Święto Niepodległości

11 listopada to święto wszystkich Polaków bez względu na poglądy polityczne. Utrwaliło się ono w narodowej pamięci jako dzień, w którym po latach zaborów narodziła się niepodległa Rzeczpospolita. Zrealizowało się wówczas programowe przesłanie Polskiej Partii Socjalistycznej, które do dziś jest na jej sztandarach – niepodległość. Stało się ono punktem wyjścia do drugiego hasła – sprawiedliwość społeczna. O ile pierwsze udało się zrealizować w pełni, to drugie pozostaje nieosiągnionym ideałem i głównym zadaniem programowym.

11 listopada 1918 podpisano akt kapitulacji Niemiec kończący I wojnę światową. Przywódca ruchu niepodległościowego, jeden z liderów PPS, socjalista Józef Piłsudski, uwolniony pod naciskiem opinii publicznej z więzienia w Magdeburgu, przyjechał do Warszawy 10 listopada. Dzień później Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi. 14 listopada przejął władzę cywilną, a 16 listopada w depeszy do państw Ententy, Piłsudski ogłosił powstanie niepodległego państwa polskiego obejmującego wszystkie wyzwolone ziemie polskie. Choć granice niepodległej Polski w 1918 roku nie były ustabilizowane, 11 listopada 1918 roku pozostaje oficjalnym początkiem odrodzonej po 123 latach zaborów, Rzeczypospolitej.
Scalenie po latach niewoli niepodległego Państwa Polskiego było z jednej strony efektem korzystnego układu sił europejskich i światowych po I wojnie światowej, z drugiej jednak strony, co najważniejsze, było efektem determinacji, patriotyzmu i rozwagi polskich elit politycznych różnych opcji oraz zdecydowanej woli narodu chcącego żyć w niepodległym państwie. Na szczególne podkreślenie zasługuje tutaj niepodległościowy program Polskiej Partii Socjalistycznej realizowany w różnych formach, konsekwentnie od dnia jej powstania w 1892 roku.
Dziś, w dniu kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 roku warto przywołać te fakty, stanowią one bowiem w zbiorowej, historycznej mądrości narodu wielka wartość.
Nie zawsze trzeba i warto oglądać się do tyłu, ale w przypadku tej wielkiej rocznicy to nakaz i obowiązek – wydarzenia tamtych lat i sposób rozwiązywania narodowych problemów mają swoje paralele i dziś.
Prezydent Bronisław Komorowski słusznie w swym rocznicowym wystąpieniu, 11 listopada 2010 roku, nawiązał do tego logicznie wiążąc doświadczenia historyczne i teraźniejszość.
- To się udało w II RP. Było to możliwe, m.in. dlatego, że w pierwszych latach jej ojcowie założyciele potrafili współpracować. Odłożyli na bok osobiste urazy i antypatie, poskromili partyjne egoizmy. Kierowali się racją stanu i dobrem państwa. Podający sobie ręce dwaj wielcy adwersarze, Józef Piłsudski i Roman Dmowski, są najlepszym przykładem dla hasła, że tylko zgoda buduje, i że tylko ona winna być natchnieniem dla tych, dla których Polska jest najważniejsza - powiedział prezydent. - Ten wielki zgodny wysiłek, trudnych lat budowy suwerennej II RP powinien być drogowskazem dla nas, jakim szlakiem dzisiaj podążać, by najlepiej służyć Polsce i Polakom - dodał.

Uroczystość Święta Niepodległości ma tę zaletę, że zmusza do refleksji wszystkich nad stanem Polski i jej przyszłością. Wiadomo, że w kraju toczy się poważny spór na temat spraw zasadniczych, takich jak racja stanu, patriotyzm, miejsce w Unii Europejskiej, relacje ze światem. Także stosunek do nowoczesności.
Nie ulega wątpliwości, że funkcjonują u nas przynajmniej dwie definicje patriotyzmu, jedna tradycyjna, powstaniowa, wiążąca patriotyzm z walką narodowo-wyzwoleńczą, mająca swe korzenie m.in. w przesłaniach wynikających z powstań narodowych a szczególnie Powstania Warszawskiego. I druga, bliższa młodemu pokoleniu, ale nie tylko, wiążąca nasze losy ze współpracą międzynarodową i Unią Europejską, wynikająca z idei współpracy i służenia ojczyźnie własną pracą. To bardziej patriotyzm pracy niż walki, to nowe widzenie nas Polaków i Polski na tle innych narodów.
Dziś patriotyzm to na pewno nie wyłącznie wola walki o wolność i litry przelewanej krwi, ale głównie praca i empatia wobec innych. Mamy w Europie taki czas, minęło ponad 50 lat pokoju, że udało się po naukach wojen światowych uniknąć kolejnej wielkiej wojny będącej tragedią dla wielu narodów. Ten stan trzeba szanować i wyciągać z niego właściwe wnioski.

Ten spór, który drąży dziś głównie środowiska prawicowe, na zasadzie chęci wykazania, kto jest lepszym patriotą, powinien dać wiele do myślenia polskiej lewicy. Ma ona za sobą w tym obszarze i w swej tradycji wielkie doświadczenia Polskiej Partii Socjalistycznej, niezbyt udane eksperymenty z internacjonalizmem, ma swoje wizje socjalnej Europy i niedogmatyczny stosunek do nowoczesności.
Czy to właśnie lewica nie powinna, jako całość, stanąć na czele narodowej debaty określającej główne wyznaczniki i ramy nowoczesnego Państwa Polskiego w ramach Unii Europejskiej w XXI wieku? Lewica ma równe prawo, jak inne siły polityczne wyznaczać standardy  funkcjonowania państwa, również w obszarze racji stanu, patriotyzmu i nowoczesności. Święto Niepodległości daje w tym kierunku ważne impulsy.

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Niewiele  jest w polskiej historii osób tak bardzo zasłużonych i zapomnianych jednocześnie. Jego życiorys to gotowy scenariusz na serial telewizyjny. Jan Józef Lipski, bohater biografii Łukasza Garbala, doczekał się w końcu kompletnej monografii.

Więcej …
 

W dzisiejszych czasach coraz trudniej o pasjonującą powieść poświęconą ludziom lewicy. Dosyć często pomija się ich wkład w kształtowanie polskiej państwowości czy w walkę o sprawiedliwość społeczną. Szablonowo traktuje się ich losy, wpisując w obowiązującą narrację.

Więcej …
 

Książka amb. Sylwestra Szafarza pt.: „Ewolucja BRICS” - to pierwsze na polskim forum publicznym opracowanie dotyczące tej wielkiej organizacji gospodarczej i politycznej zrzeszającej już pięć państw i współpracującej z większością krajów rozwijających się, a także z takimi mocarstwami jak USA, Niemcy, Francja czy W. Brytania oraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Statystyka

Odsłon : 4735797

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Konstytucja – zasada sprawiedliwości społecznej

Wyrażony w art. 2 aktualnie obowiązującej Konstytucji RP zapis, zgodnie z którym Rzeczpospolita  jest  demokratycznym  państwem  prawnym,  urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej,  zawiera istotną normę prawną państwa sprawiedliwości społecznej.  Ma ona charakter nadrzędny w  stosunku  do  innych  zasad  systemu  prawnego.  Wynika  to  z  wagi  zawartej w niej  treści  oraz  doniosłości  dla  całego systemu  prawnego.

Więcej …

Na lewicy

W Warszawie w dniu 20 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Podjęto temat udziału PPS w wyborach parlamentarnych jesienią 2019 roku.

Więcej …
 

W dniu 20 lipca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Rzeczpospolita Polska – Fakty i mity 1944–2019”. Konferencja została zorganizowana z okazji 75 rocznicy powstania Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorami byli: Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, Unia Pracy oraz Polska Partia Socjalistyczna.

Więcej …
 

Prezydium Porozumienia Socjalistów wydało w dniu 18 lipca 2019 roku w godzinach rannych oświadczenie dotyczące koalicji partii i ugrupowań lewicy na najbliższe wybory parlamentarne.

Więcej …
 

Z udziałem ponad stu osób, w dniu 10 lipca 2019 roku, w warszawskim Klubie Księgarza odbyła się promocja wydanej ostatnio przez Wydawnictwo „Kto jest Kim” książki Sylwestra Szafarza „Ewolucja BRICS”.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2019 roku prof. Tadeusz Iwiński, przedstawiciel SLD, obecny na uroczystościach rocznicowych rządzącej w Hiszpanii Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) napisał:

Więcej …
 

W dniu 29 czerwca 2019 roku odbyło się na terenie całego kraju w organizacjach Sojuszu Lewicy Demokratycznej referendum poświęcone formie uczestnictwa partii w wyborach parlamentarnych w październiku.

Więcej …
 

W dniu 28 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”. Powodem zwołania zebrania wszystkich członków stowarzyszenia były przygotowania do wyborów parlamentarnych, szczególnie ważne dla całej lewicy w świetle zarysowującego się od 2015 roku kryzysu na tle programowym i ideowym.

Więcej …
 

W dniu 15 czerwca 2019 roku Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej zebrała się na posiedzeniu wyjazdowym w Łodzi. Zebranie miało miejsce w siedzibie łódzkiego Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Więcej …
 

Jak podało Biuro Prasowe OPZZ, w dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie prezydium OPZZ. Na początku posiedzenia uczczono minutą ciszy zmarłego w dniu 24 maja br. Ś.P. Jana Guza Przewodniczącego OPZZ i zmarłego w dniu 5 czerwca br. Ś.P. Stanisława Grabowskiego przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu „Farmacja”.

Więcej …
 

W dniu 9 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem nowowybranych przedstawicieli SLD do Parlamentu Europejskiego oraz kilkunastu ugrupowań lewicowych, które wcześniej uczestniczyły w koalicji SLD – Lewica Razem.

Więcej …
 

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się robocza narada Porozumienie Socjalistów dotycząca aktualnej sytuacji politycznej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dokonano oceny sytuacji politycznej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce.

Więcej …
 

W dniu 3 czerwca 2019 roku w Warszawie z inicjatywy dwóch fundacji byłych prezydentów RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, po 30 latach od obrad Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca, odbyła się  konferencja "Dialog, Kompromis, Porozumienie".

Więcej …