Czy to była przełomowa wizyta?

Przez kilka ostatnich dni przebywał w Polsce patriarcha Moskwy i Rosji – Cyryl I. Podpisane zostało przez przywódców obydwu kościołów, katolickiego w Polsce i prawosławnego w Rosji ważne przesłanie, którego celem jest unormowanie wzajemnych relacji pomiędzy narodem polskim i rosyjskim, obydwoma kościołami, a w perspektywie, jak można się domyślać – państwami.
Wizyta ta miała kilka warstw wzajemnie się nakładających, z których, jak można sądzić ważną była religijna, wychodząca z założeń ekumenizmu bliskich m.in. Janowi Pawłowi II, ale także jego następcy. Druga to polityczna wynikająca z pozycji patriarchy w Rosji, gdzie prawosławie jest faktycznie religią państwową oraz reakcji strony polskiej, gdzie polskim gospodarzem wizyty był prezydent Bronisław Komorowski.
Na pokłosie wizyty religijnej składa się kilka elementów. Najważniejsze to zaprezentowanie zbliżonej oceny stanu i pozycji chrześcijaństwa w Europie i w świecie, gdzie wyraźnie zauważono postępującą laicyzację życia oraz podkreślenie upadku wartości moralnych, które przez wieki pod patronatem kościołów służyły utrwalaniu państw narodowych w Europie i strzegły cywilizację przed degradacją. Na gruncie tych ocen można domniemywać, że poprzez Polskę i polski kościół toczy się dialog Moskwy z Watykanem, który ma na celu po ponad pięciu wiekach rozłąki i wrogości zbliżenie obydwu wyznań chrześcijańskich. Można przypuszczać, że następnym ważnym krokiem w tym zbliżeniu może być wizyta papieża, Benedykta XVI w Rosji, która jest zapewne planowana, a Polska była miejscem rozmów na ten temat.
Istotny jest jednak i chyba równie ważny wymiar polityczny tej wizyty – treść wspólnej deklaracji, wypowiedzi przedstawicieli obydwu kościołów, deklaracje a także komentarze polityków i mediów. Ważne są reakcje polityków w obydwu krajach a także w świecie.
Media w większości krajów europejskich, ale i w Rosji, bardzo wyraźnie podkreśliły znaczenie tej wizyty dla relacji polsko-rosyjskich i możliwości zbudowania nowego rodzaju stosunków pomiędzy państwami. Generalnie Europie zależy na dobrych stosunkach z Rosją, nie wynika to tylko z daleko posuniętych więzi na płaszczyźnie energetycznej. Rosja to wielki rynek i mocarstwo jądrowe, które po latach kryzysu i przebudowy wyznacza sobie przyszłość w realiach światowych. Lepiej być z Rosją, niż przeciw niej. Taką filozofię wyznają Amerykanie, Chińczycy, także Niemcy czy Francuzi.
Z punktu widzenia interesów europejskich nie wszystkim jednak ta wizyta i deklaracja będzie się podobać. Chodzi o to, że wielu naszych partnerów w Unii ma poukładane dwustronne stosunki z Rosją, skutkują one ożywioną wymianą handlową, dobrymi relacjami  politycznymi. Znalezienie się Polski w tej samej sytuacji, co inni, wobec rozwijającej się szybko Rosji oznacza potrzebę nowego spojrzenia na nasze miejsce w tych relacjach. Tym bardziej, że w XX wieku bywały okresy, kiedy Zachód załatwiał interesy z Moskwą poprzez Warszawę.
Zimna wojna polsko-rosyjska, która trwa od lat z wydatnym udziałem części polskiej prawicy pod dyktando konserwatystów amerykańskich może ulec zakończeniu. Polska w ten sposób może wyjść, jako państwo w regionie, z pozycji przedmiotowej na podmiotową i w interesie zarówno własnym jak i europejskim, odgrywać istotną rolę strategiczną.
Ważne jest przewartościowanie optyki kościoła w Polsce na relacje z naszym wschodnim sąsiadem. Zaprezentowana jawi się jako wybiegająca do przodu, wielopłaszczyznowa, zbliżona do tej, którą ujawniono w przededniu słynnego listu biskupów polskich do niemieckich z roku 1965. Jej filozofia sprowadza się do sentencji: nie zapominamy przeszłości, ale ważna jest przyszłość.
Kościół w Polsce, jak twierdzi publicysta Gazety Wyborczej, wychodzi z „mgły smoleńskiej”, świadczy o tym wypowiedź przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Sytuacja ta powoduje nową jakość na polskiej scenie politycznej. Przede wszystkim antyrosyjskość przestaje być miarą patriotyzmu, co z wielką konsekwencją lansowała znaczna część prawicy. W pułapce znalazł się PiS, stąd milczenie z jego strony i ostrożne wypowiedzi podrzędnych liderów.
Wbrew niektórym opiniom, wizyta patriarchy Moskwy i Rosji w Polsce oraz jej dorobek jest wydarzeniem na miarę naszych czasów. Jego konsekwencje odczujemy w bliskiej, ale także w dalekiej przyszłości. Być może, tak jak dziś, po 50 latach jeździmy bez oporów do Berlina, tak i za kilka lat podobny stosunek będzie do podróży na wschód.
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że pod wpływem opinii kościoła polska prawica musi dokonać głębokiego rozliczenia z przeszłością i z własną tożsamością. Dotyczy to nie tylko katastrofy smoleńskiej, ale również roli i funkcji polityki historycznej, która od wielu lat odgrywa dla niej rolę spoiwa i oręża politycznego.
Odnoszę wrażenie, że coraz bardziej, jako kraj demokratyczny, dochodzimy do sytuacji, w której pojawia się na scenie politycznej miejsce dla cywilizowanego ugrupowania o charakterze światłej chadecji.

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Niewiele  jest w polskiej historii osób tak bardzo zasłużonych i zapomnianych jednocześnie. Jego życiorys to gotowy scenariusz na serial telewizyjny. Jan Józef Lipski, bohater biografii Łukasza Garbala, doczekał się w końcu kompletnej monografii.

Więcej …
 

W dzisiejszych czasach coraz trudniej o pasjonującą powieść poświęconą ludziom lewicy. Dosyć często pomija się ich wkład w kształtowanie polskiej państwowości czy w walkę o sprawiedliwość społeczną. Szablonowo traktuje się ich losy, wpisując w obowiązującą narrację.

Więcej …
 

Książka amb. Sylwestra Szafarza pt.: „Ewolucja BRICS” - to pierwsze na polskim forum publicznym opracowanie dotyczące tej wielkiej organizacji gospodarczej i politycznej zrzeszającej już pięć państw i współpracującej z większością krajów rozwijających się, a także z takimi mocarstwami jak USA, Niemcy, Francja czy W. Brytania oraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Statystyka

Odsłon : 4735742

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Konstytucja – zasada sprawiedliwości społecznej

Wyrażony w art. 2 aktualnie obowiązującej Konstytucji RP zapis, zgodnie z którym Rzeczpospolita  jest  demokratycznym  państwem  prawnym,  urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej,  zawiera istotną normę prawną państwa sprawiedliwości społecznej.  Ma ona charakter nadrzędny w  stosunku  do  innych  zasad  systemu  prawnego.  Wynika  to  z  wagi  zawartej w niej  treści  oraz  doniosłości  dla  całego systemu  prawnego.

Więcej …

Na lewicy

W Warszawie w dniu 20 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Podjęto temat udziału PPS w wyborach parlamentarnych jesienią 2019 roku.

Więcej …
 

W dniu 20 lipca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Rzeczpospolita Polska – Fakty i mity 1944–2019”. Konferencja została zorganizowana z okazji 75 rocznicy powstania Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorami byli: Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, Unia Pracy oraz Polska Partia Socjalistyczna.

Więcej …
 

Prezydium Porozumienia Socjalistów wydało w dniu 18 lipca 2019 roku w godzinach rannych oświadczenie dotyczące koalicji partii i ugrupowań lewicy na najbliższe wybory parlamentarne.

Więcej …
 

Z udziałem ponad stu osób, w dniu 10 lipca 2019 roku, w warszawskim Klubie Księgarza odbyła się promocja wydanej ostatnio przez Wydawnictwo „Kto jest Kim” książki Sylwestra Szafarza „Ewolucja BRICS”.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2019 roku prof. Tadeusz Iwiński, przedstawiciel SLD, obecny na uroczystościach rocznicowych rządzącej w Hiszpanii Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) napisał:

Więcej …
 

W dniu 29 czerwca 2019 roku odbyło się na terenie całego kraju w organizacjach Sojuszu Lewicy Demokratycznej referendum poświęcone formie uczestnictwa partii w wyborach parlamentarnych w październiku.

Więcej …
 

W dniu 28 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”. Powodem zwołania zebrania wszystkich członków stowarzyszenia były przygotowania do wyborów parlamentarnych, szczególnie ważne dla całej lewicy w świetle zarysowującego się od 2015 roku kryzysu na tle programowym i ideowym.

Więcej …
 

W dniu 15 czerwca 2019 roku Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej zebrała się na posiedzeniu wyjazdowym w Łodzi. Zebranie miało miejsce w siedzibie łódzkiego Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Więcej …
 

Jak podało Biuro Prasowe OPZZ, w dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie prezydium OPZZ. Na początku posiedzenia uczczono minutą ciszy zmarłego w dniu 24 maja br. Ś.P. Jana Guza Przewodniczącego OPZZ i zmarłego w dniu 5 czerwca br. Ś.P. Stanisława Grabowskiego przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu „Farmacja”.

Więcej …
 

W dniu 9 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem nowowybranych przedstawicieli SLD do Parlamentu Europejskiego oraz kilkunastu ugrupowań lewicowych, które wcześniej uczestniczyły w koalicji SLD – Lewica Razem.

Więcej …
 

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się robocza narada Porozumienie Socjalistów dotycząca aktualnej sytuacji politycznej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dokonano oceny sytuacji politycznej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce.

Więcej …
 

W dniu 3 czerwca 2019 roku w Warszawie z inicjatywy dwóch fundacji byłych prezydentów RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, po 30 latach od obrad Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca, odbyła się  konferencja "Dialog, Kompromis, Porozumienie".

Więcej …