Komisja Trójstronna

16 lutego 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Trójstronnej na temat wypracowania rozwiązań łagodzących negatywne skutki kryzysu światowego w Polsce. Niestety nie osiągnięto porozumienia. Bardzo rozbieżne są interesy świata pracy i pracodawców. Również przedstawiciele rządu wykazują niezrozumienie wielu problemów społecznych.


KOMUNIKAT TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
Z POSIEDZENIA W DNIU 16 LUTEGO 2009 ROKU

Problematyka dotycząca wypracowania rozwiązań łagodzących negatywne skutki konsekwencji kryzysu światowego dla Polski oraz wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji świadczeń na 2009, były dominującymi tematami posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Posiedzenie, któremu przewodniczył Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, odbyło się w dniu 16 lutego 2009 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji świadczeń na 2009 r., zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, informację przedstawił pan Jan Klimek – Przewodniczący Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych.
Jak wynika z informacji wspólne posiedzenie zespołów problemowych TK ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ds. ubezpieczeń społecznych, przyjęło dwa odrębne stanowiska w powyższej kwestii: stanowisko strony związkowej i stanowisko strony pracodawców. Tym samym nie osiągnięto porozumienia.
W stanowisku strony związkowej pojawiły się zarzuty pod adresem strony rządowej o uniemożliwianiu przeprowadzenia właściwych negocjacji. Wobec takich informacji stanowczo zaprotestowała Pani J. Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej. Jej zdaniem rząd wywiązał się ze wszystkich ciążących na nim obowiązków.
Informacje na temat działań rządu związanych z wpływem kryzysu światowego na sytuację społeczno-gospodarczą Polski przedstawił Pan Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Przybliżył założenia programów rządowych dotyczących walki z kryzysem (m.in. rozporządzenie MF o ulgach i o VAT). O programach będących w kompetencjach Ministerstwa Gospodarki poinformował Wicepremier Waldemar Pawlak. Poinformował również o konsekwencjach stosowania tzw. opcji walutowych oraz o stanie prac w tym zakresie.
Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego, w ogólny program polityki antykryzysowej nie są wpisani przedstawiciele Małych i Średnich Przedsiębiorstw, stanowiących 75% polskiego rynku. Dlatego powinno się wypracować program uwzględniający ten sektor.
Obawy Związku Rzemiosła Polskiego podzieliło również Forum Związków Zawodowych, które zwróciło uwagę na wzrost cen energii. Ważnym jest również kontekst oszczędności rządu i ich zakres przedmiotowy i podmiotowy.
Partnerzy społeczni poinformowali o wynikach prac trzech autonomicznych posiedzeń, które zostały podjęte w związku z zaniepokojeniem lawinowo rosnącym kryzysem i niewystarczającym, zdaniem strony społecznej działaniem rządu. W trakcie autonomicznych posiedzeń wyspecyfikowano obszary tematyczne, z których następnie wyodrębniono grupy zagadnień oraz w konsekwencji tematy.
Poszczególne tematy zostały rekomendowane do właściwych Zespołów problemowych Trójstronnej Komisji. Pakiet spraw nie jest zamknięty. Partnerzy społeczni wystąpili do rządu z apelem o przyspieszenie alokacji środków unijnych (których rola w działaniach antykryzysowych jest bardzo duża) oraz zwiększenia roli partnerów społecznych w komitetach monitorujących i sterujących. Ponadto konieczne jest zwiększenie roli WKDS i Trójstronnych Zespołów Branżowych w dialogu na temat kryzysu. Na wniosek partnerów społecznych odbędą się również spotkania z ministrami poszczególnych resortów oraz Premierem RP.
O stanie prac w poszczególnych Zespołach problemowych poinformowali ich przewodniczący. Przybliżone zostały sprawy budzące największe kontrowersje, jak również te, które zyskują wstępną lub kierunkową akceptację stron. Zwrócono również uwagę na zagrożenia w realizacji niektórych projektów np. w kwestii wykorzystania środków unijnych oraz konieczność właściwego ich realizacji i wykorzystania.
Rozmowy będą kontynuowane zarówno autonomicznie, a także z udziałem strony rządowej i będą zmierzać do wyjaśnienia kwestii budzących wątpliwości oraz przyjęcia jak najszerszego, optymalnego pakietu rozwiązań.
Sprawy ujęte w bogato opracowanym materiale przez FZZ, dotyczącym pozyskiwania środków unijnych (m.in. w kontekście trudności realizacji), na wniosek BCC - będą przedmiotem analizy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które udzieli stosownych wyjaśnień.
Do kwestii działań antykryzysowych ustosunkowali się również przedstawiciele KWRiST (samorządów). Zwrócili uwagę na konieczność udzielenia subwencji środowiskowej dla gmin, szczególnie tych, które nie leżą w specjalnych strefach ekonomicznych. Również przedstawiciele organizacji pozarządowych apelowali o włączenie tych podmiotów w pakiet działań antykryzysowych.
Następnie odbyła się szeroka dyskusja, dotycząca sprecyzowania kierunków, w jakim pójdą ostateczne rozwiązania w pakietach łagodzących skutki kryzysu oraz aktywności państwa w tym zakresie, w tym również skutków dla budżetu państwa.
Trójstronna Komisja przyjęła Uchwałę nr 34 w sprawie powołania Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej.

Podpisy stron: rządowa, związkowa, pracodawców
Warszawa, 16 lutego 2009 r.
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Statystyka

Odsłon : 6039198

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …