Oświadczenie 355 partii politycznych

Jak podała Agencja Xinhua w dniu 13 grudnia 2021 roku – 355 partii politycznych, organizacji społecznych i think tanków ze 140 krajów i regionów w porozumieniu z Departamentem Międzynarodowym Komitetu Centralnego KPCh wydało wspólne oświadczenie Światowych Partii Politycznych, Organizacji społecznych i think tanków na temat podejmowania niezależnych wysiłków na rzecz odkrywania ścieżki do demokracji i wspólnej pracy na rzecz promowania wspólnego rozwoju.
W oświadczeniu podkreślono, że demokracja jest ważnym osiągnięciem ludzkości w rozwoju cywilizacji politycznej, a nie ma systemu demokratycznego i modelu rozwoju obowiązującego we wszystkich krajach, co sprzeciwiałoby się ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw pod pretekstem demokracji.
Zgodnie z oświadczeniem fascynującą cechą cywilizacji ludzkich jest różnorodność. Ze względu na fakt, że różne kraje i regiony niekoniecznie mają tę samą historię, kulturę, system społeczny i etap rozwoju, sposoby i środki, w jakie realizują demokrację, mogą się różnić.
WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ŚWIATOWYCH PARTII POLITYCZNYCH, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I THINK-THANKÓW
O PODEJMOWANIU NIEZALEŻNYCH WYSIŁKÓW W ODKRYWANIU DROGI DO DEMOKRACJI
I WSPÓŁPRACY  NA RZECZ WSPÓLNEGO ROZWOJU

Demokracja jest owocem rozwoju cywilizacji politycznej, a rozwój jest tym, do czego nieustannie dąży ludzkość. Ludzie różnych krajów i regionów, dzięki nieustającym wysiłkom, stworzyli różnorodne formy demokracji oraz odmienne ścieżki rozwoju. Powstał w ten sposób wspaniały wachlarz kwitnących cywilizacji ludzkich. Partiom politycznym, które mają możliwość budowy, ochrony i rozwijania demokracji przypadła ważna misja jej realizacji i rozwijania. W związku z powyższym my, 355 partii politycznych, organizacji społecznych i think-tanków z 140 krajów, wydajemy wspólnie następujące, skierowane do całego świata oświadczenie:
I. Świat, w którym żyjemy jest różnorodny i barwny. Niezwykłe cechy poszczególnych cywilizacji definiowane są poprzez ich różnorodność, która jest także źródłem witalności i dynamiki światowego rozwoju. Sposoby i środki wykorzystywane do realizacji demokracji są różne. Poszczególne kraje i regiony niekoniecznie dzielą tę samą historię, kulturę, system społeczny i fazę rozwoju, zatem nie może istnieć jeden system demokratyczny, czy wzór rozwoju, który można zastosować we wszystkich krajach. Przykładanie jednej miary do tak szerokiego spektrum systemów politycznych istniejących na całym świecie jest samo w sobie niedemokratyczne. Nie sprzyja także rozwojowi.
II. Jesteśmy zdania, że najlepszym sposobem oceny ustroju politycznego państwa pod względem demokratyczności i efektywności jest obserwacja, czy sukcesja organu kierowniczego jest zgodna z prawem; czy wszyscy ludzie mają zgodny z prawem dostęp do udziału w życiu publicznym, społecznym, ekonomicznym i kulturalnym; czy opinia publiczna może swobodnie wyrażać swoje postulaty; czy wszystkie sektory mogą aktywnie uczestniczyć w sprawach politycznych państwa; czy decyzje dotyczące całego narodu mogą być podejmowane w sposób racjonalny i demokratyczny; czy specjaliści ze wszystkich dziedzin poprzez uczciwą konkurencję mogą należeć do grupy przywódców politycznych i systemu administracji; czy partia rządząca może zgodnie z Konstytucją i prawem służyć jako siła wiodąca; czy sprawowanie władzy podlega skutecznej kontroli i nadzorowi.  
III. Jesteśmy zdania, iż ocena demokratyczności państwa zależy od tego, czy ludzie są suwerenem w swoim kraju. Obserwacja możliwości korzystania z prawa do głosowania jest istotna, jednak jeszcze ważniejsze jest zagwarantowanie prawa do szerokiego uczestnictwa w życiu politycznym. Podczas gdy konieczna jest obserwacja obietnic wyborczych, jeszcze ważniejsze jest ich wypełnianie. Podczas gdy konieczne jest przyglądanie się procedurom i zasadom politycznym określonym w przepisach i ustawach, jeszcze ważniejsze jest obserwowanie, czy owe przepisy i prawa są rygorystycznie egzekwowane. Podczas gdy konieczne jest obserwowanie, czy sprawowanie władzy odbywa się w zgodnie z zasadami i procedurami demokratycznymi, jeszcze ważniejsze jest przyglądanie się, czy podlega ona nadzorowi i kontroli obywateli.
IV. Jesteśmy zdania, iż demokracja jest prawem wszystkich narodów raczej, niż przywilejem nielicznych. Osąd dotyczący uznania ustroju za demokratyczny powinien należeć do obywateli, a ocena kraju jako demokratycznego powinna być podejmowana przez całą społeczność międzynarodową.
V. Jesteśmy zdania, iż zarówno punktem wyjścia, jak i celem rozwoju społeczności ludzkiej powinna być poprawa dobrostanu ludzi i osiągnięcie wszechstronnego rozwoju człowieka. Rozwój demokracji powinien koncentrować się na ciągłej realizacji dążeń ludzi do lepszego życia i podnoszeniu ich poczucia spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa. W obecnych czasach konieczne jest wzmocnienie współpracy między państwami na polu walki z ubóstwem, bezpieczeństwa żywnościowego, odpowiedzi na COVID-19 oraz szczepionek, finansowania rozwoju, zmian klimatycznych i zielonego rozwoju, industrializacji, gospodarki cyfrowej oraz łączności, a także przyspieszenia implementacji ONZ 2030 Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, tak by wspólne działania skupiały się na rozwiązaniu najpoważniejszych, najpilniejszych i praktycznych problemów ludzi. Wszystkie kraje i narody świata zasługują na możliwość i prawo rozwoju. Należy dołożyć starań do promowania inkluzywnego rozwoju oraz zapewnienia, że żaden kraj nie zostanie z tyłu.
VI. Jesteśmy zdania, iż obecnym trendem jest postępująca demokratyzacja stosunków międzynarodowych, a jedynym sposobem, by mogła zostać zrealizowana, jest rzeczywiste wprowadzenie w życie multilateralizmu. Ludzkość stoi przed różnymi wyzwaniami i problemami w skali globalnej, na które odpowiedź można znaleźć jedynie w bardziej inkluzywnym globalnym zarządzaniu, skuteczniejszym mechanizmie wielostronnym i aktywniejszej współpracy regionalnej. Lepsze efekty w praktyce multilateralizmu zawsze prowadzą do lepszych odpowiedzi na wspólne problemy, przed którymi stoi ludzkość.
VII. Jesteśmy zdania, że wysiłki na rzecz budowy wspólnoty ludzkiej ze wspólną przyszłością wyznaczają właściwy kierunek rozwoju i postępu cywilizacji. Wartości wspólne dla wszystkich ludzi, takie jak pokój, rozwój, uczciwość, sprawiedliwość, demokracja i wolność, muszą służyć za wskazówkę w dążeniu do stworzenia wspólnoty z silnym poczuciem odpowiedzialności za przyszłość ludzkości, tak by kraje o różnych systemach społecznych, ideologii, historii, kulturze i poziomie rozwoju mogły dzielić wspólne interesy, prawa i obowiązki w sprawach międzynarodowych i współpracować dla budowy lepszego świata.
W pełni świadomi spoczywającej na nas misji promowania demokracji i poprawy warunków życia ludzi, zobowiązujemy się do wspólnego działania, wzniesienia się pand wszelkie różnice, rozwijania wymian i uczenia się od siebie nawzajem, wzmocnienia wzajemnego zrozumienia i osiągnięcia szerokiego konsensusu, tak byśmy mogli nieprzerwanie wznosić wkład w dobrobyt ludzi, rozwój narodowy, pokój na świecie oraz postęp ludzkości.


 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

Niniejsza książka powstała jako rezultat głębokiego niepokoju wywołanego rugowaniem filozofii z nauczania na poszczególnych Wydziałach wyższych uczelni. W rezultacie potęguje się warstwa inteligencji o wąskich horyzontach myślowych.

Więcej …
 

Książkę tą Aleksander Kwaśniewski opisuje, że jest fascynująca. Jest opowieścią o dwóch znanych postaciach.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Statystyka

Odsłon : 6478080

Temat dnia

Powstańcy-socjaliści. Walczyli o niepodległą Polskę

Po upadku Warszawy w 1939 roku Polska Partia Socjalistyczna sfingowała swoje rozwiązanie. Przeszliśmy do konspiracji pod nazwą Wolność-Równość-Niepodległość, w późniejszej historii określanej jako PPS-WRN, która od razu podjęła współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej, następcą Służby Zwycięstwa Polski.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 21 lipca 2022 roku z okazji 117. rocznicy stracenia przez władze Rosji carskiej Stefana Okrzei, przedstawiciele Koła Parlamentarnego PPS z sen. Wojciechem Koniecznym – przewodniczącym Rady Naczelnej PPS na czele złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową przy Bramie Straceń Cytadeli.

Więcej …
 

W dniu 4 lipca 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania nowego numeru „Przeglądu Socjalistycznego”.  Spotkali się autorzy i czytelnicy pisma.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 25 czerwca 2022 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Podczas posiedzenia wysłuchano informacji na temat projektu „Porozumienie partii demokratycznej lewicy”.

Więcej …
 

W dniu 18 czerwca 2022 roku odbyła się konwencja programowa partii Razem. Do jej głównych haseł należały: rynek pracy bez śmieciówek, państwowy program budowy mieszkań, inwestycje publiczne w nowe technologie i atom, oraz prawo do przerywania ciąży.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 17 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Uczestniczyło 18 osób. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia objęło okres działalności w latach 2017-2022.

Więcej …
 

Z inicjatywy Komitetu Okręgowego PPS w Płocku odbyło się w dniu 26 maja 2022 roku uroczyste spotkanie w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego poświęcone 130-leciu Polskiej Partii Socjalistycznej, które przypada w listopadzie.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 21 maja 2022 roku zebrały się będące w organizacji władze Polskiego Ruchu Lewicowego, które omówiły sytuację polityczno-społeczną w kraju oraz problemy rysujące się na tle konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Więcej …
 

W dniu 21 maja 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie byłego i aktualnego aktywu ugrupowań lewicowych w związku z 25. rocznicą przyjęcia w ogólnonarodowym referendum Konstytucji III RP.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyły się tradycyjne obchody Święta Pracy organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. Oprócz członków  PPS z Warszawy i Mazowsza uczestniczyli przedstawiciele Unia Pracy, SDPl, Związkowej Alternatywy, Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku w Warszawie odbyły się manifestacje pracownicze, które  zorganizowały ugrupowania: Nowa Lewica, Razem i związki zawodowe zrzeszone w OPZZ. W  wiecu i pochodzie, który przeszedł Szlakiem Królewskim uczestniczyli Posłanki i Posłowie Nowej Lewicy i Razem, działacze związkowi, mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało po swym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2022 roku Odezwę Pierwszomajową w roku 2022.
Członkowie PPS obchodzić będą swoje Święto Pracy w Warszawie i wielu ośrodkach miejskich, w których działa Partia.

Więcej …
 

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w Warszawie obradowała Rada Naczelna PPS oraz Centralny Sąd Partyjny i Centralna Komisja Rewizyjna PPS. Było to pierwsze spotkanie po odbywającym się przed dwoma tygodniami XLIV Kongresie PPS.

Więcej …