Porozumienie Socjalistów do Pani Premier w sprawie TTIP

Drukuj

Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

List otwarty

Szanowna Pani Premier
Piszemy ten list w trosce o przyszłość Państwa Polskiego.
Reprezentujemy ugrupowania lewicy socjalistycznej zgromadzone w Porozumieniu Socjalistów, inicjatywie integracyjnej, opierającej się o tradycję i dorobek Polskiej Partii Socjalistycznej i wielu innych ugrupowań, które w swym programie mają zapisane idee sprawiedliwości społecznej, wolności i praw jednostki. Są one tożsame z ideami zapisanymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W ostatnim okresie docierają do nas informacje na temat umowy TTIP – Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership), która jest negocjowana pomiędzy przedstawicielami Unii Europejskiej i USA. W wielu krajach Unii Europejskiej, także w Polsce,  rodzi się wyraźny sprzeciw wobec zawarcia tej umowy.

Generalnie można stwierdzić, że ze względu na utajnienie przebiegu negocjacji, selektywny wyciek informacji i widoczny konflikt interesów wielkich grup politycznych i kapitałowych, panuje pełna dezorientacja opinii publicznej.
Stan ten skłania do stwierdzenia, że mamy do czynienia z manipulacją i próbą ograniczenia praw suwerena, jakim jest naród, do decydowania o swoim losie.

Szanowna Pani Premier
Jesteśmy przekonani, że na przykładzie traktatu TTIP widać konfrontację dwóch wizji globalizacji i rozwoju społecznego. Pierwsza to wizja świata, jako konstrukcji ukształtowanej w myśl interesów wielkiego kapitału i korporacji ponadnarodowych, świata producentów i konsumentów. Druga to wizja świata obywateli, partnerstwa, wolności i równych praw jednostki.
Jako przedstawiciele lewicy socjalistycznej zdecydowanie opowiadamy się za tą drugą wizją.
Uważamy, że Polska powinna bronić w zjednoczonej Europie praw suwerennego państwa narodowego, prawnej ochrony pracy,  gwarancji socjalnych, standardów chroniących prawa konsumenckie, gwarancji zdrowej żywności oraz bezpieczeństwa produktów przemysłowych.
Z niepokojem obserwujemy, że mechanizm, jaki towarzyszy negocjacjom TTIP, wyklucza interesy państw narodowych.  Jest sprowadzony do przymusowego włączenia się Unii Europejskiej i jej poszczególnych członków do porozumienia będącego dyktatem międzynarodowych korporacji przemysłowych i finansowych. Eliminuje on w perspektywie Unię jako porozumienie suwerennych narodów, tworząc jednolity organizm para państwa.

Szanowna Pani Premier
Pragniemy zauważyć, że dotychczasowe zasady prowadzenia negocjacji TTIP  są sprzeczne z ideami demokracji, jakie głosimy.  Prosimy o wyjaśnienie i poinformowanie opinii publicznej dlaczego w negocjacjach nie uczestniczą przedstawiciele państw narodowych oraz europejskich organizacji pracowniczych, natomiast są licznie reprezentowani lobbyści ponadnarodowych korporacji.
Ponadto zwracamy uwagę na następujące problemy wymagające przez rząd publicznego wyjaśnienia:
- jaka będzie rola państw narodowych i ich organów konstytucyjnych w procesie ratyfikacji porozumienia,
- jak rząd ocenia proponowane zapisy relacji między państwami narodowymi Europy a ponadnarodowymi korporacjami; czy  grozi ograniczenie suwerenności państw europejskich,
- czy Rząd RP ograniczy przewidywany napływ do Europy towarów przemysłowych, medykamentów, materiałów rolniczych i żywności o niskiej jakości, niespełniających europejskich norm oraz wyda zgodę na swobodne stosowanie produktów GMO.
- czy w wyniku wprowadzenia porozumienia  zostaną ograniczone prawa socjalne Polaków.

Szanowna Pani Premier
Oczekujemy, że na forum  Sejmu RP przedstawi Pani pełną informację dotyczącą stanu negocjacji i już uzgodnionych zapisów tej umowy. Uważamy też, że wyrażenie przez polski rząd zgody na tajny tryb negocjacji oraz ukrywanie przed obywatelami prawdziwych intencji negocjujących stron stanowi naruszenie standardów demokratycznych.

Sygnatariusze tego listu otwartego, uczestnicy Porozumienia Socjalistów, przewidują zbieranie podpisów pod wnioskiem o ogłoszenie referendum w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia przez społeczeństwo polskie traktatu „Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji”.

Z wyrazami poważania

Sygnatariusze Porozumienia Socjalistów:

1.    Polska Partia Socjalistyczna                          Bogusław Gorski
2.    Polska Lewica                                              Jacek Zdrojewski
3.    Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli    prof. zw. dr hab.Maria Szyszkowska
4.    Ruch Ludzi Pracy                                       Lech Szymańczyk
5.    Stowarzyszenie Ruch Społeczny
„Praca-Pokój-Sprawiedliwość”                         Czesław Kulesza
6.    Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego    dr inż. Jerzy Stefański
7.    Redakcja „Przeglądu Socjalistycznego”          Andrzej Ziemski
8.    Stowarzyszenie „Weterani Lewicy”               Andrzej Sabaturski      


List otwarty kierujemy do wiadomości:

1.    Pan dr Andrzej Duda        Prezydent RP
2.    Pan Marek Kuchciński        Marszałek Sejmu RP


Warszawa, 18 maja 2016 roku