Czy to nowe państwo?

Drukuj PDF

Felieton – Prosto z buszu
Janusz Rygielski

Na początku września br. poinformowałem Czytelników, że na witrynie Rady d/s Stosunków Zagranicznych (Council on Foreign Relations – CFR) ukazał się artykuł, którego autor, prof. John J. Mearsheimer, proponował kompromisowe rozwiązanie problemu Ukrainy Wschodniej z uwzględnieniem interesów Rosji. Publikacja ta[1] wyprzedziła organ drukowany CFR. Zarówno ten fakt, jak i oczywiste założenie, że wyeksponowanie tej publikacji oznacza mocne jej poparcie przez organizację, która przez wiele lat miała i ma nadal ogromny wpływ na kierunki polityki światowej, oznaczała też, że propozycja ta mogła się zmaterializować.
Nie tak wiele upłynęło czasu i już znamy decyzję w tej sprawie. W dniu 18 października br. Global Research opublikowała omówienie publikacji, jaką dwa dni wcześniej zamieszczono na witrynie prezydenta Ukrainy Petro Poroszenko[2]. Z ukraińskiej informacji wynika, że Poroszenko nadał specjalny status Donbasowi, czyli regionom Doniecka i Ługańska. Prawo to weszło w życie w sobotę 12 października i zostało opublikowane w Głosie Ukrainy, organie parlamentu ukraińskiego.
„Dokument Nr 1680-VII definiuje tymczasową procedurę organizowania samorządu i funkcjonowania władzy wykonawczej w regionach Doniecka i Ługańska. Głównym celem jest stworzenie warunków do znormalizowania sytuacji tak szybko jak to możliwe, przywrócenie prawa i porządku, konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, stworzenia warunków do powrotu mieszkańców, którzy byli zmuszeni do opuszczenia stałego miejsca zamieszkania, przywrócenia żywotnych działalności w zamieszkałych lokalizacjach oraz rozwój terytoriów. Prawa i uzasadnione interesy prawnych jednostek są również przywrócone...”
„(...)Zarządzanie w miastach, miasteczkach i wsiach jest prowadzone przez społeczności terytorialne poprzez lokalne ciała rządowe, na podstawie konstytucji i praw Ukrainy. Uprawnienia lokalnych rad i funkcjonariuszy wybranych podczas wyborów nadzwyczajnych, ustalonych przez Radę Najwyższą nie zostaną anulowane wcześniej. Lokalne wybory nadzwyczajne w tych regionach są ustalone na 7 grudnia 2014 r... Dokument również określa sposób koordynowania działalności pomiędzy władzami lokalnymi tych regionów i centralnym oraz wykonawczym rządem(...)
(...)Ponadto prawo określa mechanizmy wsparcia ze strony państwa w zakresie rozwoju socjalno-ekonomicznego tych regionów poprzez wprowadzenie systemu działań biznesowych i inwestycyjnych, mających na celu odrestaurowanie obiektów przemysłowych, infrastruktury, zasobów mieszkaniowych, reorientację zdolności przemysłowych, tworzenie nowych stanowisk pracy(...)
(...)Zgodnie z prawem, państwo gwarantuje powstrzymanie zaskarżania czynów kryminalnych, odpowiedzialności kryminalnej oraz administracyjnej i karania osób-uczestników wydarzeń w tych regionach. Dla ochrony porządku publicznego, rządy lokalne powołają jednostki ludowej milicji. Prawo wchodzi w życie z dniem publikacji”.

Global Research komentuje: „Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, około 3.500 osób zostało zabitych i setki tysięcy uciekło z południowo-wschodnich regionów Ukrainy objętych wojną, w rezultacie starć między wojskami ukraińskimi i lokalną milicją w regionach Donieckim i Ługańskim, podczas kijowskich operacji wojennych, prowadzonych od połowy kwietnia, w celu przywrócenia kontroli nad terytoriami oderwanymi od państwa. Nazwały się one Doniecką i Ługańską Ludową Republiką (w skrótach angielskich DPR i LPR), a także Nową Rosją.
Strony w konflikcie ukraińskim zgodziły się na wstrzymanie ognia i wymianę więźniów podczas rozmów z udziałem mediatora Organizacji d/s Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Organization for Security and Cooperation in Europe – OSCE), w dniu 5 września, w stolicy Białorusi, Mińsku. Wymianę ognia wstrzymano tego samego dnia, jednakże raporty donosiły, że była ona w niektórych przypadkach naruszana.
W dniu 16 września parlament ukraiński przyznał specjalny status samorządowy określonym obszarom w regionach Donieck i Ługańsk, na okres trzech lat. Rada Najwyższa uchwaliła również ustawę o amnestii dla uczestników potyczek w trudnych południowo-wschodnich regionach Ukrainy.
W dniu 20 września, w Mińsku, Grupa Kontaktów Trójstronnych w sprawie Ukrainy (Trilateral Contact Group on Ukraine) zawierająca przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OSCE, przyjęła memorandum nakreślające parametry wdrożenia zobowiązań ustalone w Protokole Mińskim, w dniu 5 września.
Dokument ten zawiera dziewięć punktów, obejmujących w szczególności zakaz użycia jakichkolwiek broni oraz wycofania broni o kalibrze ponad 100 milimetrów na odległość 15 km od linii kontaktowej, po obu stronach. Zadanie kontrolowania wdrożenia postanowień memorandum powierzono OSCE”.

Czy jakakolwiek informacja pojawiła się na ten temat w mediach głównego nurtu, o telewizji nie wspominając? Oczywiście nie i to z jedynego zasadniczego powodu – inicjatorzy puczu na Ukrainie przegrali walkę o kontrolę nad najbogatszymi zasobami naturalnymi w tym państwie – złożami węgla i gazu. W rezultacie porozumienia w Mińsku powstanie strefa zdemilitaryzowana, podobnie jak pomiędzy Koreą Południową i Północną. Jakie będą tego konsekwencje?
Przede wszystkim, władze w Kijowie nie będą praktycznie miały żadnego wpływu na to, co się będzie działo w regionach Donieck i Ługańsk. Miejscowi sami wybiorą sobie przywódców i utworzą własną milicję (nie policję). Zachowają posiadany arsenał i prawdopodobnie jeszcze go bardziej powiększą.
W sferze gospodarczej, szefowie regionów zapowiedzieli nacjonalizację przemysłu i rolnictwa. Domyślam się, że w tym przypadku chodzi głównie o wyrugowanie oligarchów, zwłaszcza zagranicznych oraz powstrzymanie zagranicznych korporacji gazowych przed dewastowaniem ich terytorium. Donbas ma wystarczające zasoby wysokiej jakości węgla, aby wytworzyć dostatecznie dużo energii na własne potrzeby. Nie zdziwiłbym się, gdyby w Ukrainie Wschodniej powstał państwowy bank, niezależny od Rotschildsa oraz Wall Street, a również gdyby pojawiła się nowa waluta, na przykład „whrywnia”, „w” od „wostok”. Chyba, że tę kwestię przesądzono w Mińsku inaczej.
Przypuszczam też, że nastąpią duże zmiany w sferze kultury. Zostaną zrewidowane niektóre podręczniki szkolne, a dzieła twórców w dużym stopniu zostaną poświęcone „wojnie narodowo-wyzwoleńczej”.
Nie sądzę natomiast, aby regiony ogłosiły niepodległość, czy też powtórzyły zamiar przyłączenia się do Rosji.
Ukraina Wschodnia poniosła ogromne straty podczas tej krótkiej wojny. Oprócz zabitych, poważnie i lżej rannych i okaleczonych, zniszczono w dużym stopniu substancję mieszkaniową, kopalnie i inne rodzaje przemysłu. Uzyskanie niezależności oraz świadomość, że teraz niemal wszystko zależy od mieszkańców może dopingować do wzmożonej pracy i wielu poświęceń. Jednakże potrzebne są także pieniądze. Realnie patrząc, pomocy może udzielić tylko Rosja.

Jak to się stało, że rząd ukraiński nagle zgodził się na postulaty rebeliantów? Pełnej prawdy chyba długo nie poznamy. Myślę, że głównym powodem jest prosty fakt, że Ukraina zbankrutowała. Nie jest w stanie spłacać długów, chyba że w tym celu zaciągnie dalsze pożyczki. W takim przypadku, po krótkim okresie wytchnienia, spłacanie większego długu będzie jeszcze trudniejsze. Wprawdzie Amerykanie pomogli pożyczając kwotę jednego miliarda dolarów, ale Ukraińcy nie oglądali tych pieniędzy. Zostały one bezpośrednio przekazane do Centralnego Banku Europejskiego, w celu spłacenia części pożyczki. Obiecana pomoc w wyposażeniu wojskowym ze strony Ameryki polega zwykle na przekazaniu zużytego sprzętu, którego remonty i wymiana części kosztują więcej niż wynosi wartość przekazanego uzbrojenia. Mogła się o tym przekonać, między innymi, Polska. Ponieważ Rosja wstrzymała dostawy gazu, ze względu na niespłacane długi, wielu Ukraińcom groziła śmierć z zimna podczas zbliżającej się zimy.
Po podpisaniu porozumienia w Mińsku, Unia Europejska zdecydowała, że pomoże spłacić ten dług. O tym, na jakich warunkach, wyjaśnia na łamach Global Research Eric Zuesse omawiając artykuł: „Kryzys sankcji Unia Europejska-Rosja-Ukraina: Podatnicy Unii Europejskiej będą musieli subsydiować Ukrainę”[3], zamieszczony 21 października br. w German Economic News. Tytuł ten jest niezupełnie adekwatny do zawartości publikacji.
Dowiadujemy się z niej, że lider Ukrainy „domagał się”, aby Unia Europejska wykupiła dług ukraiński. Ponieważ państwo to miesiącami zalega z płatnością rachunków Gazpromu, więc zmusza Słowację do odwrócenia przepływu gazu, aby zaspokoić potrzeby ogrzewania Kijowa – skarżył się Angeli Merkel słowacki minister finansów Robert Fico, podczas spotkania w Bratysławie. „Oboje liderzy żądają, aby Kijów wziął na siebie więcej odpowiedzialności”.  Merkel zaproponowała, aby Unia udzieliła Ukrainie pożyczki mostowej, aby umożliwić temu krajowi przetrwanie zimy, dodając „Nie można oczekiwać, że Unia Europejska przejmie ukraiński dług wobec Rosji”.
Autor artykułu powołuje się na Business Week, który poinformował, że „Rosja Prezydenta Putina, którego naród przekazuje Unii Europejskiej gaz naturalny, zaspokajający ok. 15% jej potrzeb rurociągami przez Ukrainę, powiedział w minionym tygodniu, że dostawy do Europy mogą zostać zredukowane, jeśli Ukraina będzie ściągać paliwo dla swojego użytku”.
Zuesse dodaje, że można odnieść wrażenie, iż Rosja będzie stanowcza w żądaniu zaległych przez Ukrainę płatności. I jeśli to stanowisko utrzyma się, to podatnicy Unii zapłacą ogromną cenę za przyłączenie Ukrainy do UE.
Kiedyś dowiemy się, jakie były kulisy rozmów w Mińsku. Możliwe, że Rosja złagodziła swe stanowisko w sprawie długu, w zamian za samodzielność Ukrainy Wschodniej.

Janusz Rygielski, dr inż. geodeta, podróżnik, pisarz, na stałe mieszka w Australii


Odnośniki:
[1] Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault, http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault
[2] Law on Donbass’ Special Status Comes into Force, http://www.globalresearch.ca/law-on-donabass-special-status-comes-into-force/5408617
[3] The EU-Russia-Ukraine Sanctions Crisis: Germany’s Merkel says “EU taxpayers will have to subsidize Ukraine”,  http://www.globalresearch.ca/the-eu-russia-ukraine-sanctions-crisis-germanys-merkel-says-eu-taxpayers-will-have-to-subsidize-ukraine/5409076

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Statystyka

Odsłon : 5079619

Temat dnia

Wybory. Socjaliści mają dylemat

Rozpatrywanie dziś szczegółowo wyników I tury wyborów prezydenckich pod kątem wygranej, czy przegranej tego lub innego kandydata nie ma specjalnego sensu. Skonstatujmy, że nastąpiło po raz kolejny w ostatnich latach  potwierdzenie aktualnego układu sił politycznych w Polsce, co było bez wątpienia potrzebne, ale też przewidywalne. Namnożyło się, zaraz po wyborach, publikacji i analiz na temat słabego wyniku Roberta Biedronia i śladowego – Waldemara Witkowskiego.

Więcej …

Na lewicy

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !

 

Obchody 1 Maja w Warszawie skupiły się wokół czterech miejsc pamięci związanych z osobami lub wydarzeniami ważnymi dla lewicy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 29 kwietnia 2020 roku Apel Pierwszomajowy.

Więcej …
 

Członkowie Rady Naczelnej PPS skierowali w dniu 14 kwietnia 2020 roku list otwarty do ministra zdrowia w sprawie skutków koronawirusa w Polsce i powinności przedstawicieli świata politycznego. Wiąże się to m.in. z obchodami 10 rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.

Więcej …
 

W dniu 10 kwietnia 2020 roku Wrocławskie Społeczne Forum Wymiany Myśli apeluje do rządu, by ten przestał zamykać oczy na zagrożenie, jakie stwarza nieprzerwane działanie magazynów Amazona. Na sytuację pracowników Amazona podczas epidemii od początku zwracają uwagę związkowcy z OZZ Inicjatywa Pracownicza. Alarmują, że sam charakter pracy w magazynach i przy pakowaniu zamówień uniemożliwia stosowanie się do zaleceń o utrzymywaniu społecznego dystansu.

Więcej …