Autorytety

Drukuj PDF
Felieton - Polityka bez masek                                            
prof. dr hab. Maria Szyszkowska

Kultura masowa oraz propaganda ostatnich dwudziestu lat wywołują głęboki zamęt w świadomości Polaków. Wiadomo, że epoka renesansu doprowadziła do wyzwolenia człowieka od nacisku, znamiennych dla średniowiecza, autorytetów narzucanych społeczeństwu. Wybór papieża Polaka doprowadził do sytuacji funkcjonowania u nas autorytetu urzędowego. Wytworzono mityczne pojęcie pokolenia JP II, które pozbawione jest jednoznacznej treści, ale zniewala.
Inny sens oraz sposób oddziaływania wiąże się z autorytetami, które wybieramy spontanicznie. Uznanie kogoś za osobę godną naśladowania przez siebie pod jakimś względem nie zniewala. A więc nie oddziaływuje negatywnie. Co więcej, pozwala nam jednoznacznie określić kierunek własnych poszukiwań życiowych. Dodam, że w ustroju demokratycznym szczególne znaczenie ma duża liczebnie grupa jednostek, których istnienie jest wyznaczone przez wyższe wartości, czyli ideały.
Uważam, że powinno się systematycznie powracać pamięcią do działań i wartości głoszonych przez zapomnianych wielkich Polaków. Uważam też, że jest to szczególne istotne zadanie w dobie amerykanizacji i znanego, nie tylko współcześnie, naszego zapatrzenia się w to, co przychodzi z Zachodu.  
Przypomnę, że filozofia w rozumieniu polskich myślicieli ma być przewodniczką życia, jednostek i narodów. Wyraźna jest w niej dążność życiowa, praktyczna. Polska oryginalna myśl filozoficzna powstała w drugiej połowie XIX wieku, czyli między powstaniem listopadowym a styczniowym. Charakterystyczne jest dla polskiej filozofii podkreślanie wartości czynu oraz optymizm.
Właśnie lekarz i zarazem filozof, Julian Aleksandrowicz, mimo nieszczęść czasów II wojny światowej i cierpień, które są udziałem osób poszukujących nowych dróg, wierzył w ostateczne zwycięstwo słusznych idei. Wyrażał zatrwożenie dysonansem zachodzący między możliwościami człowieka w przekształcaniu przyrody a faktycznym kolonizatorskim stosunkiem do przyrody. Upatrywał też niebezpieczeństw w uznaniu dóbr materialnych za cel istnienia jednostek oraz społeczeństw. Taki cel powoduje zachwianie zdrowiem psychicznym oraz wiążącym się z nim zdrowiem somatycznym. Stworzył podstawy nowej dziedziny wiedzy, czyli cerebrologii. Jest to nauka o wpływie środowiska na zdrowie cielesne i psychiczne człowieka. A pamiętajmy o niebezpieczeństwie, jakim są dla społeczeństwa  rządy psychopatów.
Julian Aleksandrowicz podkreślał błąd, jakim jest niezaszczepianie poczucia jedności wszechrzeczy. Ten niepokój dotyczy zwłaszcza polityków, którzy w związku z niewłaściwą edukacją wadliwie rządzą. Poczucie jedności człowieka z ludzkością, z Ziemią oraz z Kosmosem nie pozwalałoby na prowadzenie wojen oraz niszczenie naturalnego środowiska, co negatywnie odbija się na zdrowiu człowieka. Warto przypominać pogląd Profesora, że to, co zakłóca harmonię współistnienia może doprowadzić do zagłady naszej planety. Przypuszczam, że ta idea holizmu była głębiej rozumiana w starożytności. Jedynie doskonalenie własnego ja, czyli rozwój duchowy, może wytworzyć poczucie służby dla innych, które powinno znamionować przede wszystkim polityków. Głosił alterocentryczny egoizm, a więc uszlachetniony, który pozwala dostrzec, że stanowimy część wszechświata. Zabieganie o sprawy powszechne powinno stawać się zarazem obroną egoistycznych oczekiwań. Na tej drodze indywidualny trud polityków nabierałby waloru powszechnego.
Profesor Mikołaj Kozakiewicz również był rzecznikiem idei holistycznej. Również przeniknięty optymizmem pisał przed trzydziestu laty, ze niezbędne jest wytworzenie się modelu europejskiego wychowania wolnego od rozmaitych uprzedzeń, które wciąż nam niestety towarzyszą. Ten model powinien być nasycony głęboką tolerancją. Droga do niej wyraża się między innymi w proteście wobec zakłamania oraz przemilczania pewnych zjawisk i przeżyć. Wyrażał również protest wobec ciśnienia wzorów postępowania i rzekomo niepodważalnych autorytetów.
Obydwaj wymienieni tu myśliciele cenili wartość rozwoju indywidualnego człowieka, zespolonego z poczuciem braterstwa wiążącym nas z innymi. Również obydwaj przestrzegali przed rozmaitymi postaciami dyskryminacji oraz przed potępianiem, a raczej przed spychaniem na margines wybitnych indywidualności jako rzekomo osób kontrowersyjnych.
Profesor Mikołaj Kozakiewicz ostrzegał przed kulturą masową, bowiem nasyca ona błahymi treściami świadomość Europejczyków. Ostrzegał przed biernością, którą ta kultura wyrabia i zaniżonym poziomem świadomości jako jej skutku. Te przestrogi stały się szczególnie aktualnie dziś, u nas. Należy ubolewać, że żadna z sił politycznych nie wymusiła na publicznej telewizji pełnienia przez nią zapisanej w ustawie misji. W rezultacie staliśmy się społeczeństwem zniewolonym przez jeden tylko pogląd na świat. Ta sytuacja nasili się jeszcze ostrzej w związku z wprowadzeniem religii do przedszkoli.


 

Wydanie bieżące

Recenzje

Niewiele  jest w polskiej historii osób tak bardzo zasłużonych i zapomnianych jednocześnie. Jego życiorys to gotowy scenariusz na serial telewizyjny. Jan Józef Lipski, bohater biografii Łukasza Garbala, doczekał się w końcu kompletnej monografii.

Więcej …
 

W dzisiejszych czasach coraz trudniej o pasjonującą powieść poświęconą ludziom lewicy. Dosyć często pomija się ich wkład w kształtowanie polskiej państwowości czy w walkę o sprawiedliwość społeczną. Szablonowo traktuje się ich losy, wpisując w obowiązującą narrację.

Więcej …
 

Książka amb. Sylwestra Szafarza pt.: „Ewolucja BRICS” - to pierwsze na polskim forum publicznym opracowanie dotyczące tej wielkiej organizacji gospodarczej i politycznej zrzeszającej już pięć państw i współpracującej z większością krajów rozwijających się, a także z takimi mocarstwami jak USA, Niemcy, Francja czy W. Brytania oraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Statystyka

Odsłon : 4735856

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Konstytucja – zasada sprawiedliwości społecznej

Wyrażony w art. 2 aktualnie obowiązującej Konstytucji RP zapis, zgodnie z którym Rzeczpospolita  jest  demokratycznym  państwem  prawnym,  urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej,  zawiera istotną normę prawną państwa sprawiedliwości społecznej.  Ma ona charakter nadrzędny w  stosunku  do  innych  zasad  systemu  prawnego.  Wynika  to  z  wagi  zawartej w niej  treści  oraz  doniosłości  dla  całego systemu  prawnego.

Więcej …

Na lewicy

W Warszawie w dniu 20 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Podjęto temat udziału PPS w wyborach parlamentarnych jesienią 2019 roku.

Więcej …
 

W dniu 20 lipca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Rzeczpospolita Polska – Fakty i mity 1944–2019”. Konferencja została zorganizowana z okazji 75 rocznicy powstania Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorami byli: Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, Unia Pracy oraz Polska Partia Socjalistyczna.

Więcej …
 

Prezydium Porozumienia Socjalistów wydało w dniu 18 lipca 2019 roku w godzinach rannych oświadczenie dotyczące koalicji partii i ugrupowań lewicy na najbliższe wybory parlamentarne.

Więcej …
 

Z udziałem ponad stu osób, w dniu 10 lipca 2019 roku, w warszawskim Klubie Księgarza odbyła się promocja wydanej ostatnio przez Wydawnictwo „Kto jest Kim” książki Sylwestra Szafarza „Ewolucja BRICS”.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2019 roku prof. Tadeusz Iwiński, przedstawiciel SLD, obecny na uroczystościach rocznicowych rządzącej w Hiszpanii Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) napisał:

Więcej …
 

W dniu 29 czerwca 2019 roku odbyło się na terenie całego kraju w organizacjach Sojuszu Lewicy Demokratycznej referendum poświęcone formie uczestnictwa partii w wyborach parlamentarnych w październiku.

Więcej …
 

W dniu 28 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”. Powodem zwołania zebrania wszystkich członków stowarzyszenia były przygotowania do wyborów parlamentarnych, szczególnie ważne dla całej lewicy w świetle zarysowującego się od 2015 roku kryzysu na tle programowym i ideowym.

Więcej …
 

W dniu 15 czerwca 2019 roku Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej zebrała się na posiedzeniu wyjazdowym w Łodzi. Zebranie miało miejsce w siedzibie łódzkiego Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Więcej …
 

Jak podało Biuro Prasowe OPZZ, w dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie prezydium OPZZ. Na początku posiedzenia uczczono minutą ciszy zmarłego w dniu 24 maja br. Ś.P. Jana Guza Przewodniczącego OPZZ i zmarłego w dniu 5 czerwca br. Ś.P. Stanisława Grabowskiego przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu „Farmacja”.

Więcej …
 

W dniu 9 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem nowowybranych przedstawicieli SLD do Parlamentu Europejskiego oraz kilkunastu ugrupowań lewicowych, które wcześniej uczestniczyły w koalicji SLD – Lewica Razem.

Więcej …
 

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się robocza narada Porozumienie Socjalistów dotycząca aktualnej sytuacji politycznej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dokonano oceny sytuacji politycznej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce.

Więcej …
 

W dniu 3 czerwca 2019 roku w Warszawie z inicjatywy dwóch fundacji byłych prezydentów RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, po 30 latach od obrad Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca, odbyła się  konferencja "Dialog, Kompromis, Porozumienie".

Więcej …