Do kierownictw organizacji lewicowych

Drukuj PDF

Władysław Bujwid

Polska Lewica powstała w dążeniu do niepodległości i sprawiedliwości społecznej.
Po przeżyciu skutków przemian w 1989 roku, 40% wyborców, zawiedzionych efektami przemian, oddało swoje głosy na SLD, w nadziei, że wprowadzi socjalizm bez wypaczeń i przywróci godność Wyzwolicielom Polski oraz prawa i godność pracownikom – Budowniczym i Twórcom Polski powojennej.
Niestety, Lewica nie przedstawiła zamiaru i wizji, jak tego dokonać. Zaakceptowała kapitalizm i związane z nim plagi społeczne: wyzysk, bezrobocie, dyskryminację, nędzę i bezdomność. Ograniczała się do działań pro socjalnych i obyczajowych oraz antyklerykalnych. W efekcie nie weszła do parlamentu, pomimo, że wprowadziła Polskę do NATO i Unii Europejskiej oraz utworzyła Konstytucję.

Po zorganizowaniu wspólnego działania organizacji lewicowych w 2019 roku, Lewica dostała od wyborców drugą szansę, może ostatnią, w nadziei na Nowe Otwarcie, eliminowanie plag społecznych, powrót do demokracji i reprezentowania interesów ludzi pracy, nie mających swojej reprezentacji we władzach.
Lewica w czasie kampanii prezydenckiej niewiele różniła się od partii nielewicowych. Zaledwie ok. 2 % wyborców dostrzegło i poparło te różnice. Jeżeli nie zmieni swojego postępowania, to komu będzie potrzebna? Może znowu nie wejść do parlamentu.
Społeczeństwo oczekuje od Lewicy Nowego Otwarcia. Oczekuje dążenia Lewicy do przemiany niesprawiedliwego, autorytarnego kapitalizmu, na sprawiedliwy, demokratyczny socjalizm, a w tym: demokratyczną władzę i społeczną gospodarkę rynkową, zgodnie z Art. 20 Konstytucji oraz planowanie działań demokratycznie zarządzanych organizacji państwowych i samorządowych, które zapewnią godne życie wszystkim obywatelom polskim i coraz lepsze zaspokajanie ich powszechnych potrzeb, a w tym:
1. Wolność od wszelkich dyskryminacji, wyzysku, bezrobocia, nędzy i bezdomności.
2. Sprawiedliwy, powszechny dostęp do: godnej i bezpiecznej pracy, mieszkania, nauki, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości, kultury i wypoczynku oraz świadczeń społecznych dla ludzi niezdolnych do pracy.
W dniu 2016-11-23 skierowałem do powołanej na II Kongresie Lewicy, Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy, list  na temat: III Kongres Polskiej Lewicy – Nowe Otwarcie Lewicy. Jest on  nadal aktualny. W liście tym zachęcam Radę Dialogu I Porozumienia Lewicy do zorganizowania III Kongresu Polskiej Lewicy, na którym Kongres uchwali wspólną politykę oraz formy współpracy organizacji lewicowych na wszystkich szczeblach, poprzedzonego debatą przedkongresową, w celu wstępnego uzgodnienia Uchwał Kongresu.

Projekt uchwał Kongresu przedstawiony jest w opracowaniu zatytułowanym: Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego. Jest ono oparte o polskie i międzynarodowe doświadczenia oraz zawiera projekty i uzasadnienia:
1. Uchwał Kongresu Polskiej Lewicy, inicjujących Nowe Otwarcie Lewicy.
2. Polskiej Społecznej Gospodarki Rynkowej, zgodnej z Art. 20 Konstytucji.
3. Planowania działań organizacji państwowych i samorządowych.
4. Sposobów ich wprowadzania i wykorzystania w celu coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych.
Opracowanie to przesłałem w dniu 26 maja 2016 r. do kierownictw znanych mi krajowych i terenowych organizacji lewicowych oraz naukowych, związanych z polityką i do działaczy lewicowych. Dostępne jest również od 2016 r. na stronie internetowej Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, w zakładce: Co piszą inni. Adres internetowy tego opracowania: http://klubwmpg.pomorskie.pl/dokumenty/bujwidds.pdf
Opracowanie jest syntezą moich propozycji.
Moim ostatnim zawodem przed emeryturą były wykłady, konsultacje i audyty oraz kierowanie szkoleniami dla najwyższego kierownictwa różnych organizacji, w zakresie systemów zarządzania jakością, według norm międzynarodowych rodziny ISO 9000.
Po przejściu na emeryturę, postanowiłem działać jako wolontariusz, nieproszony wykładowca i konsultant kierownictw i działaczy organizacji lewicowych, pracowniczych i naukowych, w zakresie doskonalenia systemu społeczno gospodarczego, w kierunku coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych. Formą tego działania była głównie korespondencja, niestety jednostronna. Nie otrzymywałem odpowiedzi od kierownictw i nie znalazłem informacji o wykorzystaniu moich propozycji, z wyjątkiem jednej: wspólnego działania lewicowych organizacji.
Informację o moich kwalifikacjach, upoważniających mnie do formułowania propozycji, przesyłam w załączeniu. Tytuł: Moje wykłady i konsultacje dla Lewicy.
Od 2005 r. wysłałem ponad 200 listów do Kierownictw organizacji lewicowych, na tematy związane z udoskonalaniem działania Lewicy, na które nie otrzymałem odpowiedzi z wyjątkiem 2 Powiatowych Rad SLD i niektórych działaczy. Kilka moich listów opublikowała Trybuna i Przegląd Socjalistyczny, a Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku udostępnił na swoim portalu wyżej wspomniane opracowanie, a następnie „Plan działania lewicy po wyborach 2019” a 2020-01-25 dodał „List otwarty do Lewicy i Nauki ...".
Kierownictwo Lewicy ignoruje propozycje doskonalenia działań. Jedynie w 2019 r. wykorzystało skutecznie propozycję wspólnego działania lewicowych organizacji. Propozycje doskonalenia działania partii lewicowych zawarte są również na str. 17 i 26, w wyżej wspomnianym opracowaniu.
Lewica kontynuuje dotychczasowe metody działania, akceptuje kapitalizm, ma bardzo małe poparcie społeczne i nie ma szansy na jego zwiększenie, jeżeli nie udoskonali swojego działania.
Szansą Lewicy jest Nowe Otwarcie na III Kongresie Lewicy.

Władysław Bujwid

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Statystyka

Odsłon : 7019870

Temat dnia

Migracje...

legalne i nielegalne są nieuchronne. Wymusza je zmiana klimatu wzmacniana przez działania północy, a nie południa planety. Część naszego świata nie będzie nadawała się do życia ludzi. W dalekiej historii wiele wędrówek ludów było spowodowane zmianami klimatu. Badanie zjawisk przyrodniczych często wyjaśnia zdarzenia historyczne.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 10 września  2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 79 Rocznicy Bitwy Partyzantów III Brygady Armii Ludowej im. gen. Józefa Bema z okupantem niemieckim. W zwycięskiej bitwie pod Ewiną brały udział Socjalistyczne Odziały Bojowe oraz Odziały Wojskowe Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 8 września 2023 roku odbyła się w Warszawie promocja nowego numeru 1-2/2023 „Przeglądu Socjalistycznego”, który ukazał się na początku miesiąca.

Więcej …
 

W dniu 1 września 2023 roku minęła 31 rocznica tragicznej śmierci Piotra Jaroszewicza, byłego premiera i jego Małżonki Alicji. Obydwoje zostali zamordowani w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.

Więcej …
 

W dniu 29 lipca 2023 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 22. rocznicę śmierci byłego I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej aktywnie uczestniczyli w obchodach 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W dniu 29 lipca 2023 roku w Warszawie pierwsze wieńce złożono przed Pomnikiem Żołnierzy Żywiciela oraz tablicą upamiętniającą bohaterskich żołnierzy IV Batalionu OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego, którzy jako pierwsi stanęli do walki z hitlerowskim okupantem.

Więcej …
 

W dniu 21 lipca 2023 roku na terenie Cytadeli Warszawskiej odbyły się z inicjatywy Komitetu Okręgowego PPS w Warszawie uroczystości związane z kolejną, 118. rocznicą stracenia przez władze carskie bojowca PPS, Stefana Okrzei.

Więcej …
 

W dniu 29 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Wojewódzkich PPS i Nowej Lewicy na Mazowszu. Przedmiotem spotkania było ustalenie zasad współpracy w ramach zawartego w dniu 27 lutego porozumienia koalicyjnego, w którym uczestniczą cztery partie lewicowe: Nowa Lewica, Lewica Razem, Polska Partia Socjalistyczna i Unia Pracy.

Więcej …
 

W dniu 23 czerwca 2023 roku w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 17 czerwca w Warszawie odbyła się Parada Równości. Była to największa manifestacja środowisk LGBT w Polsce od wielu lat. Tłumy na ulicach Warszawy. Rekordowa frekwencja. Manifestowano pod hasłem: "Wróżymy równość i piękność".

Więcej …
 

W dniu 3 czerwca 2023 roku w Warszawie obradował XXXIII Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich. Dyskutowano m.in. o sytuacji środowisk literackich w Polsce i przyszłości polskiej literatury.

Więcej …
 

W dniu 20 maja 2023 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Posiedzenie było poświęcone ocenie sytuacji politycznej i przygotowaniom do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 13 maja 2023 roku odbył się IV Kongres Forum Postępu, platformy współpracy środowisk reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo. W ramach Kongresu współdziałają liczne organizacje i stowarzyszenia lewicowe oraz  lewicowe ugrupowania polityczne.

Więcej …