Do kierownictw organizacji lewicowych

Drukuj PDF

Władysław Bujwid

Polska Lewica powstała w dążeniu do niepodległości i sprawiedliwości społecznej.
Po przeżyciu skutków przemian w 1989 roku, 40% wyborców, zawiedzionych efektami przemian, oddało swoje głosy na SLD, w nadziei, że wprowadzi socjalizm bez wypaczeń i przywróci godność Wyzwolicielom Polski oraz prawa i godność pracownikom – Budowniczym i Twórcom Polski powojennej.
Niestety, Lewica nie przedstawiła zamiaru i wizji, jak tego dokonać. Zaakceptowała kapitalizm i związane z nim plagi społeczne: wyzysk, bezrobocie, dyskryminację, nędzę i bezdomność. Ograniczała się do działań pro socjalnych i obyczajowych oraz antyklerykalnych. W efekcie nie weszła do parlamentu, pomimo, że wprowadziła Polskę do NATO i Unii Europejskiej oraz utworzyła Konstytucję.

Po zorganizowaniu wspólnego działania organizacji lewicowych w 2019 roku, Lewica dostała od wyborców drugą szansę, może ostatnią, w nadziei na Nowe Otwarcie, eliminowanie plag społecznych, powrót do demokracji i reprezentowania interesów ludzi pracy, nie mających swojej reprezentacji we władzach.
Lewica w czasie kampanii prezydenckiej niewiele różniła się od partii nielewicowych. Zaledwie ok. 2 % wyborców dostrzegło i poparło te różnice. Jeżeli nie zmieni swojego postępowania, to komu będzie potrzebna? Może znowu nie wejść do parlamentu.
Społeczeństwo oczekuje od Lewicy Nowego Otwarcia. Oczekuje dążenia Lewicy do przemiany niesprawiedliwego, autorytarnego kapitalizmu, na sprawiedliwy, demokratyczny socjalizm, a w tym: demokratyczną władzę i społeczną gospodarkę rynkową, zgodnie z Art. 20 Konstytucji oraz planowanie działań demokratycznie zarządzanych organizacji państwowych i samorządowych, które zapewnią godne życie wszystkim obywatelom polskim i coraz lepsze zaspokajanie ich powszechnych potrzeb, a w tym:
1. Wolność od wszelkich dyskryminacji, wyzysku, bezrobocia, nędzy i bezdomności.
2. Sprawiedliwy, powszechny dostęp do: godnej i bezpiecznej pracy, mieszkania, nauki, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości, kultury i wypoczynku oraz świadczeń społecznych dla ludzi niezdolnych do pracy.
W dniu 2016-11-23 skierowałem do powołanej na II Kongresie Lewicy, Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy, list  na temat: III Kongres Polskiej Lewicy – Nowe Otwarcie Lewicy. Jest on  nadal aktualny. W liście tym zachęcam Radę Dialogu I Porozumienia Lewicy do zorganizowania III Kongresu Polskiej Lewicy, na którym Kongres uchwali wspólną politykę oraz formy współpracy organizacji lewicowych na wszystkich szczeblach, poprzedzonego debatą przedkongresową, w celu wstępnego uzgodnienia Uchwał Kongresu.

Projekt uchwał Kongresu przedstawiony jest w opracowaniu zatytułowanym: Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego. Jest ono oparte o polskie i międzynarodowe doświadczenia oraz zawiera projekty i uzasadnienia:
1. Uchwał Kongresu Polskiej Lewicy, inicjujących Nowe Otwarcie Lewicy.
2. Polskiej Społecznej Gospodarki Rynkowej, zgodnej z Art. 20 Konstytucji.
3. Planowania działań organizacji państwowych i samorządowych.
4. Sposobów ich wprowadzania i wykorzystania w celu coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych.
Opracowanie to przesłałem w dniu 26 maja 2016 r. do kierownictw znanych mi krajowych i terenowych organizacji lewicowych oraz naukowych, związanych z polityką i do działaczy lewicowych. Dostępne jest również od 2016 r. na stronie internetowej Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, w zakładce: Co piszą inni. Adres internetowy tego opracowania: http://klubwmpg.pomorskie.pl/dokumenty/bujwidds.pdf
Opracowanie jest syntezą moich propozycji.
Moim ostatnim zawodem przed emeryturą były wykłady, konsultacje i audyty oraz kierowanie szkoleniami dla najwyższego kierownictwa różnych organizacji, w zakresie systemów zarządzania jakością, według norm międzynarodowych rodziny ISO 9000.
Po przejściu na emeryturę, postanowiłem działać jako wolontariusz, nieproszony wykładowca i konsultant kierownictw i działaczy organizacji lewicowych, pracowniczych i naukowych, w zakresie doskonalenia systemu społeczno gospodarczego, w kierunku coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych. Formą tego działania była głównie korespondencja, niestety jednostronna. Nie otrzymywałem odpowiedzi od kierownictw i nie znalazłem informacji o wykorzystaniu moich propozycji, z wyjątkiem jednej: wspólnego działania lewicowych organizacji.
Informację o moich kwalifikacjach, upoważniających mnie do formułowania propozycji, przesyłam w załączeniu. Tytuł: Moje wykłady i konsultacje dla Lewicy.
Od 2005 r. wysłałem ponad 200 listów do Kierownictw organizacji lewicowych, na tematy związane z udoskonalaniem działania Lewicy, na które nie otrzymałem odpowiedzi z wyjątkiem 2 Powiatowych Rad SLD i niektórych działaczy. Kilka moich listów opublikowała Trybuna i Przegląd Socjalistyczny, a Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku udostępnił na swoim portalu wyżej wspomniane opracowanie, a następnie „Plan działania lewicy po wyborach 2019” a 2020-01-25 dodał „List otwarty do Lewicy i Nauki ...".
Kierownictwo Lewicy ignoruje propozycje doskonalenia działań. Jedynie w 2019 r. wykorzystało skutecznie propozycję wspólnego działania lewicowych organizacji. Propozycje doskonalenia działania partii lewicowych zawarte są również na str. 17 i 26, w wyżej wspomnianym opracowaniu.
Lewica kontynuuje dotychczasowe metody działania, akceptuje kapitalizm, ma bardzo małe poparcie społeczne i nie ma szansy na jego zwiększenie, jeżeli nie udoskonali swojego działania.
Szansą Lewicy jest Nowe Otwarcie na III Kongresie Lewicy.

Władysław Bujwid

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Statystyka

Odsłon : 5273886

Temat dnia

Uprzedzam

Nie ma perspektywy pięknego, a tym bardziej szybkiego zwycięstwa. Wiele przyczyn, chyba największej wagi jest ta, że tzw. Zjednoczona Prawica wygrała wybory sejmowe i prezydenckie i zdołała, prawda, że na drodze swoistego zamachu stanu przejąć najważniejsze instytucje kontroli państwowej.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 29 października 2020 roku z okazji Święta Zmarłych w asyście straży marszałkowskiej,  wicemarszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty wraz z grupą aktywu lewicy uczcił pamięć zmarłych działaczy polskiej lewicy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 25 października 2020 roku stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej …
 

Z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Lewicy odbył się 4 października 2020 roku w Płocku, na Mazowszu, Wojewódzki Kongres Programowy Lewicy. Podobne kongresy mają miejsce w innych województwach.

Więcej …
 

W dniu 23 września 2020 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Unii Pracy szerokie spotkanie przedstawicieli ugrupowań lewicowych, podczas którego wręczono Nagrodę im. A. Małachowskiego.

Więcej …
 

Przedstawiciele Parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września 2020 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem.

Więcej …
 

W dniu 11 września 2020 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Konsultacyjnej Porozumienia Socjalistów. Podczas spotkania przedyskutowano problemy dotyczące aktualnej sytuacji na lewicy i sygnalizowanych planów organizacji w listopadzie 2020 roku III Kongresu Lewicy.

Więcej …
 

Stowarzyszenie Polska-Białoruś opublikowało w dniu 8 września 2020 roku stanowisko woec sytuacji na Białorusi i relacji polsko-białoruskich.

Więcej …
 

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Biuro Prasowe PPS przekazało do wiadomości publicznej stanowisko Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wobec wydarzeń związanych z próbą przeforsowania podwyżek uposażeń dla najwyższych urzędników w Polsce.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 12 sierpnia 2020 roku "List otwarty PPS do ludzi pracy Republiki Białoruskiej". List związany jest z aktualną sytuacją w tym kraju po wyborach prezydenckich i wzajemnymi relacjami Polska - Białoruś.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowaław dniu 11 sierpnia 2020 roku stanowisko Prezydium RN PPS w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Warszawie.

Więcej …
 

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …