Narada – Dialog 300 partii politycznych świata w Pekinie

Drukuj PDF

Na zaproszenie Komunistycznej Partii Chin, w dniach od 1 – 3 grudnia 2017 r., odbyła się w Pekinie bezprecedensowa i unikalna Narada – Dialog na wysokim szczeblu z udziałem przedstawicieli około 300 partii i organizacji politycznych z całego świata. W obradach uczestniczyło 600 delegatów ze 120 krajów. Obecni byli, m.in., przedstawiciele Partii Republikańskiej z USA (Anthony Parker, skarbnik Komitetu Krajowego tej Partii), Partii Jedna Rosja Władimira Władimirowicza Putina i wielu innych.
Ramowy temat narady został sformułowany następująco: „Współpracujmy razem na rzecz budowania społeczności o wspólnej przyszłości dla rodzaju ludzkiego i lepszego świata. Obowiązki partii politycznych”. Obrady odbywały się na 2 sesjach plenarnych i na 5 seminariach monotematycznych, z których jedno było poświęcone Inicjatywie Pasa i Szlaku (Nowe Szlaki Jedwabne). Omawiano bardzo szeroki wachlarz zagadnień krajowych, regionalnych, kontynentalnych i globalnych: od ogólnych (pokój, rozwój, bezpieczeństwo, współpraca, ekologia i in.), aż do bardzo szczegółowych (np. walka z korupcją itp.).
Na zakończenie przyjęto dokument o nazwie „Inicjatywa pekińska”, w którym podsumowano wyniki obrad. Gospodarze wystąpili z propozycją zinstytucjonalizowania narad tego rodzaju, w związku z czym należy zakładać, że odbywać się one będą również w przyszłości. W niedługim czasie, KPCh zamierza zaprosić 15 tysięcy przedstawicieli innych partii do Chin celem zapoznania się z przemianami i z reformami tam realizowanymi.
Poniżej publikujemy pełny tekst (w przekładzie na język polski) przemówienia Xi Jinpinga, sekretarza generalnego KC KPCh, prezydenta ChRL, wygłoszonego na pierwszej sesji plenarnej narady. Przemówienie to odzwierciedla najpełniej oraz w kompleksowy i pogłębiony sposób – pod względem merytorycznym – współczesną filozofię oraz założenia i propozycje polityczne, ideologiczne, strategiczne i programowe  prezentowane przez kierownictwo chińskie w odniesieniu do płaszczyzny stosunków międzypartyjnych. Stanowią one ważne dopełnienie i wsparcie dla rozwijania współpracy międzypaństwowej i międzyludzkiej we wszystkich dziedzinach ewolucji naszej cywilizacji.
Studiując ten tekst, każdy wypracuje sobie własne poglądy i opinie na ten temat. Nie pretendując, przeto, do selekcjonowania, czy do interpretowania myśli, ocen i koncepcji zawartych w przemówieniu najwyższego przywódcy chińskiego, pragniemy zwrócić uwagę tylko na kilka węzłowych aspektów narady i przemówienia Xi Jinpinga.
Poza bezprecedensowym charakterem tych wydarzeń, bardzo ważne znaczenie ma fakt, iż odbywały się one niedługo po XIX Zjeździe Krajowym KPCh (18 – 24 października 2017 r.), który zadeklarował nową erę socjalizmu o specyfice chińskiej, podniósł do najwyższej rangi politycznej i ideologicznej Myśli Xi Jinpinga oraz proklamował gotowość Chin do budowania lepszej przyszłości dla wszystkich ludzi i Nowego Świata – w pokoju, bezpieczeństwie, rozwoju i harmonii. W tym sensie, na naradzie nastąpiło swoiste przeniesienie treści XIX Zjazdu na globalne forum międzypartyjne sensu largo. W ogólności, KPCh utrzymuje regularne kontakty z ponad 400 partiami i organizacjami politycznymi świata, w tym, m.in. w Polsce z PSL-em.
Co więcej, KPCh proponuje wypracowanie i wdrożenie nowego modelu stosunków międzypartyjnych na zasadzie wzajemnego poszanowania wobec specyfiki oraz oryginalnego dorobku i programów każdej partii i organizacji politycznej. Mocno zabrzmiały na naradzie słowa przywódcy chińskiego, iż KPCh (i ChRL) nie zamierza „eksportować” swego modelu systemowego (ustrojowego), ani też „importować” takich modeli od innych. Natomiast kolosalne znaczenie ma, zaprezentowana chińska koncepcja budowania społeczności międzynarodowej o wspólnej przyszłości dla wszystkich ludzi i lepszego świata.
Chiny oferują partnerom zagranicznym, także partyjnym, swe przebogate doświadczenia i swoją odwieczną mądrość, ale jednocześnie pragną się uczyć od innych (wymieniać doświadczenia) – na zasadach równoprawności, poszanowania i wzajemności. W konkluzji, analizowane przemówienie najwyższego przywódcy chińskiego wywołało głośne echo i spotkało się z wielkim zainteresowaniem na świecie, zarówno wśród przyjaciół i zwolenników nowego, jak też tych, którzy woleliby, żeby „wszystko pozostało po staremu” – z łatwo wyobrażalnymi negatywnymi konsekwencjami praktycznymi takiego podejścia.

***


Współpracujmy,  ażeby  budować  lepszy świat
Główne przemówienie J. E. Pana Xi Jinpinga
sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin,
prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej
podczas Narady – Dialogu na wysokim szczeblu z partiami politycznymi świata

Pekin, 1 grudnia 2017 r.


Szanowni przywódcy partii politycznych z całego świata,
Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Dzień dobry! Jestem niezwykle zadowolony z powodu goszczenia Was, przywódców partii i organizacji politycznych z innych krajów, w dniu dzisiejszym, w siedzibie Komunistycznej Partii Chin, na Naradzie – Dialogu na wysokim szczeblu z udziałem partii politycznych świata. Wszyscy jesteśmy zajęci pod koniec starego roku. Niemniej jednak, zdołaliśmy zgromadzić się w Pekinie celem wzięcia udziału w tej ważnej naradzie z myślą o rozwijaniu naszej współpracy, co wykazuje w całej rozciągłości nasze wspólne zainteresowanie rozwojem ludzkości i przyszłością świata.
W imieniu Komunistycznej Partii Chin oraz w swoim własnym imieniu, witam serdecznie Was wszystkich, którzy odbyli długą podróż, aby przybyć do Chin. Również pragnę skorzystać z tej sposobności, aby wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim partiom i organizacjom politycznym oraz ich przywódcom za przesłanie listów i posłań gratulacyjnych na adres XIX Zjazdu Krajowego KPCh.
Na swym XIX Zjeździe Krajowym, Komunistyczna Partia Chin nakreśliła program rozwoju Chin poczynając od dnia dzisiejszego aż do połowy bieżącego stulecia i potwierdziła ponownie swe autentyczne pragnienie współpracy z resztą świata na rzecz budowania społeczności o wspólnej przyszłości dla całej ludzkości.
Partie polityczne odgrywają ważną rolę w życiu politycznym naszych krajów i w zakresie postępu cywilizacji ludzkiej. W tym miejscu, pragnę podzielić się z Wami, przywódcami reprezentującymi prawie 300 partii i organizacji politycznych z różnych krajów, naszymi poglądami w tej kwestii.

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Przez całe wieki, dążenie do lepszego życia było zawsze nieustającym pragnieniem ludzkości. Ludzkość stworzyła wspaniałe cywilizacje w ciągu minionych kilku tysięcy lat. Jednakże, wojny i konflikty nie ustawały ani na chwilę. Wraz z rozmaitymi klęskami żywiołowymi oraz chorobami i epidemiami przyniosły one niewyobrażalne cierpienia nam, człowieczeństwu i naraziły nas na wysokie koszty. W dobie obecnej, dzięki szybkiemu rozwojowi Internetu, wielkich baz danych, chmur obliczeniowych, satelitów do łączności kwantowej i sztucznej inteligencji, my, istoty ludzkie, jesteśmy powiązani ze sobą, jak nigdy przedtem. Jednak z drugiej strony, napotykamy na wyzwania globalne nie mające precedensu – zarówno jeśli chodzi o ich ilość, rozmiary i ostrość. Los i przyszłość nas wszystkich na całym świecie splatają się ze sobą w coraz większym zakresie.
To stawia ludzkość przed wyborem dwojakiego rodzaju. Jednym z nich jest szalona rywalizacja lub nawet konflikt zbrojny w dążeniu do władzy i we własnym interesie, co może łatwo doprowadzić do niszczycielskiego kryzysu. Zaś drugi wybór skłania nas do podążania za falami naszych czasów i do sprostania wyzwaniom poprzez współpracę w skali globalnej. To, z kolei stworzy sprzyjające warunki dla budowania społeczności o wspólnej przyszłości dla nas wszystkich. Powinniśmy wykorzystać tę historyczną szansę i dokonać słusznych wyborów, tak aby zapewnić jeszcze jaśniejszą przyszłość dla ludzkości.
Naród chiński ma długą historię i wspaniałą cywilizację, ale mimo to został on sponiewierany przez krwawe, ogniste zamieszki i wstrząsy od początku czasów nowożytnych. Jednakże, my, Chińczycy, nigdy nie poddawaliśmy się wyrokom losu. Dźwigaliśmy się z kolan i wytrwale przecieraliśmy swe szlaki do przodu, w wyniku długotrwałej walki oraz wkraczaliśmy na szeroką drogę ku odrodzeniu narodowemu.
Historia wykazuje, że właśnie geny kulturalne zawarte w naszej krwi podtrzymywały rozwój naszego starożytnego narodu aż po dziś dzień oraz nieprzerwany rozwój jego cywilizacji w ciągu ponad 5.000 lat. Od czasów starożytnych, my, Chińczycy, zawsze ceniliśmy następujące przekonania: „wszyscy ludzie pod kopułą niebios stanowią jedną rodzinę”, „wszyscy ludzie są moimi braćmi, a ja dzielę swe życie ze wszystkimi stworzeniami” oraz „wszystkie narody powinny współżyć w harmonii”. Naszym dążeniem było zawsze budowanie lepszego świata, w którym występuje „dążenie do słusznej sprawy dla wspólnego dobra”. 
Należy spodziewać się, iż między poszczególnymi krajami mogą występować różne problemy w stosunkach wzajemnych. Nie powinniśmy wszakże zapominać, że żyjemy wszyscy pod tą samą kopułą niebios, dzielimy jedną i tę samą macierzystą planetę i należymy do jednej i tej samej rodziny. Obywatele całego świata powinni kierować się przeświadczeniem, że wszyscy ludzie pod kopułą niebios stanowią jedną rodzinę, odnosić się do siebie z otwartymi ramionami, umacniać wzajemne zrozumienie i poszukiwać wspólnych mianowników, z jednoczesnym odsuwaniem na bok występujących różnic. Wspólnymi siłami powinniśmy dążyć do budowania społeczności o wspólnej przyszłości dla rodzaju ludzkiego.
W roku 2013, po raz pierwszy zwróciłem się z apelem o budowanie społeczności o wspólnej przyszłości dla rodzaju ludzkiego. Stwierdzam z zadowoleniem, że dzięki stałemu umacnianiu przyjaźni i współpracy pomiędzy Chinami i innymi krajami, apel ten spotyka się z rosnącym poparciem oraz że podejmowane są kolejne kroki zmierzające do urzeczywistnienia tej inicjatywy.
W istocie rzeczy, Inicjatywa Pasa i Szlaku, którą zaproponowałem, zmierza właśnie do utworzenia społeczności o wspólnej przyszłości dla rodzaju ludzkiego. W ciągu minionych czterech lat, Inicjatywa  Pasa i Szlaku przeobraziła się w wielką platformę współpracy pomiędzy krajami zainteresowanymi doprowadzeniem do wspólnego rozwoju. Liczne niewielkie strumienie zbiegają się razem, tworząc rozległy ocean, a niezliczone świecące gwiazdy rozświetlają Galaktykę.
Jestem przeświadczony, że – gdy tylko będziemy podzielać ten cel, planować wspólnie, pracować razem, zmierzać do celu krok za krokiem, dzień po dniu – to z pewnością uda się nam zbudować społeczność o wspólnej przyszłości dla rodzaju ludzkiego.

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Jak sama nazwa wskazuje, społeczność o wspólnej przyszłości dla rodzaju ludzkiego oznacza, iż los i przyszłość wszystkich narodów i krajów oraz każdego z nich z osobna splata się ze sobą. Powinniśmy, przeto, trzymać się razem, na dobre i na złe oraz przekształcać naszą planetę w wielką i harmonijną rodzinę i spełniać tęsknoty człowieczeństwa za lepszym życiem.

Powinniśmy starać się, aby zbudować świat powszechnego bezpieczeństwa, uwolniony od strachu. Ewolucja cywilizacji ludzkiej wykazuje, iż niezależnie od naszej tęsknoty za trwałym pokojem przez całe tysiąclecia  widmo wojny nigdy nie zostało odsunięte daleko i nadal nas prześladuje. Z uwagi na fakt, iż wszyscy spośród nas, istot ludzkich, żyjemy na jednej planecie, to żaden kraj nie powinien zapewniać swojego własnego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych. Zagrożenie dla jakiegoś innego kraju może przekształcić się bowiem w wyzwanie dla niego samego. Działania jednostronne bądź ślepa wiara w stosowanie siły nie może sprostać coraz bardziej złożonym i wielopłaszczyznowym zagrożeniom dla bezpieczeństwa.
Zamiast tego, powinniśmy stosować nowe podejście w przedmiocie wspólnego, kompleksowego, opartego na współpracy i zrównoważonego bezpieczeństwa, zaś naszym celem powinno być budowanie wspólnymi siłami nowej architektury bezpieczeństwa, która będzie równoprawna, uczciwa i korzystna dla wszystkich. Razem powinniśmy wyrywać z korzeniami przyczyny wojen, troszczyć się o wypędzonych w wyniku działań wojennych oraz ochraniać kobiety i dzieci przed cierpieniami z powodu wojen – tak aby słońce pokoju mogło zaświecić na całej naszej ziemi i żeby każdy mógł żyć w spokoju i w harmonii.

Powinniśmy dążyć do zbudowania świata wspólnego dobrobytu, świata wolnego od ubóstwa. Niezależnie od poziomu rozwoju materialnego i technologicznego osiągniętego we współczesnym świecie, który był niewyobrażalny dla naszych przodków, niezrównoważony i nieodpowiedni rozwój  nadal stanowi wielki problem. Występuje wielka przepaść rozwojowa pomiędzy Północą i Południem, szerzy się głód i ubóstwo, pojawiają się nowe podziały w zakresie cyfryzacji, a obywatele wielu krajów nadal żyją w nieznośnych warunkach. Jeśli więc ktoś trzyma się w dalszym ciągu logiki gry sumy zero, czy zasady, że zwycięzca zgarnia wszystko, bądź też ucieka się do praktyk z zakresu pośredniczenia lub obciążania sąsiada własnymi kosztami, to w efekcie, taki osobnik blokuje jedynie drogę do przodu przed samym sobą i zatrzaskuje drzwi przed innymi.
Powinniśmy działać z myślą o zapewnieniu pożytku wszystkim oraz rozwijać wzajemnie korzystną  globalizację  gospodarczą – bardziej otwartą, całościową i zrównoważoną, stwarzając w ten sposób sprzyjające warunki dla wspólnego rozwoju całej ludzkości. Postępowanie tego rodzaju umożliwi nam zapewnienie wspólnego dobrobytu wszystkim krajom, wykorzenienie biedy i zacofania nękających obywateli w wielu krajach i sprawi, że wszystkie nasze dzieci zostaną otoczone odpowiednią opieką. Umożliwi to wszystkim krajom korzystanie z owoców rozwoju i zapewni godne życie wszystkim obywatelom.

Powinniśmy dążyć do zbudowania otwartego i całościowego, wolnego od izolacjonizmu świata. Starożytne chińskie porzekadło głosi: „wszystkie istoty żywe powinny rozkwitać nie szkodząc sobie nawzajem; wszystkie style życia powinny prosperować, nie przeszkadzając sobie nawzajem”. Pomyślność naszej cywilizacji i postęp człowieczeństwa nie będzie możliwy bez rozszerzania zakresu wspólnych poczynań oraz wymiany i uczenia się od siebie nawzajem pomiędzy cywilizacjami oraz niwelowania różnic między nimi.
Rozmaite cywilizacje powinny rozkwitać i współistnieć w sposób harmonijny, czerpać ze wzajemnej siły, aby inspirować i stanowić pożywkę dla rozwoju ludzkości: taki jest dzisiaj zew historii. Powinniśmy zawsze mieć na względzie, że świat jest miejscem wielobarwnym i że cywilizacje różnią się między sobą; powinniśmy także dążyć do tego, aby różne cywilizacje wzbogacały się nawzajem i wnosiły swój wkład do upiększania świata. Powinniśmy współpracować w zakresie obalania barier kulturowych, odrzucać przesądy, które blokują drogę prowadzącą do współdziałania między ludźmi oraz eliminować uprzedzenia kulturalne, który uniemożliwiają podejmowanie kontaktów między nimi. Powinniśmy zmierzać do tego, aby rozmaite cywilizacje współistniały w harmonii i aby wszyscy obywatele mogli wzbogacać się pod względem kulturalnym. 
Powinniśmy starać się o budowanie zielonego, czystego i pięknego świata. Ziemia jest jedynym wspólnym domem dla nas, istot ludzkich. Niezależnie od wysiłków podejmowanych przez niektóre osoby, znalezienie nowego domu dla ludzkości w przestrzeni kosmicznej pozostaje odległym marzeniem. Faktem pozostaje bowiem, iż ludzkość nadal musi żyć na naszej planecie w dającej się przewidzieć przyszłości. Powinniśmy więc ochraniać naszą planetę wspólnymi siłami nie tylko dla własnego dobra, lecz również z myślą o przyszłych pokoleniach. Powinniśmy ustanowić harmonijne stosunki pomiędzy człowiekiem a przyrodą i tak samo szanować środowisko naturalne, jak cenimy własne życie. Powinniśmy czcić przyrodę, szanować ją, podążać jej ścieżkami i ochraniać ją. Powinniśmy ochraniać Ziemię, nasz niezastąpiony dom, leczyć rany zadane ekosystemowi i środowisku naturalnemu oraz budować harmonijny i wygodny dom dla ludzkości. Umożliwi to uzdrowienie i regenerację naturalnego ekosystemu oraz zapewni każdej i każdemu z nas życie w dobrym środowisku naturalnym, w którym będzie czysta woda i góry porośnięte bujną roślinnością.

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Obecnie na świecie dokonują się zmiany, które dotyczą również trybu rozwoju. Wszystkie partie polityczne powinny dotrzymywać kroku biegowi naszych czasów, dokonywać wnikliwych ocen ws. determinujących tendencji w rozwoju ludzkości, spełniać wspólne aspiracje społeczne, umacniać się z jednoczesnym stymulowaniem rozwoju naszych krajów, naszych narodów i całej ludzkości. Powinniśmy mierzyć wysoko, spoglądać daleko, wypełniać nasze obowiązki oraz, postępując w ten sposób, bazować na realiach zarówno naszych poszczególnych krajów, jak też całego świata.    
Powinniśmy mieć na względzie zarówno całościowe i długoterminowe interesy, jak też brać na swe barki misję powierzoną nam przez współczesne czasy. Powinniśmy brać pod uwagę aspiracje społeczne oraz przetwarzać je na wytyczne, na zamiary i na cele dla naszych partii politycznych oraz przyjmować odpowiednio konkretne i praktyczne plany wykonawcze.
Budowanie społeczności o wspólnej przyszłości dla rodzaju ludzkiego wymaga udziału obywateli z wszystkich krajów. Powinniśmy gromadzić nasz potencjał poprzez budowanie konsensusu pomiędzy społeczeństwami z różnych krajów, o różnych przekonaniach i kulturach oraz z różnych regionów – w celu urzeczywistniania tej wielkiej sprawy.
W celu zrealizowania wielkiego marzenia, sprawą nadrzędną jest korzystanie z doświadczeń wszystkich zainteresowanych ludzi. Powinniśmy czynić tak poprzez wielowymiarowe rozważanie spraw z różnych punktów widzenia, korzystanie z najlepszych doświadczeń praktycznych, poszukiwanie nowych metod i sposobów myślenia oraz utrzymywanie odpowiedniego tempa. My, jako partie polityczne w różnych krajach, powinniśmy umacniać wzajemne zaufanie, dialog i koordynację. W oparciu o nowe formy stosunków międzynarodowych powinniśmy badać możliwości tworzenia nowego typu wzajemnych relacji, zmierzającego do rozszerzania terenów wspólnych i niwelowania różnic, co będzie wzmacniało wzajemne poszanowanie i uczenie się od siebie. Powinniśmy utworzyć wielopostaciową i wielopoziomową sieć wymiany i współpracy międzypartyjnej. Poprzez takie wysiłki możemy stworzyć potężną siłę służącą budowaniu społeczności o wspólnej przyszłości dla człowieczeństwa.
Jedynie poprzez kolejne kroki będziemy mogli wydeptać ścieżkę; jedynie poprzez podejmowanie działań, możemy osiągnąć powodzenie. Rzecz oczywista, jako proces historyczny, wysiłki zmierzające do zbudowania społeczności o wspólnej przyszłości dla człowieczeństwa nie mogą być spełnione z dnia na dzień, a proces tego rodzaju nie będzie wyglądał jak żeglowanie po spokojnym morzu. Niezbędne są wytrwałe i nieugięte wysiłki. Aby zbudować taką wspólnotę, musimy być przygotowani na długotrwałą  pracę. Nie powinniśmy rezygnować z naszego marzenia, gdyby okazało się, że otaczające nas realia są zbyt skomplikowane; jak również nie powinniśmy powstrzymywać realizacji naszych ideałów, gdyby one wydawały się być poza naszym zasięgiem.

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

KPCh dąży usilnie do zbudowania podstaw dobrobytu społeczeństwa chińskiego, jak też dąży do postępu ludzkości. Jest ona największą partią polityczną świata. Jak to kiedyś stwierdzono, KPCh musi działać tak, jak przystało na wielką partię. Wszystko, co my, komuniści chińscy robimy, zmierza do polepszenia życia społeczeństwa chińskiego, odnowy narodu chińskiego oraz umacniania pokoju i rozwoju ludzkości. Musimy dobrze prowadzić nasze własne gospodarstwo domowe, co samo przez się stanowi wkład do budowania społeczności o wspólnej przyszłości dla rodzaju ludzkiego. Musimy także starać się o to, aby rozwój Chin tworzył więcej możliwości dla świata. Będziemy czerpać z naszej własnej praktyki, aby analizować prawa rządzące  ewolucją społeczności ludzkiej oraz dzielić się z innymi krajami tym, czego się nauczyliśmy. Nie chcemy „importowania” wzorców z innych krajów, ani też nie pragniemy „eksportowania” modelu chińskiego, a – tym bardziej – nie zamierzamy zwracać się do innych krajów o kopiowanie praktyki  chińskiej.

My, komuniści chińscy, pozostaniemy wierni następującym zobowiązaniom:

Po pierwsze, będziemy umacniać w dalszym ciągu pokój i spokój globalny.
KPCh narodziła się prawie sto lat temu, kiedy kraj był pustoszony w wyniku niszczycielskich wstrząsów. Jedna z misji założycielskich KPCh polegała na położeniu kresu nieszczęściom spowodowanym przez ówczesny zamęt i wojny, w wyniku czego naród chiński cierpiał od połowy XIX wieku. W latach 1921 – 1949, dla ustanowienia pokoju i stabilizacji w Chinach oraz poprawy życia społeczeństwa, KPCh zmobilizowała naród chiński i przewodziła mu w walce zbrojnej przez 28 lat, podejmując ogromne wyrzeczenia.
Po doświadczeniu tak ciężkich prób, my komuniści chińscy wiemy aż za dobrze, jak cenną wartością jest pokój, dlatego też jesteśmy zdeterminowani w obronie pokoju. Chiny pozostają oddane sprawie umacniania pokoju, rozwojowi, współpracy i osiąganiu wzajemnie korzystnych wyników. W dalszym ciągu będziemy realizować pokojowy rozwój, tworzyć partnerstwa globalne i brać czynny udział w wysiłkach zmierzających do poszukiwania uregulowań politycznych w kwestiach związanych z międzynarodowymi punktami zapalnymi.
Chiny wnoszące znaczny wkład, w postaci wojska i funduszów, do operacji pokojowych ONZ, wydelegowały łącznie ponad 36.000 żołnierzy (i policjantów) na misje pokojowe. W tym samym czasie, kiedy teraz do Was przemawiam, ponad 2.500 chińskich uczestników misji pokojowych, na przekór trudom i niebezpieczeństwom, pełni czynną służbę w ośmiu rejonach misyjnych celem utrzymania pokoju i bezpieczeństwa.                 
W dalszym ciągu, Chiny będą czynnie uczestniczyć w reformowaniu i w rozwijaniu światowego systemu rządzenia, aby sprawić, że międzynarodowy ład polityczny i gospodarczy stanie się bardziej sprawiedliwy i równoprawny. Niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju Chiny jeszcze się znajdą, to nigdy nie będą dążyć one do hegemonii, ani też podejmować ekspansji. Wzywamy partie polityczne z wszystkich krajów do współpracy z nami celem umacniania pokoju światowego, przyczyniania się do rozwoju globalnego i utrwalania ładu międzynarodowego.

Po drugie, będziemy nadal stymulować wspólny rozwój dla wszystkich.
Jako partia wywodząca się z ludu i umacniająca się dzięki poparciu ludu, KPCh zawsze troszczyła się bardzo o naród, zarówno w Chinach, jak też na całym świecie. Jesteśmy oddani sprawie poprawy warunków życia zarówno społeczeństwa chińskiego, jak też społeczeństw innych krajów.
W ciągu wielu lat, Chiny udzieliły ogromne sumy stypendiów i pożyczek koncesjonowanych oraz znacznej pomocy technicznej, kadrowej i intelektualnej innym krajom rozwijającym się. Chiny zrealizowały też liczne przedsięwzięcia w tych krajach dla wsparcia ich rozwoju gospodarczego i społecznego oraz polepszenia warunków życia ich obywateli. W wymienionych krajach, tysiące chińskich uczonych, inżynierów, przedsiębiorców, techników, lekarzy i pielęgniarek, robotników i wolontariuszy pracuje ręka w rękę i ramie w ramię z miejscowymi obywatelami, aby pomagać im w zmianie ich warunków życia na lepsze.
Jak założyła KPCh na swym XIX Zjeździe Krajowym,, umiarkowanie zasobne społeczeństwo pod każdym względem nabierze kształtu w Chinach około roku 2020. Modernizacja socjalistyczna zostanie zasadniczo zrealizowana w Chinach w terminie do roku 2035 i do połowy XXI wieku, dzięki czemu Chiny przeobrażą się w wielkie nowoczesne państwo socjalistyczne, które będzie pomyślne, silne, demokratyczne, rozwinięte pod względem kulturalnym, harmonijne i piękne. Zapewnimy lepsze warunki życia nie tylko nam, Chińczykom, lecz również społeczeństwom innych krajów. Wzywamy partie polityczne z innych krajów do współpracowania z nami celem tworzenia większej ilości możliwości współpracy dla dobra świata oraz stymulowania wspólnego rozwoju i dobrobytu dla wszystkich.

Po trzecie, będziemy w dalszym ciągu przyczyniać się do wzajemnego wzbogacania pomiędzy cywilizacjami.
Jak głosi chińskie porzekadło: kamień pobrany z innej góry może służyć jako narzędzie do polerowania miejscowego jadeitu. KPCh docenia  znaczenie rozwijania perspektywy globalnej dla samej siebie. Z chęcią korzystamy z osiągnięć innych kultur i stosujemy je w kontekście chińskim. W istocie rzeczy, marksizm stanowi prawdę naukową, jaką zaczerpnęliśmy od innych krajów. Dostosowaliśmy marksizm do warunków chińskich, unowocześniliśmy go i zwiększyliśmy jego oddziaływanie na społeczeństwo. W wyniku tego, marksizm stał się teorią naukową ukierunkowującą KPCh w przewodzeniu społeczeństwu chińskiemu w jego marszu do przodu. 
KPCh będzie przejmować i podchodzić do dokonań innych kultur z otwartą głową i z szeroką perspektywą. Zamierzamy prowadzić dialog, wymianę i współpracę ze społeczeństwami i z partiami politycznymi innych krajów oraz wspierać wymianę kulturalną i międzyludzką pomiędzy krajami.
W ciągu następnych pięciu lat KPCh zaprosi partie polityczne z całego świata do przysłania do Chin gości w ramach wymiany o łącznej liczbie 15.000 osób dla rozwijania współdziałania. Proponujemy też, aby Dialog – Narada KPCh z Partiami Politycznymi Świata na wysokim szczeblu został zinstytucjonalizowany jako płaszczyzna dialogu politycznego na wysokim szczeblu o szerokiej reprezentacji i o znaczeniu międzynarodowym.

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Ponad dwa tysiące lat temu Konfucjusz, starożytny filozof chiński zauważył, że człowiek powinien zaprzyjaźnić się z osobami prostolinijnymi, szczerymi i dobrze poinformowanymi. KPCh wyraża gotowość pozyskiwania większej ilości przyjaciół na całym świecie. Od wielu lat utrzymujemy regularne kontakty z ponad 400 partiami i organizacjami politycznymi w ponad 160 krajach i regionach, a krąg naszych przyjaciół stale ulega rozszerzeniu.
Również w przyszłości KPCh będzie rozszerzać współpracę  z partiami politycznymi innych krajów celem wymiany doświadczeń praktycznych w budownictwie partyjnym, w doskonaleniu rządzenia państwem, zwiększania wymiany i dialogu pomiędzy cywilizacjami, aby ulepszać nasze wzajemne zaufanie strategiczne. Przeto, jako narody różnych krajów, połączmy nasze dłonie w dziele budowania społeczności o wspólnej przyszłości dla rodzaju ludzkiego oraz lepszego świata.

Na zakończenie, życzę pomyślnych obrad Dialogowi – Naradzie KPCh z Partiami Politycznymi Świata na wysokim szczeblu!

Dziękuję Wam wszystkim.   


Wprowadzenie i tłumaczenie: Sylwester  Szafarz

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Ukazała się ostatnio książka autorstwa Matthew d’Ancona „Postprawda”. Na tle lektury tej książki, która jest dziennikarskim zapisem ogromnej liczby zdarzeń i informacji ukazujących głębię problemu, widzimy czym jest zjawisko postprawdy.

Więcej …
 

Rok 2018 jest rokiem Ireny Sendlerowej, wielkiej narodowej bohaterki, która w czasach niemieckiej okupacji, z narażeniem życia swojego i najbliższych, ratowała żydowskie dzieci z warszawskiego getta. Autorka książki „Sendlerowa w ukryciu” Anna Bikont dokonała wyłomu w jej biografii. Ale po kolei.

Więcej …
 

Stanisław Dubois zaliczany do grona Wielkich Socjalistów  jest postacią znaną, choć niezbyt upowszechnianą i lubianą przez historyków i media m.in. ze względu na swe usytuowanie polityczne na lewicy Polskiej Partii Socjalistycznej i nietrzymające się konwencji zasady działania. Zawsze wznosił się ponad interes własny, był niepoprawnym idealistą, których w PPS było wielu. On jednak wyróżniał się zawsze swą ideowością i patriotyzmem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Statystyka

Odsłon : 4225375

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Referendum akcesyjne

W ostatnich dniach b. premier – Leszek Miller przypomniał, że przed 15 laty, 7 i 8 czerwca 2003 roku odbyło się  ogólnokrajowe  referendum  akcesyjne, które zadecydowało o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Podobnie, jak w przypadku Konstytucji 1997 roku, naród suwerennie podjął decyzję, której dziś nikt nie jest w stanie zmienić, obalić… Polacy odpowiadali wówczas „tak” lub „nie” na pytanie: „Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?

Więcej …

Na lewicy

18 czerwca 2018 roku w symbolicznym miejscu – przy tablicy pamiątkowej na Placu Grzybowskim w Warszawie upamiętniającej śmierć działaczy PPS, którzy w 1904 r. starli się z carskim zaborcą w walce o niepodległość i sprawiedliwość społeczną – ogłoszono powstanie koalicji wyborczej SLD - Lewica Razem.

Więcej …
 

19 maja 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Polska w Europie – Europa w Polsce”. Jej organizatorem był Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

Więcej …
 

W dniu 19 maja 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia”, konferencja na temat jednego z Wielkich Socjalistów – Stanisława Dubois (1901-1942) z cyklu „Poszukiwanie wzoru osobowego” oraz tradycyjne, organizowane rokrocznie spotkanie byłych działaczy ruchu młodzieżowego z okresu Polski Ludowej.

Więcej …
 

W dniu 10 maja 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów. Przedyskutowano aktualną sytuację przed wyborami samorządowymi w Polsce, przyjęto Oświadczenie dotyczące aktualnej sytuacji politycznej i zadań lewicy socjalistycznej w okresie przed wyborami.

Więcej …
 

W dniu 7 maja 2018 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2018 roku odbyły się w całej Polsce manifestacje organizowane przez partie lewicowe i ruch związkowy. PPS zorganizowała swoją manifestację i złożenie wieńców na Placu Grzybowskim w Warszawie.

Więcej …
 

W dniu 30 kwietnia 2018 roku, w 68 rocznicę śmierci Kazimierza Pużaka, Wielkiego Socjalisty, grupa działaczy PPS złożyła kwiaty i zapaliła lampki na jego grobie, na warszawskich Powązkach.

 

99 lat temu, w dniu 23 kwietnia 1919 roku w Krakowie rozpoczęły się: XVI Zjazd PPS, XV Kongres PPSD, XVI Zjazd PPS zaboru pruskiego. Zjazdy podjęły decyzję o połączeniu się w jednolitą Polską Partię Socjalistyczną. Przyjęto zasadę parlamentarnej drogi do socjalizmu.

 

W dniu 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie obradował III Kongres Forum Postępu, porozumienia kilkunastu lewicowych i postępowych organizacji, fundacji, stowarzyszeń i środowisk medialnych.

Więcej …
 

W dniu 14 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.

Więcej …
 

W dniach 26-28 marca 2018 roku odbyła się w Nałęczowie międzynarodowa i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Niezbędność filozofii” pod patronatem prof. Marii Szyszkowskiej.

Więcej …
 

W dniu 27 marca 2018 roku w Warszawie odbyła się dyskusja panelowa "Wkład Ignacego Daszyńskiego i jego towarzyszy w odzyskanie niepodległości przez Polskę".

Więcej …