X Konferencja na „szczycie” BRICS w Johannesburgu

Drukuj PDF

Sylwester Szafarz

KU  DRUGIEMU „ZŁOTEMU  DZIESIĘCIOLECIU”

Na świecie dzieją się bez przerwy doniosłe wydarzenia, które mają znaczny wpływ na teraźniejszość i na przyszłość naszej cywilizacji, także naszego kraju. Jednak wielka szkoda, że wydarzenia te są lekceważone i pomijane milczeniem w Polsce, zarówno w kołach decydentów, jak i w mediach oraz nie docierają do świadomości społeczeństwa, utrzymywanego niezmiennie w błogiej niewiedzy, w zaściankowości, w izolacji i w sławetnym „polskim grajdołku”. Do takich doniosłych wydarzeń globalnych zaliczyć trzeba niedawną X Konferencję na „szczycie” BRICS ( 25 – 27 lipca 2018 r., w Johannesburgu, RPA) – z udziałem najwyższych przywódców 5 mocarstw BRICS oraz około 1.000 delegatów z tych krajów (ministrów, przedsiębiorców, finansistów, uczonych i in.). Na obrady zaproszono też gości: prezydentów Turcji (Recep Tayyip Erdogan), Argentyny (Mauricio Macri) oraz szefów wielu państw afrykańskich. Dzieje się to w ramach rozszerzania współpracy BRICS z krajami nie członkowskimi oraz realizowania koncepcji „BRICS plus” i tzw. „outreach program”. W ramach tego programu, np. Prezydent Chin i Premier Indii odwiedzili wiele krajów afrykańskich tuż przed rozpoczęciem Konferencji.


W BRICS panuje przeświadczenie, iż kolejne 10 lat, zapoczątkowane przez Konferencję w Johannesburgu, będzie drugim „Złotym Dziesięcioleciem” („Golden Decade”) w rozwoju tej Organizacji. Nie są to oczekiwania bez pokrycia. I rzeczywiście, treści i uchwały Konferencji oznaczają olbrzymi jakościowy i innowacyjny krok do przodu w ramach IV rewolucji przemysłowej. Ton w obradach nadał Prezydent Xi Jinping, precyzując owe rewolucje: I – wprowadzenie mechanizacji w gospodarce (XVIII wiek); II – zastosowanie elektryczności (XIX wiek); III – epoka informatyczna (XX wiek) i IV – postęp w  nauce, w technice i w przemyśle (wielkie systemy danych, sztuczna inteligencja, nowe modele technologii i przedsiębiorczości itp.; XXI wiek i n.). W konsekwencji, obrady przebiegały pod hasłem: „BRICS w Afryce: współpracujmy na rzecz całościowego rozwoju i dobrobytu dla wszystkich (wspólnego dobrobytu) w ramach IV rewolucji przemysłowej”.
Mocarstwa BRICS stanowią, łącznie, największy rynek na świecie: 42% ogółu ludzkości, 30%  terytorium kuli ziemskiej  i 18%  wartości globalnych obrotów handlu zagranicznego; dysponują one prawie 5 bln USD rezerw walutowych. Łączna wartość produktu krajowego brutto tych mocarstw wynosi 18,6 bln USD (w kategoriach nominalnych), czyli 23,2%  światowego produktu brutto oraz ponad 40 bln USD (w kategoriach PPP = purchasing power partity, czyli  parytetu siły nabywczej). Podobna sytuacja istnieje w pozostałych kategoriach światowych wskaźników makroekonomicznych. Tak więc, BRICS jest już (po pierwszym „złotym dziesięcioleciu”) niezwykle poważną - wiodącą siłą moralną i materialną oraz teoretyczną i praktyczną na świecie, z którą trzeba się liczyć i wiązać uzasadnione nadzieje.

PRZEMÓWIENIA  PRZYWÓDCÓW

na sesjach plenarnych i na wielu innych forach (np. forum businessu) , każdy z przywódców wniósł cenny i interesujący wkład do skarbnicy obrad Konferencji, pod ww. tematem wspólnym. Na tym właśnie polega też jej wyjątkowy i bezprecedensowy dorobek. Były to stosunkowo krótkie, ale dosadne i nowatorskie przemówienia. Trudno wyrazić, pokrótce, całe bogactwo i różnorodność  ich treści. Przeto, zwróćmy jedynie uwagę na priorytetowe elementy tych wypowiedzi:

B – Brazylia: Prezydent Michel Temer znalazł się w nieszczególnej sytuacji na Konferencji, m.in. pod zarzutem, że Bazylia jest za mało aktywna w ramach BRICS. Chociaż kraj ten wychodzi powoli z niedawnej zapaści kryzysowej i nie cierpi zbytnio wskutek sankcji trumpowskich, to jednak sam Pan Prezydent obciążany jest poważnymi zarzutami korupcyjnymi; a jego standing i autorytet w kraju jest dość niski. Co więcej, w październiku 2018 r., w Brazylii odbędą się wybory powszechne. Faworytem jest przedstawiciel radykalnej prawicy, Jair Bolsonara (25% popularności) przed Ciro Gomesem z centrolewicy (12% w sondażach). Przyszłość prezydentury brazylijskiej rysuje się więc niepewnie, a przecież Brazylia obejmuje obecnie przewodnictwo w BRICS (na 1 rok), a XI Konferencja ma odbyć się w jej stolicy, Brasilii, w 2019 r. Dlatego też, podobnie jak w przypadku RPA i Afryki, Brazylia będzie nalegać na to, aby BRICS zwracał większą uwagę na rozwiązywanie problemów Ameryki Południowej i poszczególnych krajów tego kontynentu (np. Wenezueli).
Póki co, jednak, Prezydent Brazylii, podkreśla znaczenie poszukiwania nowych form współpracy w ramach BRICS i tworzenia wielostronnego (wielobiegunowego) świata. Niezbędna jest także większa otwartość BRICS na otoczenie zewnętrzne, efektywniejsze zwalczanie izolacjonizmu i protekcjonizmu z eksponowaniem faktu, iż Brazylii zależy coraz bardziej na rozwijaniu współpracy z pozostałymi partnerami z BRICS-u, wśród których wiodącą rolę odgrywają obecnie Chiny. Czołowe miejsce w ramach tej współpracy Brazylia przypisuje wymianie handlowej, nauce i technice,  kontaktom dyplomatycznym, Bankowi Rozwoju i tworzeniu funduszu rezerw walutowych;

R – Rosja: jak zwykle, głos Prezydenta Władimira Putina zabrzmiał donośnie i przekonująco również na analizowanej Konferencji. Na początku, wspomniał on o historycznej roli Nelsona Mandeli, przywódcy walki z apartheidem i ojca współczesnej RPA. Niezbędne jest umacnianie partnerstwa strategicznego między mocarstwami BRICS w zwalczaniu globalnych patologii, słabości i niedomagań rozwojowych. Współczesna tzw. „rewolucja cyfrowa” powinna być skrupulatnie analizowana pod kątem jej wpływu na rozwój naszej cywilizacji oraz pozytywnych i negatywnych efektów, jakie może ona wywołać dla człowieczeństwa. Dzięki tej rewolucji powstają nowe branże w gospodarce i w innych dziedzinach, zwiększa się wydajność pracy i efektywność wytwarzania, tworzone są nowe technologie itp. Również w Rosji, cyfryzacja stanowi już priorytet w rozwoju społeczno-gospodarczym, przy czym oczekuje się, że  - dzięki niej - wydajność zwiększy się o 30% w tymże rozwoju.
W świetle tych wydarzeń, konieczne jest doskonalenie współpracy w ramach BRICS w zakresie cyfryzacji, zwiększanie wymiany handlowej, wzajemnych inwestycji, intensyfikacja bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami, realizowanie przedsięwzięć wielostronnych itp. Prezydent pozytywnie ocenił funkcjonowanie Nowego Banku Rozwoju oraz tworzenie rezerw walutowych w krajach BRICS. Zaapelował także o rozszerzanie współpracy między nimi w sferze społecznej i humanitarnej;
I – Indie: przemówienia Premiera Narendra Modi na Konferencjach BRICS (i nie tylko tam) charakteryzują się  głębią analizy, refleksją filozoficzną eksponowaniem priorytetowych problemów i prezentowaniem nowatorskich postulatów. Tak było i tym razem, w Johannesburgu. Pan Premier wykazuje także niezwykłą zręczność dyplomatyczną w swej delikatnej grze geopolitycznej pomiędzy partnerami z BRICS, szczególnie Rosją i Chinami oraz USA, UE i in. Premier Indii dostrzega konieczność wypracowania nowych strategii rozwojowych i planów działania  dla BRICS na następne dziesięciolecie oraz wdrażania nowego ładu światowego – wielostronnego (wielobiegunowego), opartego o normy prawa. Indie dążyć będą do tego, aby przyszłe dziesięciolecie (i dalsze dekady) były okresem pokoju, harmonii oraz wspólnego rozwoju i dobrobytu (prosperity), w warunkach rewolucji naukowo-technicznej i przemysłowej oraz postępu gospodarczego.
Dlatego też niezbędne jest położenie kresu wojnie gospodarczej i protekcjonizmowi na świecie, wprowadzenie znacznych ułatwień dla robienia interesów („…ease doing business…”), usuwanie barier i przeszkód występujących w wymianie handlowej oraz rozszerzanie tej wymiany, tworzenie  w niej nowych  możliwości współpracy, szczególnie w zakresie inwestycji, stymulowanie innowacji oraz usuwanie „wąskich gardeł” w wymianie handlowej pomiędzy państwami BRICS. Należy dążyć do precyzyjnego określenia i prognozowania wszelkich konsekwencji IV rewolucji przemysłowej, nie zapominając, przy tym, o wymaganiach i o walorach humanitarnych (ludzkich – „human values”). Bez wątpienia, ludzkość wkracza w nowy etap swego rozwoju i staje przed nie spotykanymi wcześniej wyzwaniami. Kolosalne znaczenie ma, w związku z tym, doskonalenie i modernizacja systemów edukacyjnych i przygotowanie obywateli do tej perspektywy. Indie już tak postępują. Również BRICS musi uporać się z tymi wyzwaniami, przewidywać konsekwencje zmian i rozwiązywać bezprecedensowo nowe problemy.
Premier N. Modi określił też trzy priorytetowe kierunki doskonalenia współpracy pomiędzy mocarstwami członkowskimi BRICS, a mianowicie: - ulepszanie formalnego (oficjalnego) współdziałania na arenie międzynarodowej (dyplomatycznego); - zwiększanie efektywności współdziałania pomiędzy instytucjami rządowymi, przedsiębiorstwami państwowymi i zjednoczeniami tych przedsiębiorstw; - doskonalenie współpracy pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi i rozwijania wymiany między obywatelami (people-to-people cooperation).

C – Chiny: ze szczególnym zainteresowaniem oczekiwano na główne przemówienie  Pana Xi Jinpinga, Prezydenta Chin, które odgrywają coraz bardziej aktywną i innowacyjną rolą w ramach BRICS. Prezydent nie zawiódł tych oczekiwań. Za jeden z najważniejszych priorytetów współczesności uznał zniwelowanie i usunięcie braku równowagi rozwojowej pomiędzy Południem i Północą kuli ziemskiej; a także zaprzestanie konfliktów globalnych, regionalnych i lokalnych oraz protekcjonizmu i unilateralizmu. Zamiast istniejącego nieładu i chaosu, należy budować społeczność światową na zasadach wspólnej przyszłości dla całego rodzaju ludzkiego. Jak widać, Prezydent ChRL skoncentrował się raczej na globalnych sprawach politycznych i strategicznych oraz na perspektywicznych  zadaniach BRICS.
Głównymi celami BRICS na obecnym etapie drugiego „złotego dziesięciolecia” powinny być: - uruchomienie w pełni olbrzymiego potencjału współpracy gospodarczej  państw BRICS, zliberalizowanie i wprowadzenie ułatwień w handlu wzajemnym, zwalczanie protekcjonizmu oraz realizowanie innowacyjnego rozwoju; - zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie w warunkach wielostronności (multilateralizmu, wielobiegunowości…), przestrzeganie norm prawa międzynarodowego, postanowień Karty Narodów Zjednoczonych oraz stosowanie metod dialogu i konsultacji w spornych sprawach międzynarodowych; - rozwijanie i wzbogacanie wszechstronnej współpracy  między społeczeństwami mocarstw BRICS, z których każde reprezentuje unikalną i odwieczną cywilizację; - tworzenie gęstej sieci powiązań partnerskich z podmiotami z poza BRICS, w ramach instytucji BRICS plus, zgodnie z uchwałą w tej sprawie podjętą na IX Konferencji na „szczycie” w Xiamen (ChRL), w  2017 r. Chodzi, przy tym, o rozszerzanie „kręgu przyjaciół” BRICS („circle of friends of  BRICS”).

S – South Africa (Afryka Południowa): jako gospodarz Konferencji, nowy Prezydent RPA, Cyril Ramaphosa, omówił, zgodnie z głównym tematem i z afrykańskiego punktu widzenia, doniosłą rolę innowacyjności w rozwoju naszej cywilizacji. Stanowi to olbrzymi jakościowy skok naprzód („quantum leap”) nie tylko w postępie naukowo-technicznym, lecz również w kompleksowym (całościowym) rozwoju w dążeniu do wspólnego dobrobytu („shared prosperity”). IV rewolucja przemysłowa wprowadzi liczne kraje na nową ścieżkę prowadzącą do owego dobrobytu, powodując gruntowne przemiany w rozwoju całych społeczeństw.
W obliczu współczesnej rewolucji cyfrowej, BRICS nie powinien być jedynie konsumentem nowych technologii, lecz, nade wszystko, promotorem i czynnikiem stymulującym innowacyjność – głównie z myślą o krajach rozwijających się, którym IV rewolucja przemysłowa daje szansę postępu na zasadzie żabich skoków („frog leaps”). W tym duchu, RPA postuluje konieczność rozwijania handlu i inwestycji w ramach BRICS oraz deklaruje gotowość do uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach dla realizacji koncepcji nowego szlaku jedwabnego, tzw. inicjatywy pasa i szlaku („Road and Belt Initiative”).
Dotychczasowe przykłady wpływu nowoczesności i innowacyjności na rozwój są już dobrze widoczne w Afryce – np. upowszechnienie telefonii komórkowej. Natomiast pilną potrzebą jest obecnie modernizacja systemów edukacyjnych, wprowadzenie ułatwień dla inwestorów zagranicznych, szczególnie w sferze innowacyjności, zwiększenie wsparcia dla lokalnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich itp. Pan Prezydent zaproponował także utworzenie specjalnego systemu partnerskiego w ramach BRICS na rzecz Nowej Rewolucji Przemysłowej. W sumie, władze RPA, jako gospodarze Konferencji po raz drugi (poprzednia V-ta odbyła się  w Durbanie,  w 2013 r.) znakomicie wywiązali się ze swych powinności.

DEKLARACJA  Z JOHANNESBURGA

Na zakończenie obrad, uczestnicy Konferencji przyjęli Deklarację końcową w 102 punktach (tzw. Johannesburg Declaration) wraz z załącznikiem, który jest planem działania na przyszłość . Jest to zasadniczy i dość obszerny dokument o charakterze merytorycznym (23 strony w wersji angielskiej) – jako zwarta i logiczna całość. W Deklaracji odzwierciedlono, w maksymalnie syntetycznej formie, całe bogactwo i różnorodność dorobku Konferencji oraz planów i zamiarów BRICS na przyszłość. W niniejszej części opracowania ograniczam się jedynie do ogólnej i ramowej  charakterystyki dokumentu, który, w całości i w wersji angielskiej, jest dołączony, jako odrębny link, do tegoż opracowania. Bez wątpienia, warto zapoznać się z oryginałem Deklaracji, gdyż wyznacza ona kierunki i treści coraz aktywniejszej i pełnej determinacji batalii BRICS o nowy, lepszy świat oraz o wspólną przyszłość i o dobrobyt dla całej ludzkości.
Na wstępie, Konferencja oddała hołd pamięci Nelsona Mandeli, z okazji 100 jego urodzin oraz wyraziła uznanie dla jego zasług w walce o demokrację i o pokój na świecie. Ponowiła ona poparcie BRICS dla zasad wzajemnego poszanowania,  równości i suwerenności, demokracji, kompleksowości (w rozwoju) i rozszerzania współdziałania w oparciu o 3 filary:  - współpraca gospodarcza; - pokój i bezpieczeństwo i – wymiana społeczna.
II rozdział Deklaracji poświęcony jest potrzebom umacniania wielostronności (multilateralizmu, wielobiegunowości), doskonalenia zarządzania globalnego i sprostania wspólnym wyzwaniom. BRICS ponownie wyraża pełne poparcie dla ONZ i dla Karty Narodów Zjednoczonych oraz dla programów ONZ-owskich, jak np. w sferze zmian klimatycznych i ochrony środowiska naturalnego. Z kolei, rozdział III zatytułowany jest: „Umacnianie i doskonalenie współpracy BRICS w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego”. De facto, stanowi on uaktualniony program budowania świata bez wojen i bezpiecznego (dla wszystkich). To wielkie dokonanie Konferencji w Johannesburgu. BRICS odnosi się do wszystkich ognisk zapalnych na świecie (Palestyna, Syria, Afganistan, Półwysep Koreański, terroryzm i in.) oraz postuluje rozwiązywanie konfliktów drogą dialogu i konsultacji dyplomatycznych.
Rozdzial IV Deklaracji dotyczy poczynań partnerskich BRICS zmierzających do odrodzenia gospodarki światowej, do zreformowania globalnych instytucji gospodarczych i finansowych oraz IV rewolucji przemysłowej, do zwalczania biedy oraz innych plag i patologii cywilizacyjnych (korupcja itp.), szczególnie w Afryce. Rozdział V poświęcony jest wymianie społecznej oraz wszelkim zagadnieniom i potrzebom służącym polepszaniu doli obywateli świata – zgodnie z nadrzędną dewizą BRICS („People first…”).
W załączniku do Deklaracji: „Annex 1: Johannesburg Plan of Action”  wymieniono 72 najróżnorodniejsze przedsięwzięcia zrealizowanie podczas przewodnictwa RPA w BRICS w minionym roku. Wynika z nich przebogaty plan działania na przyszłość w najważniejszych dziedzinach działalności tej Organizacji. Odnotowano także 41 rozmaitych imprez resortowych na wysokich szczeblach (ministerialnych itp.), zrealizowanych podczas tegoż przewodnictwa. W sumie, bilans dokonań jest zaiste imponujący – tylko w ciągu jednego roku. Następny Przewodniczący BRICS, Brazylia, stanie więc przed nie lada wyzwaniem, aby sprostać ww. pozytywnej konkurencji ze strony RPA.

UWAGI KOŃCOWE

Dorobek obrad Konferencji w Johannesburgu, choć w powyższym ujęciu skrótowym i syntetycznym, mówi sam za siebie i nie wymaga szerszych komentarzy i ocen. Niemniej, warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych aspektów tej Konferencji, które mieć będą kolosalne znaczenie jakościowe i strategiczne nie tylko dla BRICS, ale dla przyszłości całej naszej cywilizacji, a mianowicie:
- wbrew opiniom przeciwników, Konferencja stanowi jednoznaczne potwierdzenie dynamicznego rozwoju BRICS w ciągu minionego „złotego dziesięciolecia” i wzniesienia się na znacznie wyższy (jakościowo) etap tegoż rozwoju na progu drugiego „złotego dziesięciolecia”. Jest to fenomen bez precedensu w historii państwa, prawa, gospodarki i spraw międzynarodowych w całej ewolucji naszej cywilizacji;
-  państwa o najstarszych kulturach wiodą prym w modernizacji i w ulepszaniu świata; BRICS potwierdził w Johannesburgu swe dążenie do radykalnej przebudowy świata, jego modernizacji i „uczłowieczenia” oraz eliminowania patologii i słabości globalnych, które powodują, iż życie na Ziemi przypomina większości obywateli raczej „piekło” niż „niebo”. Programy BRICS, dla całej ludzkości (wspólna przyszłość dla wszystkich) stanowią realną wizję i nadzieję na uratowanie ludzkości;
- kolosalne znaczenie ma elastyczne i szybkie dostosowanie się BRICS do przemian innowacyjnych (IV rewolucja przemysłowa, cyfryzacja itp.), wykorzystanie bezprecedensowych możliwości rozwojowych z tym związanych, z jednoczesnym braniem pod uwagę plusów i minusów wynikających z tych burzliwych przeobrażeń. Np. niepewne, a nawet bardzo groźne mogą być konsekwencje stosowania sztucznej inteligencji, gdyby miała ona wymknąć się spod kontroli naturalnej inteligencji; ryzyko takie narasta coraz bardziej;
- znamienna dla globalnej strategii BRICS jest zmiana filozofii, teorii i praktyki budowania przyszłego lepszego świata. Od pierwszych wojen (w 3.100 r. p.n.e. o zjednoczenie Południowego i Północnego Egiptu) po dzień dzisiejszy ludzie usiłowali rozwiązywać swe problemy głównie przemocą i metodami siłowymi. Przelano oceany krwi i wzniesiono góry nieszczęścia ludzkiego. Ale wiele problemów nie rozwiązano. Zdobycze IV rewolucji przemysłowej nasilają już… jakościowy wyścig zbrojeń (np. wojska kosmiczne w USA). Grozi to unicestwieniem życia na ziemi. Natomiast BRICS proponuje pokojową wizję rozwoju cywilizacji;
- charakterystyczną cechą koncepcji BRICS-owskich jest humanizacja rozwoju, położenie nacisku na dobro człowieka, eliminowanie istniejących przejawów niesprawiedliwości, patologii i dysproporcji w sytuacji obywateli (np. przepaści między Południem i Północą, między bogatymi i biednymi itp.).  Na Konferencji potwierdzono, iż innowacje i nowe zdobycze wynikające z IV rewolucji przemysłowej mogą i powinny służyć realizacji tych celów i zadań, podobnie jak doskonalenie systemów edukacyjnych itp.;
- w sumie, Konferencja w Johannesburgu potwierdziła, iż, w naszych czasach, BRICS jest, na dobrą sprawę, jedyną instytucją globalną zdolną do realizowania tych wzniosłych acz niezwykle trudnych zadań. Przy tym BRICS nie popada w izolacjonizm, wychodząc szeroką ławą do innych: ONZ, rozmaite organizacje i instytucje post jałtańskie, współczesne organizacje międzynarodowe, wszyscy ludzie dobrej woli, BRICS plus, oureach program itp. Ciekawe, jak na propozycje BRICS odpowiedzą zwolennicy starego? W każdym razie, nieuchronna pokojowa rywalizacja  i konfrontacja nowego ze starym mieć będzie rozstrzygające znaczenie dla przyszłości naszej cywilizacji.

Sylwester  Szafarz


Załącznik: Deklaracja z Johannesburga (wersja oryginalna).

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Ludwik Cohn, bohater monografii Przemysława Prekiela, to wybitny polski socjalista i demokrata, działacz społeczny i polityczny, żołnierz. Po wojnie działacz PPS, aktywny członek opozycji demokratycznej w Polsce Ludowej, adwokat.

Więcej …
 

„Lewica. Stare błędy, nowe wyzwania” to kolejna na polskim rynku wydawniczym – po „Sferach sprawiedliwości” (2007) i „Wojnach sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (2010) – książka Michaela Walzera  – emerytowanego profesora Uniwersytetów w Princeton i Harvardzie, byłego współwydawcy niezależnego lewicowego czasopisma „Dissent” oraz – co nie mniej ważne – twórcy lewicowej odmiany komunitaryzmu (nurtu głównie amerykańskiej współczesnej filozofii polityki, który podkreśla wagę i wartość wspólnotowości w życiu człowieka).

Więcej …
 

Obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę zaowocowały ukazaniem się na rynku księgarskim licznych publikacji, a wśród nich książka znanego, zasłużonego badacza historii najnowszej Polski, w tym Warszawy, biografa, działacza społecznego – Mariana Marka Drozdowskiego p.t. „ Budowniczowie II Rzeczypospolitej. Na przywitanie stulecia odzyskania niepodległości.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Statystyka

Odsłon : 4530101

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Wodzirej

„Piosenka radość w nas rozpala la, la, la,
wspólnego śpiewu rośnie fala. la, la, la…”
„Wodzirej” reż. Feliks Falk


Jak tylko dowiedziałem się, że odbędzie się konwencja nowej partii pana Roberta Biedronia, na której poznam nazwę, cele, program i aktyw nowego bytu politycznego zapłonęło moje zainteresowanie.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 16 lutego 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Głównym przedmiotem obrad były dokumenty i tryb przygotowań do mającego się odbyć w dniu 2 marca 2019 roku XLIII Kongresu Partii.
Przyjęto projekty podstawowych dokumentów merytorycznych i sprawozdań na kongres.

Więcej …
 

Krajowa Konwencja SLD, która odbyła się w Warszawie 16 lutego 2019 r., postanowiła, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 r. Sojusz przystąpi do koalicyjnego komitetu wyborczego złożonego z partii, dla których cenne są takie wartości jak wolność, demokracja, równość, państwo prawne, poszanowanie praw człowieka oraz obecność Polski w Unii Europejskiej.

Więcej …
 

W dniu 13 lutego 2019 roku Anna-Maria Żukowska, rzeczniczka prasowa SLD poinformowała, że podczas Konwencji SLD, która odbędzie się w dniu 16 lutego delegaci podejmą decyzję w sprawie zasad organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku.

Więcej …
 

14 lat temu, 31 stycznia 2005 roku zmarł Honorowy Przewodniczący PPS Jan Mulak. Odcisnął piętno na dzisiejszym obliczu polskiej lewicy, szczególnie Polskiej Partii Socjalistycznej. Wspomnijmy Go, jako wielkiego Polaka, socjalistę i działacza sportowego.

 

Jak podał w dniu 21 stycznia 2019 roku portal strajk.eu Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej stwierdził rzecz oczywistą – komunizm nie ma nic wspólnego z totalitaryzmem, a zatem troje działaczy Komunistycznej Partii Polski nie propagowało zakazanych poglądów na łamach czasopisma „Brzask”.

Więcej …
 

W związku z aktem bandytyzmu, jaki miał miejsce w Gdański przeciw prezydentowi miasta, Polska Partia Socjalistyczna wydała w dniu 14 stycznia 2019 roku oświadczenie.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza organizacji mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Podczas konferencji dokonano podsumowania działalności PPS na Mazowszu w mijającej kadencji 2016-2018.

Więcej …
 

W dniu 8 stycznia 2019 roku w Warszawie spotkali się przedstawiciele kilku ugrupowań lewicowych. Wg portalu strajk.eu były to ugrupowania: Partia Razem, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, Unia Pracy, Polska Partia Socjalistyczna, Wolność i Równość. Obecni byli przedstawiciele OPZZ.

Więcej …
 

4 stycznia 2019 roku w Dąbrowie Górniczej odbyła się kolejna rozprawa w procesie członków redakcji pisma “Brzask” wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski. Trwający trzy lata proces zbliża się do końca. Podczas ostatniej rozprawy wygłoszone zostały mowy
końcowe.

Więcej …
 

25 grudnia 2018 roku w Warszawie zmarł Leonard Dubacki, członek kolegium redakcyjnego "Przeglądu Socjalistycznego".
Z zawodu był historykiem i archiwistą, uprawiał publicystykę historyczną, był cenionym doradcą i redaktorem.

Więcej …
 

W dniu 19 grudnia 2018 roku w  Chlewiskach (woj. mazowieckie) odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego 13 grudnia Ryszarda Adamczyka, wiceprzewodniczącego Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia”.

Więcej …
 

16 grudnia 2018 roku w Warszawie pod "Zachętą" w 96 rocznicę tragicznej śmierci z rąk zamachowca, I Prezydenta RP Gabriela Narutowicza, odbyła się pikieta progresywnych organizacji lewicowych.

Więcej …