Polski Ruch Lewicowy (PRL)

W Warszawie w dniu 22 stycznia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie organizatorów nowej partii lewicowej - Polski Ruch Lewicowy (PRL). Przemówienie dotyczące problemów politycznych Polski i założeń programowych wygłosił  Koordynator Krajowy - Zbigniew Sowa.Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Towarzyszki i Towarzysze!

Mamy Nowy 2022 Rok. To rok nie tylko czasu nadziei, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka.
Bardzo trafnie, moim zdaniem,  w dniu 2 stycznia br.  na fb napisał prof. Tymoteusz Kochan – 2022.01.02.  godz. 12:25 – że rok 2021 był rokiem największej hańby w najnowszej historii Polski. Rząd postawił się w roli kata nie tylko wobec uchodźców, ale i wobec własnego Narodu, czego dowodem jest, że rok 2021 od czasu zakończenia II wojny światowej jest najgorszy pod względem zgonów. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła pół miliona – 506.000. Z powodu COVID-19 zmarło prawie 69 tys., dokładnie  68.506. osób. Natomiast urodzeń wg GUS, tylko nieco ponad 330.000, tj. najmniej od czasu II Wojny Światowej i spadek aż o 8% w stosunku do roku 2020
Konflikt na wschodniej granicy, brak empatii i humanitarnego traktowania migrantów, którzy pojawili się na polsko-białoruskiej granicy nie z własnej woli oraz brak rzetelnej analizy dlaczego się tam znaleźli, brak dostępu do granicy polskich mediów oraz instytucji i organizacji niosących pomoc powoduje, że nie mamy pełnej rzetelnej informacji o panującej na granicy sytuacji. Mamy wiedzę, lecz nie z polskich mediów, że w pasie przygranicznym mamy do czynienia z głodem, chłodem i śmiercią niewinnych ludzi, w tym dzieci.
Zasadne więc jest pytanie, co zmusiło i dlaczego podjęli ten desperacki krok, ryzykując zdrowie i życie swoje i najbliższych? Czy to za przyczyną siłowego na wzór zachodni wprowadzania demokracji, grabieży złóż i bogactw naturalnych przez kapitał zachodni? A gdy ten sposób wprowadzania demokracji poniósł fiasko, zostali pozostawieni na pastwę rodzimego radykalizmu w zniszczonym przez wojny kraju?                   

Czy zasadne jest wydatkowanie, z naszych podatków kwoty 1,6 mld. zł. na budowę wysokiego, naszpikowanego elektroniką i drutami kolczastymi płotu, podczas gdy na zachodzie nie tak dawno został zburzony mur berliński i otworzono granice.
Rządzący nie chcą pamiętać, że w 1942 roku wraz z Armią Andersa do Iranu dotarło 116.000 polskich uchodźców, w tym ok. 40.000 cywilów, z których mniej więcej połowa to dzieci. My pamiętamy. Pamiętamy również, że w ostatnim 30-toleciu wyemigrowało z Polski około 4 mln. naszych rodaków i w jaki sposób byli, i są traktowani na obczyźnie.
Niestety, rok 2021 to rok niechlubnych rekordów! Biliśmy rekordy nadmiarowych zgonów a opinie i rekomendacje Rady Medycznej od września ub.r. były ignorowane. Efekt? Ponad 100.000 zgonów z powodu Covid-19, u progu V fala zakażeń a 13-tu na 17-to osobową Radę Medyczną wybitnych fachowców medycznych przy Premierze podało się do dymisji.
Piekło polskich kobiet weszło na kolejny poziom. Nie ma żadnej demokracji, praw mniejszości, praw człowieka. Lata prawicowej sieczki, ale też przy biernej postawie dawnej lewicy dały rezultaty i najgorsze jest to, jak wiele osób dało się nabrać szczególnie na faszyzującą propagandę państwa.
Galopująca inflacja i wzrost kosztów utrzymania dotyka każdą polską rodzinę, niewydolność społecznej ochrony zdrowia, indoktrynacja dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych, ingerencja w kulturę i sztukę, afera podsłuchowa – PEGASUS, rozkład polskiego rolnictwa i zaniedbania w górnictwie, wymusza podjęcie energicznych działań całego społeczeństwa. Czeka nas ogromny wysiłek odwrócenia obrazu polskiej polityki społeczno-gospodarczej a nas założycieli, dodatkowo przyśpieszenie procesu zbierania podpisów na Listach poparcia i złożenia wniosku o rejestrację Polskiego Ruchu Lewicowego jako partii politycznej. Sądzę, że do końca tego kwartału winniśmy uporać się z zebraniem ok. 2000 podpisów na Listach poparcia. Przyśpieszenie działań w tym zakresie wymusza otaczająca nas rzeczywistość. Rzeczywistość, która nie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami i nie jest zgodna z naszą Deklaracją Ideowo-Programową?

W Deklaracji czytamy m.in: Polski Ruch Lewicowy proponuje program pod hasłem: „ABY LUDZIE (GODNIE) ŻYLI DOSTATNIO A POLSKA ROSŁA W SIŁĘ”, którego istotę stanowi:
- po pierwsze:
a) Człowiek jest najwyższą wartością i Podmiotem szczególnej troski Państwa,
b) Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i Jedności,
c) Zachowania neutralności światopoglądowej,
d) Stworzenia warunków do przyśpieszenia dynamiki gospodarczej i godnego życia Polaków,
e) Prowadzenia neutralnej polityki zagranicznej i odbudowy    
dobrosąsiedzkich stosunków z narodami i państwami
graniczącymi (ościennymi).
• po drugie:
doprowadzenie do pełnoprawnego włączenia lat 1944 – 1989, w tym dekady lat siedemdziesiątych do najnowszej historii Polski. Historii faktów a nie polityki historycznej.
Nie traktujemy lat powojennych jednostronnie, widzimy też błędy popełnione w ówczesnej polityce ekonomicznej i społecznej, błędy popełnione w procesie transformacji po roku 1989.
Istotę programu „ABY LUDZIE (GODNIE) ŻYLI DOSTATNIO A POLSKA ROSŁA W SIŁĘ” będziemy realizowali poprzez:
a) działania nakierowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka, zwłaszcza jego bezpieczeństwa poprzez poszanowanie prawa dostępu do bezpłatnej służby  zdrowia i bezpłatnej nauki, inicjowanie produkcji zdrowej żywności i ekologicznego korzystania z naturalnych zasobów energii.
b) budowanie poczucia bezpieczeństwa, równości i jedności. By obowiązywała neutralność światopoglądowa i nastąpiła poprawa stosunków sąsiedzkich z  Państwami graniczącymi,  a społeczeństwo sprawowało realną kontrolę nad zawłaszczonymi organami władzy państwowej i samorządowej oraz spółkami Skarbu Państwa,
c) nawiązanie ścisłej współpracy z podmiotami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami i stowarzyszeniami, których cele zbieżne są z naszą Deklaracją.

Co więc możemy zrobić?                                                                                                                             
Naszym obowiązkiem jest stworzenie warunków dla rozwiązania problemów, np. społecznej służby zdrowia i zapewnienia godnego życia emerytów: emerytury bez podatku, czy też zrównania kwoty wolnej od podatku oraz uproszczonego jednolitego systemu podatkowego. W sprawie społecznej ochrony zdrowia, zasadne jest nawiązanie ścisłej współpracy np. z Polskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego oraz z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i niezależnymi autorytetami medycyny.
Zmiany modelu edukacji i programów nauczania z poszanowaniem przeszłości ale przede wszystkim kształcenia umiejętności i samodzielności, patrzenia w przyszłość z dużą empatią do otoczenia oraz zdolności przewidywania skutków podjętych lub zaniechanych działań. Nie bez znaczenia w tej kwestii jest ścisła współpraca ze światem nauki i kultury ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz z Organizacjami i Stowarzyszeniami Nauki i Sportu, Kultury i Sztuki.
Stworzenie warunków dla rozwoju i opłacalności produkcji rolnej i przemysłu rolno-spożywczego z poszanowaniem przyrody. W tym zakresie konieczna jest, moim zdaniem, partnerska współpraca z partiami i związkami rolniczymi, np. z Agro-Unią.
Nie pozwolimy na uwłaczanie godności naszych Ojców, Matek i braci. Przywrócimy szacunek Polsce Ludowej, weteranom pracy i walki, Żołnierzom Wojska Polskiego i Służb mundurowych. Przelana krew na wszystkich frontach walki i wylane hektolitry potu w boju i pokoju są dla nas równe. Nie dzielimy na lepszy i gorszy sort, na żołnierzy wyklętych i przeklętych!
W tym zakresie nieodzowna jest ścisła, partnerska współpraca ze Związkami i Stowarzyszeniami Kombatantów, Żołnierzy Wojska Polskiego i Służb Mundurowych.
Dokonamy rzetelnej, z poszanowaniem prawa pełnej weryfikacji i rozliczenia patologicznej prywatyzacji, zawłaszczania Instytucji Państwa, Spółek Skarbu Państwa przez partie polityczne i czerpania nadmiernych korzyści kosztem całego społeczeństwa.
W realizacji wyżej przedstawionych zamierzeń zasadne jest, moim zdaniem,  skorzystanie m.in. z inicjatyw naszych członków i sympatyków, np.:  kol. Jarka Wociala – Gwarantowane Minimum Życiowe i powołania do życia Polskiej Akademii Umiejętności – nowoczesnego typu uczelni wyższej, czy inicjatywy kol. Janka Hermana – Minimalny  Dochód Gwarantowany, który powinien być konstytucyjnie zagwarantowany a także powołania Społecznego Rzecznika Praw Człowieka, bowiem na każdym kroku – co wyżej przedstawiałem, że w tzw. „naszych czasach” – prawa te są nagminnie łamane w różnych przekrojach dyskryminacji, ale też nadmierne korzystanie z przywilejów.
Mamy świadomość, że nasze położenie geopolityczne, nie musi być „przekleństwem”. Położenie Polski, jak trafnie określił prof. Grzegorz Kołodko, leży pomiędzy dwiema gigasferami, tj.: geoplityczny układ euroatlantycki i geopolityczny układ euroazjatycki, które może i powinno być umiejętnie wykorzystane dla budowy poczucia bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. My nie tylko widzimy te szanse, ale tez wiemy jak z nich skorzystać.
W sprawach społeczno-gospodarczych, założenia przedstawi kol. Zbyszek Adam Gusiew – wieloletni Sekretarz Instytutu Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową przy Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

Co aktualnie dzieje się na świecie i jakie są reakcje Polski?  Co dzieje się na naszych oczach?                                                                                                   
1 stycznia 2022 roku ulicami Kijowa przeszedł skrajnie prawicowy marsz upamiętniający faszystę Stepana Banderę. Polska ambasada na Ukrainie nie skomentowała tego zajścia, ani też inne służby dyplomatyczne. Zareagowała tylko Białoruś wysyłając notę protestacyjną. Notę wysłała Ambasada Białorusi.
Na naszych oczach powstaje Nowy Światowy porządek, jako rezultat trudnych porozumień USA, Rosji i Chin.....To się dokonuje a wszyscy pozostali - sojusznicy, partnerzy i przyd….., będą musieli się w tym nowym porządku odnaleźć i doń dostosować. Dotyczy to też nas. Dotyczy Polski, Niemiec, Ukrainy...itd.
Jakże śmieszny i przynoszący wstyd nam Polakom jest wpis na twitterze byłego Ministra Spraw Zagranicznych, cyt. „…..kopnąć Rosję w jaja….” oraz komentarze w Gazecie Wyborczej o „fiasku” rozmów w Genewie. Prawda, nie są to łatwe rozmowy. Ale bardzo wysoce nieodpowiedzialny jest przekaz o fiasku rozmów, podczas gdy nie weszły one w decydujący etap i jeszcze trwają.
Na słowa szacunku i uznania zasługuje postawa Koła Unii Pracy Warszawa-Śródmieście, które napisało apel skierowany między innymi do prezydenta USA Joe Bidena i prezydenta FR Władimira Putina. W swoim piśmie Koło „wyraża zaniepokojenie wojenną retoryką Stanów Zjednoczonych w stosunku do naszego sąsiada – Federacji Rosyjskiej”. Pismo wyraża „sprzeciw wobec powiększania obecności NATO w naszym rejonie Europy”, że „to polityka USA dąży do konfrontacji z Rosją”, zauważając równocześnie, że to „USA odpowiada za większość wojen na świecie od czasu II wojny światowej” i masową skalę emigracji, o czym mówiłem na wstępie.  Wielki szacunek Towarzysze z Unii Pracy.  Jest to optymistyczna postawa, która pozwala mieć nadzieję, że w Polsce są jeszcze ludzie, którzy prawidłowo odczytują otaczającą rzeczywistość. Dziękuję towarzysze!
A co my?    
Demokracja to nie tylko zbiór abstrakcyjnych wartości, to nie tylko wolne wybory i pluralistyczne media (dla kogo?), czy sprawiedliwe sądy: to przede wszystkim realna inkluzja społeczna, to sprawne państwo, z którym identyfikują się Polacy, to poczucie bycia reprezentowanym przez polityków, którzy gwarantują, że CZŁOWIEK jest najważniejszą wartością.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Na początek, odbudujemy dobrosąsiedzkie stosunki z Państwami i Narodami sąsiadującymi bezpośrednio i pośrednio z naszą Ojczyzną. Dokonamy rewizji dotychczasowej, jeżeli w ogóle ona jest, polityki zagranicznej, w tym migracyjnej i wypracujemy taki model tej polityki, który będzie odpowiadał interesom Polski i zagwarantuje bezpieczeństwo emigrantom.
Naszym obowiązkiem  jest stworzenie warunków dla wsparcia ekonomicznego i prawnego  - pomocy w poruszaniu się pośród meandrów prawa polskiego i europejskiego oraz procesów legislacyjnych. Tu widzę potrzebę nawiązania ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami parającymi się na co dzień kwestiami prawnymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi.
Towarzysze!
My nie tylko chcemy, ale stworzymy mechanizmy Państwa stojącego po stronie słabszych, którzy nierzadko są ofiarami transformacji ustrojowej po 1989 roku. Zjednoczona Prawica odwołuje się do retoryki „przywracania państwa społeczeństwu”, to jednak zagarnia je dla własnych interesów. My nie będziemy uchylać się od realizacji zadania, które PiS deklaratywnie głosi, ale przedstawiamy realne drogi ich realizacji.
W tym zakresie zasadna jest ścisła współpraca z Komunistyczną Partią Polski, której program różni się od naszej Deklaracji tylko w jednym punkcie. KPP postuluje zastąpienie własności kapitalistycznej własnością społeczną poprzez nacjonalizację przemysłu, handlu i zasobów naturalnych. Naszą natomiast dewizą jest zasada: „Tyle liberalizmu, ile to możliwe, tyle państwa, ile to konieczne”. Tam, gdzie to możliwe pozostawimy rozwiązywanie problemów rynkowi, tam zaś gdzie to jest konieczne, wykorzystamy autorytet państwa  i zaczniemy od:
1. przywrócenia rzeczywistego trójpodziału władzy,

 

2. realnego rozdziału Kościoła od Państwa,                                                                         
3. oddania społeczeństwu kontroli nad zawłaszczonymi organami władzy państwowej      
i samorządowej oraz spółkami Skarbu Państwa,                                                                                                              
4. wykluczenia korupcji politycznej – stanowiska rządowe za utrzymanie większości      
Parlamentarnej,
5. Fachowcy na stanowiska!  
Realizacja tych pięciu tematów daje gwarancję, że przewodnie hasło – Człowiek jest największą wartością i będzie otoczony szczególną troską przez Państwo, By Człowiek żył godnie a Polska rosła w siłę! – Stanie się faktem a nie tylko hasłem!  

Koleżanki i Koledzy!
Czy jesteśmy w stanie to osiągnąć?    
Tak! Jesteśmy!!!
Musimy jednak przyśpieszyć działania m.in. w przedmiocie:
1. zebrania ponad 1000 podpisów na Listach poparcia dla utworzenia Polskiego Ruchu     
Lewicowego – wyznaczmy termin graniczny, np. 31 marca 2022 roku,
2. przygotowanie Statutu PRL do dnia 31 marca 2022 roku,
3. powołania Koordynatorów Regionalnych/Wojewódzkich i Powiatowych do 30    
czerwca 2022 roku,
4. złożenia wniosku o rejestrację partii – Polski Ruch Lewicowy do dnia 30 kwietnia    
2022 roku,
5. podjąć rozmowy z partiami i organizacjami, którzy akceptują istotę naszego                      
programu i który odpowiada ich poglądom na metody rozwoju polskiej gospodarki.           

Zapraszamy do udziału w charakterze sympatyków i członków: Intelektualistów, świat pracy najemnej, ludzi nauki, kultury i sportu, przedsiębiorców i rolników, polityków i wolną Inteligencję, kobiety i młodzież, emerytów i rencistów, bezrobotnych i bezdomnych, weteranów walki i pracy, służby mundurowe, żołnierzy i kombatantów LWP.
Jesteśmy ruchem społeczno-politycznym na miarę XXI wieku.
Jeżeli to zrobimy, to wyznaczone cele wspólnie osiągniemy!
No, więc jak? Osiągniemy?

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Koniec stycznia. Drawsko Pomorskie. Mój pierwszy zimowy poligon. Minus dziewiętnaście stopni. Rozkładamy wojskowy namiot. Grabieją dłonie,

Więcej …
 

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Statystyka

Odsłon : 6326172

Temat dnia

Jak to z gazem było i jak będzie?

Słucham tych wszystkich bzdur dot. sytuacji po wstrzymaniu dostaw gazu do Polski i zastanawiam się czy więcej jest kompletnych ignorantów, czy więcej cynicznych kłamców, czy więcej skrajnych idiotów. Takich, którzy z sensem komentują tę sytuację praktycznie brak.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 21 maja 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie byłego i aktualnego aktywu ugrupowań lewicowych w związku z 25. rocznicą przyjęcia w ogólnonarodowym referendum Konstytucji III RP.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyły się tradycyjne obchody Święta Pracy organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. Oprócz członków  PPS z Warszawy i Mazowsza uczestniczyli przedstawiciele Unia Pracy, SDPl, Związkowej Alternatywy, Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku w Warszawie odbyły się manifestacje pracownicze, które  zorganizowały ugrupowania: Nowa Lewica, Razem i związki zawodowe zrzeszone w OPZZ. W  wiecu i pochodzie, który przeszedł Szlakiem Królewskim uczestniczyli Posłanki i Posłowie Nowej Lewicy i Razem, działacze związkowi, mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało po swym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2022 roku Odezwę Pierwszomajową w roku 2022.
Członkowie PPS obchodzić będą swoje Święto Pracy w Warszawie i wielu ośrodkach miejskich, w których działa Partia.

Więcej …
 

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w Warszawie obradowała Rada Naczelna PPS oraz Centralny Sąd Partyjny i Centralna Komisja Rewizyjna PPS. Było to pierwsze spotkanie po odbywającym się przed dwoma tygodniami XLIV Kongresie PPS.

Więcej …
 

W dniu 21 marca 2022 roku na Cmentarzu Południowym w Warszawie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 14 marca dra inż. Mirosława Nizielskiego, działacza PPS, działacza samorządowego, nauczyciela akademickiego.

Więcej …
 

W dniu 19 marca 2022 roku w Warszawie obradował XLIV Kongres PPS. Miał on charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Więcej …
 

W dniu 14 marca 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Obradowano na temat planowanego na 19 marca XLIV Kongresu PPS. W spotkaniu uczestniczyli delegaci wybrani na kongres w ostatniej wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej oraz członkowie władz naczelnych z Mazowsza.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 24 lutego 2022 roku stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Więcej …
 

W dniu 15 lutego 2022 roku w 78. rocznicę, przedstawiciele​ piotrkowskich organizacji lewicowych złożyli wieńce w hołdzie rozstrzelanym więźniom politycznym. W imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej  wieniec złożył Towarzysz Bogdan Chrzanowski, przewodniczący Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Piotrkowie Trybunalskim.

Więcej …
 

W dniu 26 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Prezydium Rady Mazowieckiej PPS. Omówiono szereg spraw organizacyjnych związanych z działalnością partii m.in. problem konsekwentnego przestrzegania obowiązków statutowych, w ramach których mieści się organizowanie życia partyjnego na Mazowszu i w obszarach sąsiednich objętych tradycyjnie działalnością Rady.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 22 stycznia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie organizatorów nowej partii lewicowej - Polski Ruch Lewicowy (PRL). Przemówienie dotyczące problemów politycznych Polski i założeń programowych wygłosił  Koordynator Krajowy - Zbigniew Sowa.

Więcej …