Komisja Trójstronna

16 lutego 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Trójstronnej na temat wypracowania rozwiązań łagodzących negatywne skutki kryzysu światowego w Polsce. Niestety nie osiągnięto porozumienia. Bardzo rozbieżne są interesy świata pracy i pracodawców. Również przedstawiciele rządu wykazują niezrozumienie wielu problemów społecznych.


KOMUNIKAT TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
Z POSIEDZENIA W DNIU 16 LUTEGO 2009 ROKU

Problematyka dotycząca wypracowania rozwiązań łagodzących negatywne skutki konsekwencji kryzysu światowego dla Polski oraz wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji świadczeń na 2009, były dominującymi tematami posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Posiedzenie, któremu przewodniczył Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, odbyło się w dniu 16 lutego 2009 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji świadczeń na 2009 r., zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, informację przedstawił pan Jan Klimek – Przewodniczący Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych.
Jak wynika z informacji wspólne posiedzenie zespołów problemowych TK ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ds. ubezpieczeń społecznych, przyjęło dwa odrębne stanowiska w powyższej kwestii: stanowisko strony związkowej i stanowisko strony pracodawców. Tym samym nie osiągnięto porozumienia.
W stanowisku strony związkowej pojawiły się zarzuty pod adresem strony rządowej o uniemożliwianiu przeprowadzenia właściwych negocjacji. Wobec takich informacji stanowczo zaprotestowała Pani J. Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej. Jej zdaniem rząd wywiązał się ze wszystkich ciążących na nim obowiązków.
Informacje na temat działań rządu związanych z wpływem kryzysu światowego na sytuację społeczno-gospodarczą Polski przedstawił Pan Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Przybliżył założenia programów rządowych dotyczących walki z kryzysem (m.in. rozporządzenie MF o ulgach i o VAT). O programach będących w kompetencjach Ministerstwa Gospodarki poinformował Wicepremier Waldemar Pawlak. Poinformował również o konsekwencjach stosowania tzw. opcji walutowych oraz o stanie prac w tym zakresie.
Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego, w ogólny program polityki antykryzysowej nie są wpisani przedstawiciele Małych i Średnich Przedsiębiorstw, stanowiących 75% polskiego rynku. Dlatego powinno się wypracować program uwzględniający ten sektor.
Obawy Związku Rzemiosła Polskiego podzieliło również Forum Związków Zawodowych, które zwróciło uwagę na wzrost cen energii. Ważnym jest również kontekst oszczędności rządu i ich zakres przedmiotowy i podmiotowy.
Partnerzy społeczni poinformowali o wynikach prac trzech autonomicznych posiedzeń, które zostały podjęte w związku z zaniepokojeniem lawinowo rosnącym kryzysem i niewystarczającym, zdaniem strony społecznej działaniem rządu. W trakcie autonomicznych posiedzeń wyspecyfikowano obszary tematyczne, z których następnie wyodrębniono grupy zagadnień oraz w konsekwencji tematy.
Poszczególne tematy zostały rekomendowane do właściwych Zespołów problemowych Trójstronnej Komisji. Pakiet spraw nie jest zamknięty. Partnerzy społeczni wystąpili do rządu z apelem o przyspieszenie alokacji środków unijnych (których rola w działaniach antykryzysowych jest bardzo duża) oraz zwiększenia roli partnerów społecznych w komitetach monitorujących i sterujących. Ponadto konieczne jest zwiększenie roli WKDS i Trójstronnych Zespołów Branżowych w dialogu na temat kryzysu. Na wniosek partnerów społecznych odbędą się również spotkania z ministrami poszczególnych resortów oraz Premierem RP.
O stanie prac w poszczególnych Zespołach problemowych poinformowali ich przewodniczący. Przybliżone zostały sprawy budzące największe kontrowersje, jak również te, które zyskują wstępną lub kierunkową akceptację stron. Zwrócono również uwagę na zagrożenia w realizacji niektórych projektów np. w kwestii wykorzystania środków unijnych oraz konieczność właściwego ich realizacji i wykorzystania.
Rozmowy będą kontynuowane zarówno autonomicznie, a także z udziałem strony rządowej i będą zmierzać do wyjaśnienia kwestii budzących wątpliwości oraz przyjęcia jak najszerszego, optymalnego pakietu rozwiązań.
Sprawy ujęte w bogato opracowanym materiale przez FZZ, dotyczącym pozyskiwania środków unijnych (m.in. w kontekście trudności realizacji), na wniosek BCC - będą przedmiotem analizy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które udzieli stosownych wyjaśnień.
Do kwestii działań antykryzysowych ustosunkowali się również przedstawiciele KWRiST (samorządów). Zwrócili uwagę na konieczność udzielenia subwencji środowiskowej dla gmin, szczególnie tych, które nie leżą w specjalnych strefach ekonomicznych. Również przedstawiciele organizacji pozarządowych apelowali o włączenie tych podmiotów w pakiet działań antykryzysowych.
Następnie odbyła się szeroka dyskusja, dotycząca sprecyzowania kierunków, w jakim pójdą ostateczne rozwiązania w pakietach łagodzących skutki kryzysu oraz aktywności państwa w tym zakresie, w tym również skutków dla budżetu państwa.
Trójstronna Komisja przyjęła Uchwałę nr 34 w sprawie powołania Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej.

Podpisy stron: rządowa, związkowa, pracodawców
Warszawa, 16 lutego 2009 r.
 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Statystyka

Odsłon : 7343457

Temat dnia

Dwa światy

Dwa światy, ten sam dzień. Dwie strony tej samej politycznej monety. Kilka, kilkanaście tysięcy ludzi w Warszawie wczoraj na placu Zamkowym to na pewno nie był milion z roku 2023, ale i moment organizacji tego wydarzenia był inny.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 18 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej  pod przewodnictwem prof. Marii Szyszkowskiej pt.: „Rocznica 300-lecia urodzin Immanuela Kanta, twórcy dzieła Wieczny Pokój”.

Więcej …
 

15 czerwca 2024 roku ulicami Warszawy po raz kolejny przeszła Parada Równości – największy w Polsce marsz na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Po raz kolejny wzięli w nim udział działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, a także Młodych Socjalistów PPS.

Więcej …
 

W dniu 25 maja 2024 roku minęła 10 rocznica śmierci Generała Wojciech Jaruzelskiego. Z tej okazji odbyły się uroczystości złożenia kwiatów przed grobem Generała na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa kilkudziesięciu najbliższych współpracowników i przyjaciół Generała oraz rodzina.

Więcej …
 

17 maja 2024 r. Rada Mazowiecka PPS zorganizowała Konferencję Programową pt. Założenia ideowe PPS a postęp cywilizacyjny. W konferencji uczestniczyli aktywiści PPS i OM PPS oraz liczna grupa bezpartyjnych socjalistów.

Więcej …
 

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …