90. rocznica uzyskania niepodległości

W dniu 6 listopada 2008 roku odbyła się Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie sesja z okazji 90. rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918.

Referaty historyczne wygłosili profesorowie: Longin Pastusiak, Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Michał Śliwa, Jan Lewandowski, Jan Jachymek, Stefan Stępień i Ewa Maj.W części oficjalnej głos zabrał wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński i przewodniczący RN PPS Bogusław Gorski. Wygłoszone referaty dotyczyły głównie problemów dotyczących powołania przed 90. laty Rządu Ludowego z Ignacym Daszyńskim na czele. W sesji wzięli udział nauczyciele akademiccy i studenci UMCS, działacze lewicy z całego kraju, dziennikarze. Podczas sesji kolportowano ostatni numer "Przeglądu Socjalistycznego", który zawiera materiały rocznicowe.

 
Wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady Naczelnej PPS Bogusława Gorskiego w dniu 6. 11. 2008 r. podczas Sesji Historycznej z okazji 90-lecia Rządu Ludowego – UMCS, Lublin

Szanowni Państwo!
W swoim wystąpieniu chciałbym podjąć temat udziału Polskiej Partii Socjalistycznej w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
Wszyscy wiedzą, że premierzy pierwszych rządów ludowych – Ignacy Daszyński i Jędrzej Moraczewski – to działacze PPS. Powszechnie też wiadomo, że Józef Piłsudski przez kilkanaście lat swego życia był jednym z przywódców tej partii. Mniej mówi się, o tym dlaczego PPS miała duże poparcie społeczne i tak wybitnych przywódców.
PPS – od jej powstania w 1892 roku – tworzyła ten nurt ruchu socjalistycznego, który traktował nierozłącznie wyzwolenie narodowe i społeczne. Już na kongresie założycielskim w Paryżu uznano, że naczelnym punktem programu partii ma być niepodległość narodowa i samodzielna republika demokratyczna. Tak sformułowany cel programowy był konsekwentnie realizowany. Uzyskał szerokie społeczne poparcie i przyciągnął do PPS wielu wybitnych Polaków.
Dziś, z perspektywy historycznej, w dniach obchodów 90-lecia odzyskania państwowości, trzeba powiedzieć, że socjaliści z PPS dobrze rozumieli jak wielką wartością dla Polaków  jest niepodległe i demokratyczne państwo. Wiedzieli, że kwestia narodowa jest częścią świadomości i ważną potrzebą społeczną.
Często wskazuje się na rolę jednostek, liderów wydarzeń politycznych – i jest ona niezaprzeczalna. Jednak takie wydarzenie jak odzyskanie niepodległości zachodzi tylko w wyniku masowego ruchu społecznego popierającego ideę samostanowienia narodowego. Motorem i czynnikiem sprawczym odzyskania państwowości były masy pracujące świadome postawionego celu.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było uwieńczeniem wieloletnich procesów społecznych i politycznych zachodzących w społeczeństwie polskim i splotu uwarunkowań międzynarodowych. Najważniejsze było to, że w 1918 roku nasze społeczeństwo wyraziło wolę posiadania swojego państwa. To był warunek konieczny i on był spełniony. Bez woli społecznej nie powstałoby państwo polskie. W jej budowaniu istotną rolę odegrała Polska Partia Socjalistyczna.
Działalność PPS od jej powstania do 1918 roku miała na celu walkę i rozwijanie świadomości narodowej i społecznej. W zaborze austriackim - gdzie działał Ignacy Daszyński - istniały ciała przedstawicielskie i możliwość występowania jako opozycja parlamentarna. Z tych form działania korzystali PPS-owcy z Galicji. W zaborze rosyjskim było inaczej. Tu PPS-owcy musieli stosować w swojej działalności formy walki rewolucyjnej – walki zbrojnej. Warto przypomnieć, że PPS był głównym organizatorem wydarzeń określanych jako „rewolucja 1905 roku”. W jej wyniku osłabła rusyfikacja. Do szkół i urzędów wrócił język polski.  W zaborze rosyjskim powszechnie uzewnętrzniły się więzi narodowe i klasowe. Niestety socjaliści zapłacili wysoką cenę za zryw rewolucyjny. W wyniku represji po stłumieniu rewolucji 1905 roku zostało powieszonych i rozstrzelanych 168 -u PPS-owców. Na katorgę i zesłanie wywieziono ponad 3000 socjalistów - uczestników rewolucji. Jednak wydarzenia 1905 roku tworzyły warunki dla odzyskania niepodległości - co nastąpiło w 1918 roku.
W przeszłości i dziś PPS dąży do tych samych celów ideowych i społecznych. Chcemy demokratycznego państwa, w którym obowiązuje zasada sprawiedliwości społecznej, a więc państwa socjalnego z uspołecznioną gospodarką. Dla polskich socjalistów i ich partii - w przeszłości i dziś - uspołecznienie, a więc socjalizacja stosunków społecznych i ekonomicznych jest warunkiem istnienia Polski jako demokratycznego państwa, które realizuje zasadę sprawiedliwości społecznej i zapewnia bezpieczeństwo socjalne obywatelom. W przeszłości i dziś - krytykujemy kapitalizm. Dążymy do odrzucenia tego systemu, ponieważ nie będzie sprawiedliwości społecznej, dopóki praca milionów będzie zawłaszczana przez jednostki. Nie będzie solidarności społecznej, dopóki opieka zdrowotna, oświata, zabezpieczenia emerytalne i społeczne będą traktowane jako działalność komercyjna. Nie będzie demokratycznego państwa, dopóki jego rola będzie sprowadzana do roli nocnego stróża prywatnego kapitału. Obywatel nie będzie człowiekiem wolnym dopóki nie będzie korzystał z należnych mu praw społecznych i ekonomicznych.
Ruch socjalistyczny - a w nim Polska Partia Socjalistyczna – niesie trwałe wartości humanistyczne, które są nadzieją i przyszłością ludzkości. Wartości te były zawarte w manifeście Rządu Ludowego, jaki powstał 90 lat temu w Lublinie.
Pomimo upływu lat, wiele postulatów rządu ludowego, które dotyczą systemu społecznego i ekonomicznego naszego państwa, nie zostało zrealizowanych. Myślę - i mam nadzieję – że, dążenie do zrealizowania wizji państwa polskiego, kreślonej przez rząd Ignacego Daszyńskiego to zadanie nie tylko dla socjalistów.
 
 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Statystyka

Odsłon : 7312360

Temat dnia

Zidiocenie inetektualne partii

W Polsce występują silne podziały polityczne, choć dotyczą bardziej sfery emocji, niż działań realnych. Zamiast porównywać różnice programowe i działania, partie oskarżają się wzajemnie o to, kto jest zwolennikiem Putina. Jest to absurdalne, bo prawie wszystkie partie są skrajnie antyrosyjskie. To, że czasem mają poglądy zbliżone do rosyjskich wynika nie z wpływów Putina, tylko z tego, że sami wyznają podobne wartości.

Więcej …

Na lewicy

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …
 

W dniu 5 grudnia 2023 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Towarzysza Bogusława Gorskiego Honorowego Przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …