Pieniądze z KPO potrzebne od zaraz

Drukuj PDF

Felieton - Świat przeciwieństw
Cezary Żurawski

Żeby otrzymać pieniądze z KPO, niezależnie od argumentów antagonistów i protagonistów polityki UE w sprawie praworządności musi zostać spełniony jeden warunek, realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej W sprawie „warunkowości” z 16 lutego 2022. W czasie kiedy nasze społeczeństwo boryka się ze skutkami inflacji spowodowanej pandemią, kryzysem energetycznym, kiedy obywatele naszej ojczyzny udzielają bezprecedensowej pomocy Ukrainie, a nasze państwo wspiera ukraińską armię, działania rządu pozbawiły nas tak potrzebnych środków unijnych. Polska jest członkiem UE, sygnatariuszem Traktatu Lizbońskiego, wyraziliśmy zgodę na mechanizm warunkowości, czyli zasadę „pieniądze za praworządność”. Nie istnieje racjonalny powód na blokowanie realizacji postanowień TSUE i płacenie z tego powodu gigantycznych kar.

Argumenty środowisk prawicowych są sprzeczne z treścią Konstytucji RP oraz literą i duchem prawa.
Konstytucja to ustawa zasadnicza, powinniśmy ją stosować w jej dosłownym brzmieniu. Ustawy, do których konstytucja się odwołuje, nie mogą być z nią sprzeczne. Treść konstytucji nie podlega różnym interpretacjom i kreatywnym analizom. Dla władzy Konstytucja powinna być jak Dekalog dla chrześcijan „słowo boże nie podlega komentarzom”. Jedno i drugie należy stosować bezpośrednio.
Poczytajmy więc co Konstytucja RP mówi nam o sądownictwie:

Rozdział VIII - Sądy i Trybunały
Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
Znaczy to, że zgodnie z Konstytucją uznajemy zasadę trójpodziału władzy, gdzie władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza są od siebie niezależne, mogą się jedynie wzajemnie wspierać.

Art. 179. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

Należy pamiętać, że powołanie przez prezydenta jest warunkiem koniecznym, lecz nie jedynym. Zgodnie z Ustawą o KRS z 12.05.2011, KRS wnioskuje o nominację po spełnieniu określonych warunków przez kandydata na sędziego, jak uzyskanie dyplomu prawnika, odbycie aplikacji ogólnej i aplikacji sędziowskiej oraz określonego ustawą stażu.
W zlikwidowanej tzw. Izbie dyscyplinarnej troje członków to prokuratorzy, dwoje to pracownicy naukowi, jeden radca prawny a tylko dwoje było sędziami. W przypadku członków niebędących formalnie sędziami RP nominacja Prezydenta ma wadę prawną i nie powinni oni korzystać z prerogatyw sędziowskich ani kandydować do nowopowstałej izby odpowiedzialności zawodowej, gdyż mimo nominacji sędziami nie są.
Wyrok TSUE zakwestionował sam sposób powołania tzw. Izby dyscyplinarnej, wyrażając wątpliwość o jej niezawisłości. Izba ta funkcjonowała na odrębnych warunkach, był to nijako „sąd w sądzie” a Konstytucja stwierdza:

Art. 175. 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.
2. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.

Wyrok TSUE jest zgodny z uchwałą trzech izb SN ze stycznia 2020.
Mam poważne wątpliwości czy nowo powołana Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie powiela tych samych wad prawnych a jedynie zmienia „tabliczkę” na drzwiach urzędu.
Prezentowany niedawno spektakl – losowanie kandydatów do IOD, zaskakująco podobny do losowania drużyn na mundial, nie jest znany konstytucji.

Komisja Europejska ma także wątpliwości w sprawie praworządnego i zgodnego z konstytucją powołania KRS. W obiegu politycznym funkcjonuje nawet takie dziwne sformułowanie „neokrs”

A co mówi nam Konstytucja RP?

Art. 187.1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.
Wydawałoby się, że Zgromadzenie Sędziów SN powinno wybrać zgodnie z porządkiem konstytucyjnym kandydatów do KRS a Prezydent ma wybrać z tego grona 15 sędziów. Sejm i Senat powinny przedstawić swoich kandydatów a prezydent zgodnie z zapisem Konstytucji zaprzysiąc 4 kandydatów z Sejmu i 2 z senatu.
Tak się nie dzieje, szykuje się więc kolejna odsłona konfliktu z UE oddalająca uzyskanie środków z KPO ad Kalendas Graecas.

To prawda, że organizacja sądownictwa jest prerogatywą państw narodowych, ale UE nie wnika w organizację sądów w Polsce, lecz zarzuca rządowi brak realizacji zasady praworządności, do której zobowiązaliśmy się. Potrzebujemy tych środków, są nam niezbędne. Zakończmy chocholi taniec panów z Solidarnej Polski i PiS.

Cezary Żurawski

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Statystyka

Odsłon : 6880524

Temat dnia

Proces brzeski: wreszcie uniewinnienie!

W czwartek 25 maja 2023 roku w największej sali Sądu Najwyższego odbyła się rozprawa kasacyjna ws. „procesu brzeskiego” z lat 30. XX wieku, w którym skazano sześciu posłów Polskiej Partii Socjalistycznej, dwóch posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” i dwóch posłów PSL „Wyzwolenie”. Kasację złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 20 maja 2023 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Posiedzenie było poświęcone ocenie sytuacji politycznej i przygotowaniom do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 13 maja 2023 roku odbył się IV Kongres Forum Postępu, platformy współpracy środowisk reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo. W ramach Kongresu współdziałają liczne organizacje i stowarzyszenia lewicowe oraz  lewicowe ugrupowania polityczne.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2023 roku w Warszawie i w innych miastach odbyły się uroczystości obchodów Święta Pracy, które każdego roku zbierają liczne gremia lewicy, związków zawodowych i obywateli uznających, że walka o prawa i przywileje świata pracy trwa i od ponad 100 lat ma swoje uzasadnienie.

Więcej …
 

W dniu 17 marca 2023 roku przedstawiciele lewicy w ramach akcji promocyjnej „Lewica w trasie" po Polsce zaaranżowali spotkania w całej Polsce. Jednym z miast na tej liście był Piotrków.

Więcej …
 

W dniu 10 marca 2023 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS Mazowsze.

Więcej …
 

W dniu 7 marca 2023 roku w Warszawie obradował zorganizowany z inicjatywy prof. Marii Szyszkowskiej Kongres Pokoju, na którym zgromadzili się przedstawiciele środowisk naukowych, działacze społeczni różnych orientacji ideowych, literaci, dziennikarze.

Więcej …
 

W dniu 27 lutego 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Senatu RP wiodące partie lewicowe: Polska Partia Socjalistyczna, Nowa Lewica, Lewica Razem i Unia Pracy podpisały porozumienie, którego celem jest wspólny start w wyborach parlamentarnych oraz następujących po sobie wydarzeniach cyklu wyborczego.

Więcej …
 

W dniu 5 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się ważne posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. W posiedzeniu uczestniczyli poza członkami Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego członkowie Koła Parlamentarnego PPS.

Więcej …
 

W dniu 3 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjalistycznego” z okazji wydania numeru kwartalnika za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli autorzy pisma, grupa czytelników oraz działaczy ruchu socjalistycznego.

Więcej …
 

W dniu 17 stycznia 2023 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych złożyli kwiaty z okazji 78 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2022 roku, jak podała Polska Agencja Prasowa, Koło Parlamentarne PPS dokonało zmiany na funkcji przewodniczącego. Odwołany został senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Warszawie obradowała Rada Mazowiecka Polskiej Partii Socjalistycznej. Zebranie poświęcone było problemom towarzyszącym przygotowaniom do mających się odbyć w 2023 roku w Polsce wyborom parlamentarnym, a w perspektywie wyborom samorządowym i do Parlamentu Europejskiego.

Więcej …