Dynamiczna ewolucja BRICS

Drukuj PDF

Sylwester  Szafarz     

Po szczycie BRICS przedstawiam Czytelnikom niniejsze opracowanie analityczne dotyczące już VIII Konferencji przywódców mocarstw członkowskich tej organizacji (z udziałem licznych ministrów, przedsiębiorców, bankowców, ekspertów, dziennikarzy i in.). Odbyła się ona, w dniach 15 – 16 października 2016 r., w indyjskim kurorcie nadmorskim Benaulim (Prowincja Goa) [1]. W bieżącym roku przypada 10. rocznica utworzenia BRIC. Stało się to na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Brazylii, Rosji, Indii i Chin, w siedzibie ONZ, w Nowym Jorku, we wrześniu 2006 r. Afryka Południowa (South Africa) przystąpiła do BRIC dnia 24 grudnia 2010 r. i tak powstał BRICS.
Przeciwnicy tej organizacji, która już przeobraża gruntownie geopolityczną i geoekonomiczną mapę świata, od dłuższego czasu wróżą jej degradację i upadek. Na Konferencji w Goa, prezydent Władimir Putin wbrew temu stwierdził, iż BRICS rozwija się coraz bardziej dynamicznie i efektywnie. Konkrety zawarte w materiałach konferencji potwierdzają tę ocenę prezydenta Rosji (i pozostałych przywódców).
Na wielkie mocarstwa, wchodzące w skład Organizacji, przypada obecnie ponad 50% Światowego Produktu Brutto, który wedle prognozy MFW, wyniesie 75,3 bln USD (w cenach nominalnych, bieżących) w roku 2016 [2] oraz ponad 43% ogółu ludności świata (to ogromny i chłonny rynek). W roku 2015 wartość obrotów w handlu pomiędzy państwami członkowskimi BRICS przekroczyła 250 mld USD. Liczba ta ma ulec podwojeniu (do 500 mld USD) w terminie do roku 2020.
Konferencja w Goa odbywała się pod ogólnym hasłem: „Poszukiwanie odpowiedzialnych, kompleksowych i kolektywnych rozwiązań”. Przywódcy wygłosili stosunkowo krótkie, lecz bardzo ważne, pod względem politycznym i merytorycznym, przemówienia, uchwalili obszerną „Deklarację z Goa” oraz plan działania na przyszłość.
Wśród licznych imprez towarzyszących Konferencji, wymienić należy, przede wszystkim, wspólną naradę z przywódcami państw członkowskich BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation – Inicjatywa Państw z Regionu Zatoki Bengalskiej na rzecz Wielosektorowej Współpracy Technicznej i Gospodarczej)[3]. Przypomnijmy, że na poprzednią VII Konferencję przywódców BRICS (Ufa, 8 – 9 lipca 2015 r.) zaproszono najwyższych przedstawicieli państw członkowskich Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Zaś IX Konferencja BRICS „na szczycie” odbędzie się w chińskim mieście Xiamen jesienią 2017 r. Po Indiach, Chiny przejęły przewodnictwo w BRICS. Należy spodziewać się więc jeszcze większego ożywienia i zwiększenia efektywności funkcjonowania tej organizacji.
Po wnikliwym przestudiowaniu dokumentów konferencyjnych, odnoszę nieodparte wrażenie, iż stanowią one najbardziej pogłębioną i kompleksową analizę sytuacji regionalnej i światowej oraz prezentację długofalowych zadań strategicznych wynikających z tego dla całej ludzkości, nie tylko w ramach BRICS. Według mojego skromnego rozeznania, żadna z organizacji i instytucji międzynarodowych nie zdobyła się jeszcze na analogiczny wyczyn w obecnej skomplikowanej sytuacji. Naturalnie, istnieją wcześniejsze opracowania i programy fragmentaryczne, stosownie do specyfiki i kompetencji tych organizacji, ale nie całościowe (może z wyjątkiem UN Millenium Goals). Znamienne, iż – w analizowanych dokumentach – nie występuje w ogóle problematyka europejska, znajduje się w nich tylko jedna wzmianka o tym, że bogate kraje UE obiecały krajom rozwijającym się odstąpienie 2 miejsc w Zarządzie MFW, ale nie dotrzymały tej obietnicy. Wspomina się też o negatywnym wpływie Brexitu na gospodarkę światową. Wymowne to świadectwo degradacji Europy i zmniejszenia jej roli w nowym układzie sił globalnych.
Deklaracja VIII Konferencji w Goa jest, jak wspomniałem, niezwykle obszerna, bogata i interesująca. W tej sytuacji, trzeba zastosować dość rygorystyczne kryteria selekcyjne i analityczne, aby – z niej i z treści konferencyjnych w ogólności – wyłonić rzeczy najważniejsze nie tylko dla samych zainteresowanych wielkich mocarstw (i ich partnerów bengalskich), lecz również dla całego świata. Zgodnie z oczekiwaniami, najistotniejsze przemówienia, pod względem ich ciężaru gatunkowego, wygłosili: prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping i premier rządu Republiki Indii, Narendra Modi, gospodarz Konferencji.

Przemówienia przywódców

Michel Temer (Brazylia): wszystkie mocarstwa członkowskie BRICS napotykają na tożsame, bądź na analogiczne problemy, przeszkody i trudności w swoim rozwoju. Dlatego też konieczna jest coraz bardziej efektywna współpraca dwustronna i wielostronna w ich przezwyciężaniu. W szczególności, Brazylia opowiada się za dalszymi ułatwieniami i usprawnieniami w handlu, w finansach i w inwestycjach, za zwalczaniem protekcjonizmu w obrotach gospodarczych, za zwiększeniem stopnia odpowiedzialności w kwestiach finansowych oraz za zreformowaniem Rady Bezpieczeństwa ONZ;

Władimir Putin (Rosja):  występuje wiele poważnych zagrożeń zewnętrznych „w naszej bezpośredniej bliskości” („close to us”). W tej sytuacji, zwiększa się, a nie zmniejsza, rola i znaczenie BRICS oraz jej współdziałania z innymi organizacjami (WTO, G20 itp.). Istnieje też potrzeba jeszcze bardziej efektywnej realizacji strategii partnerskiej współpracy w ramach BRICS, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji energii odnawialnej, powiązań finansowych, wymiany handlowej, wspólnych inwestycji, handlu z wykorzystaniem środków elektronicznych, walki z bezrobociem, ochrony zdrowia i doskonalenia systemów oświatowych. Mocarstwa BRICS powinny także zwiększyć efektywność swych starań na rzecz zreformowania współczesnego systemu gospodarczego i finansowego na świecie, stymulowania integracji regionalnej, tworzenia stref wolnego handlu, tym bardziej, że utrzymuje się nadal destabilizujące ryzyko ze strony stref zamkniętych i preferencyjnych – tylko dla niektórych.

Narendra Modi (Indie): apel o zwiększanie roli BRICS na forum innych organizacji międzynarodowych, szczególnie ONZ, G20, WTO i in. Przede wszystkim, niezbędne jest doskonalenie współpracy między mocarstwami członkowskimi BRICS w następujących dziedzinach: infrastruktura, handel, inwestycje, urbanizacja i innowacje oraz stosowne rozbudowywanie kompetentnych organów i instytucji BRICS w tym celu. Ponadto, Indie proponują: – intensyfikację walki z korupcją i z praniem brudnych pieniędzy, – utworzenie własnej agencji ratingowej (tzn. ds. oceny zdolności kredytowej państw i podmiotów gospodarczych), ustanowienie wspólnych ośrodków naukowo-badawczych w dziedzinie rolnictwa, kolejnictwa i… sportu [4], umocnienie bezpieczeństwa publicznego, zwiększenie efektywności walki z terroryzmem (stanowiącym zagrożenie, m.in., dla środowiska naturalnego, „Eco-prosperity”) oraz szerokie rozwijanie wymiany społecznej (pe ople-to-people exchange);

Xi Jinping (Chiny): wysoka ocena bilansu dokonań BRICS w okresie minionego dziesięciolecia. Jednak, Organizacja ta działa obecnie w niezwykle skomplikowanym i niesprzyjającym otoczeniu międzynarodowym. Niezależnie od tego, konieczne jest budowanie otwartej gospodarki krajowej i światowej, wolnej od protekcjonizmu oraz dążenie do solidnego, zrównoważonego, wyważonego i całościowego wzrostu gospodarczego. Priorytety w rozwoju są następujące: ożywienie gospodarki, wymiana handlowa, współpraca finansowa, inwestycje infrastrukturalne, szczególnie transportowe i komunikacyjne, nowatorstwo i innowacyjność oraz wymiana międzyludzka. Niezbędne jest także zwiększenie udziału krajów rozwijających się w sterowaniu (w zarządzaniu) gospodarką światową i w jej reformowaniu oraz utworzenie nowego modelu (systemu) stosunków międzynarodowych w oparciu o zasady wzajemnych korzyści i sprawiedliwości. W tym celu, istnieje konieczność lepszej koordynacji działań między mocarstwami członkowskimi BRICS, szczególnie w zakresie najważniejszych spraw globalnych i regionalnych, jak, np., klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, choroby zakaźne i zwalczanie terroryzmu. Trzeba też lepiej wykorzystywać potencjał i możliwości Nowego Banku Rozwoju (NDB = New Development Bank) oraz Porozumienia ws. Funduszu Rezerwowego BRICS (CRA = Contingent Reserve Agreement);
Prezydent Xi zaproponował również 5–cio punktowy strategiczny i długofalowy program przyszłych działań: 1. budowanie otwartego świata; 2. wypracowanie wspólnej wizji rozwoju; 3. skoordynowane podejście do wyzwań globalnych; 4. realizacja zasad sprawiedliwości i uczciwości; 5. doskonalenie partnerskiej współpracy w ramach BRICS;

Jacob Zuma (Afryka Południowa): konieczność lepszej koordynacji poczynań w ramach BRICS. Współczesny postęp naukowo-techniczny nie zmniejszył nierówności i niesprawiedliwości istniejącej w świecie. Niezbędna jest w szczególności, likwidacja bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy. Kraje rozwijające się powinny dostosować się lepiej do wymagań i do możliwości IV rewolucji przemysłowej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania powinny stać się: gospodarka morska („deep ocean economy” lub „blue economy”), transport, infrastruktura, handel, ochrona środowiska,  kosmos, Internet, zasoby wodne (zwiększa się ryzyko przyszłych wojen o wodę), innowacje, polityka finansowa, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wymiana międzyludzka i postęp społeczny. Państwa BRICS powinny troszczyć się lepiej o ludzi, szczególnie o tych, którzy cierpią najbardziej wskutek kryzysu, zmian klimatycznych, podnoszenia poziomu wód oceanicznych itp. Konieczne jest też zreformowanie i zdemokratyzowanie obecnego ładu światowego, systemu ONZ oraz instytucji finansowych utworzonych w Bretton Woods po II wojnie światowej (w domyśle: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i in.).

Deklaracja z Goa

a. problematyka BRICS:
kwestie polityczne: współczesna skomplikowana sytuacja międzynarodowa wymaga zacieśnienia współpracy pomiędzy mocarstwami członkowskimi BRICS. Nasza cywilizacja przechodzi stopniowo do nowego ładu światowego – sprawiedliwego, demokratycznego i wielobiegunowego. Dlatego też wzrasta znaczenie współpracy BRICS z ONZ, z G20, z WTO i z innymi organizacjami międzynarodowymi. Jednocześnie istnieje konieczność zwiększenia udziału i roli krajów rozwijających się w działalności ONZ oraz ich reprezentacji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (chodzi o Indie, Brazylię i Afrykę Południową – s.sz.);
aspekty ekonomiczne: BRICS będzie dążyć do budowania innowacyjnej, dynamicznej, całościowej i wzajemnie powiązanej gospodarki światowej. Zresztą, zauważalna już jest rosnąca rola tej Organizacji w zakresie stabilizowania owej gospodarki i ożywiania jej wzrostu.  Oceniono pozytywnie dotychczasowe wyniki realizacji Strategii BRICS ws. Partnerstwa Gospodarczego oraz Planu Współpracy Gospodarczej, Handlowej i Inwestycyjnej (obowiązującego do 2020 r.), szczególnie, w takich dziedzinach, jak: handel internetowy (e-commerce), metoda „jednego okienka”, promocja handlu oraz współpraca małych i średnich przedsiębiorstw. Duże znaczenie dla gospodarki i finansów światowych ma niedawne włączenie przez MFW chińskiego juana (RMB) do koszyka najważniejszych walut rezerwowych i rozliczeniowych (obok dolara, euro, jena i funta) w ramach tzw. specjalnych praw ciągnienia (SDR = Special Drawing Rights). [5].
Konferencja wezwała ponownie kraje rozwinięte do spełnienia ich zobowiązań wobec krajów rozwijających się w postaci przeznaczania 0,7% PKB na rzecz tych ostatnich oraz wyraziła poparcie dla pomyślnej realizacji Programu ONZ ws. zrównoważonego rozwoju w okresie do 2030 r. (tzw. UN 2030 Agenda for Sustainable Development). BRICS utworzy własną agencję ratingową (przełamując, w ten sposób, dyktaturę i monopol amerykańsko-zachodni w tej mierze – s.sz.). Ponadto, niezależnie od wysiłków zmierzających do wytwarzania czystej (zielonej) energii, mocarstwa członkowskie tej Organizacji przywiązują także duże znaczenie do rozwoju bezpiecznej energetyki nuklearnej, która nie powoduje emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatycznych. Kardynalne znaczenie dla BRICS ma również modernizacja rolnictwa oraz zwiększenie produkcji płodów rolnych i artykułów rolno-spożywczych, a to z uwagi na dużą liczbę ludności tych krajów (czyli ponad 43% ogólnej liczby ludności świata, wynoszącej obecnie 7.459.939.305 osób, według stanu na dzień 26 października 2016 r., godz. 14.00 – s.sz.); [6].
zagadnienia społeczne: BRICS docenia dużą rolę kobiet w rozwoju własnych krajów, całej Organizacji i naszej cywilizacji; opowiada się jednoznacznie za równością płci, za rozwojem kultury, turystyki i wymiany międzyludzkiej (zawarta zostanie Konwencja BRICS ws. Rozwoju Turystyki); a także za modernizacją miast i innowacyjną urbanizacją – celem polepszenia warunków życia w miastach (jakże często przeludnionych i zdegradowanych ekologicznie – s.sz.)

b. problemy globalne:
aspekty polityczne: BRICS opowiada się zdecydowanie za pokojowym i dyplomatycznym rozwiązywaniem sporów, przeciwko ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw, stosowaniu przymusu, siły, sankcji i jednostronnym interwencjom wojskowym oraz oponuje przeciwko próbom opacznej interpretacji („misinterpretation”) wyników II wojny  światowej.  Uczestnicy Konferencji wyrazili głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, szczególnie w Syrii i wezwali zainteresowane strony do pokojowego uregulowania tych konfliktów oraz do zastosowania formuły „dwóch państw” („two state solution”) w przypadku sporu palestyńsko- izraelskiego (oznaczałoby to, w istocie rzeczy, utworzenie niezależnego państwa palestyńskiego – s.sz.). Konieczne jest także ustabilizowanie sytuacji w Afganistanie oraz wyeliminowanie istniejących tam zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego, regionalnego i międzynarodowego. BRICS wyraża również poparcie dla programu rozwojowego Unii Afrykańskiej do roku 2063 (tzw. AU Agenda 2063) oraz dla Afrykańskiego Funduszu Pokoju (Africa Peace Fund);
W Deklaracji z Goa poświęcono wiele uwagi terroryzmowi. Wyrażono zdecydowane potępienie terroryzmu, szczególnie jego ataków na obywateli i na obiekty w mocarstwach członkowskich BRICS, zwłaszcza przeciwko Indiom. W rozważaniach konferencyjnych przewijał się, w tym kontekście, wątek Pakistanu – jako „kolebki” terroryzmu światowego. Przyjęto zobowiązanie ws. zwalczania terroryzmu wszelkimi metodami, także na forach wielostronnych, z poszanowaniem prawa międzynarodowego i praw człowieka. BRICS posiada całościowy program i środki walki z terroryzmem oraz ostrzega przez ryzykiem stosowania przez terrorystów broni masowej zagłady, szczególnie chemicznej i bakteriologicznej.
Deklaracja wzywa do położenia kresu produkcji, handlu i stosowaniu narkotyków oraz „praniu brudnych pieniędzy”, które służy finansowaniu terroryzmu, a także apeluje do ONZ o niezwłoczne przyjęcie Kompleksowej Konwencji ws. terroryzmu międzynarodowego („Comprehensive Convention on International Terrorism”). Ponadto, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu oraz  z innych środków masowego przekazu i łączności (ICT = Information and Communication Technology). Nie powinny być one używane w celach przestępczych i terrorystycznych. Istnieje też potrzeba usunięcia luki w sferze multimedialnej (ICT), jaka nadal istnieje pomiędzy państwami rozwiniętymi a krajami rozwijającymi się;
kwestie ekonomiczne: zajmują poczesne miejsce w „Deklaracji z Goa”. Zasadnicze znaczenie ma ocena, iż ożywienie gospodarki światowej, poważnie nadwyrężonej w wyniku kryzysu globalnego, jest znacznie wolniejsze od oczekiwanego. Szczególnie negatywny wpływ na gospodarkę mają następujące zjawiska: – spadek obrotów handlu międzynarodowego, – rosnące zadłużenie (publiczne, państwowe i prywatne) poszczególnych krajów i całego świata; – fluktuacje cen na surowce, szczególnie energetyczne i strategiczne, – nierówności i dysproporcje w zakresie wzrostu gospodarczego, – konflikty geopolityczne i ogniska zapalne, – intensyfikacja terroryzmu, – zwiększony napływ uchodźców, – nielegalne przepływy finansowe, – Brexit i in.
W takiej trudnej i złożonej sytuacji ekonomicznej świata, innowacje powinny stać się główną siłą motoryczną rozwoju, filarem nowej industrializacji oraz przeobrażeń strukturalnych w gospodarce. Zauważalny i cenny jest postępujący proces integracji regionalnej i kontynentalnej, szczególnie w Azji, w Afryce i w Ameryce Południowej. Również z tego powodu niezbędne jest zwiększenie udziału krajów rozwijających się w międzynarodowych instytucjach finansowych, szczególnie w MFW oraz przeprowadzenie odpowiedniej restrukturyzacji długów państw zadłużonych. Co więcej, BRICS opowiada się za efektywną walką z korupcją, za utworzeniem globalnego i nowoczesnego systemu podatkowego oraz domaga się zwalczania praktyk wystawiania „lewych” faktur i odbierania nielegalnie zdobytych majątków.
Rozwój energetyki odnawialnej ma kolosalne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dla zrównoważonego rozwoju. Należy zapewnić światu (wszystkim obywatelom) odpowiednią ilość i jakość czystej energii oraz systemy jej dystrybucji i oszczędzania („Clean Energy Solutions”). Wymaga to poważnego zwiększenia nakładów inwestycyjnych w energetyce oraz zmniejszania udziału paliw węglowodorowych (szczególnie węgla) w produkcji elektryczności. 
Mocarstwa BRICS są zwolennikami pokojowego wykorzystania kosmosu, na zasadach równoprawności i norm prawa międzynarodowego oraz domagają się nierozmieszczania żadnych rodzajów broni w kosmosie oraz niestosowania tam praktyk siłowych. Ponadto, kwestiami o zasadniczym znaczeniu są: zwiększenie produkcji żywności, eliminowanie głodu i niedożywienia w świecie, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, powszechny dostęp do oświaty na, jakościowo, wysokim poziomie, ochrona środowiska, kontrola skażenia wody i powietrza, lepsze zarządzanie kryzysowe w przypadku klęsk żywiołowych, dywersyfikacja globalnego rynku elektroniki oraz źródeł zaopatrzenia w wyroby IT;
sprawy społeczne: światu niezbędny jest długotrwały i zrównoważony przyrost demograficzny. Istnieje też potrzeba skuteczniejszego zwalczania epidemii i chorób, szczególnie HIV i gruźlicy oraz ułatwienia chorym dostępu do leczenia i do leków.

Wnioski ogólne

VIII Konferencja „na szczycie” BRICS i jej dorobek jest jednym z najważniejszych wydarzeń w ewolucji tej Organizacji.  Przyjęty Plan działania ujmuje ww. i inne propozycje i decyzje jej władz. Postanowiono także, że dokonywane będą systematycznie przeglądy i oceny zaawansowania  realizacji postanowień i decyzji władz oraz instytucji i organów BRICS. A jest ich już całkiem niemało [7]. Uchwały Konferencji w Goa stanowią też kolejne potwierdzenie, iż BRICS przejmuje zdecydowanie inicjatywę w tworzeniu nowego ładu światowego bazującego na zasadach trwałego pokoju, równego bezpieczeństwa, poszanowania i partnerstwa, zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości i demokracji, wzajemnych korzyści, rehumanizacji świata i systemu wielobiegunowego.
Również wcześniejsze moje analizy, dotyczące poprzednich Konferencji BRICS „na szczycie”, zaświadczają jednoznacznie, iż dotychczasowy dorobek i dokonania tej Organizacji są już niemałe. Jej potencjał i pozycja globalna umacnia się systematycznie. Także perspektywy rysują się nieźle, niezależnie od ogromu trudności, anachronizmów i przeciwności losu we współczesnym  rozwoju naszej cywilizacji.
Tymczasem, w Polsce, niektórzy decydenci polityczni i medialni, ludzie pióra, czynniki opiniotwórcze i inni nadal „nie zauważają” i ignorują BRICS oraz jego zasadniczą rolę w przeobrażaniu świata na lepsze. Np. media preferują publikacje o… powodzi w wiosce Kozia Wólka, o rozmaitych kryminałkach, czy o skandalach korupcyjnych w Warszawie, w Gdańsku i gdzie indziej, zamiast ukazywać społeczeństwu prawdę o świecie. To żenujące świadectwo głupoty i braku odpowiedzialności politycznej przed własnym społeczeństwem i przed całą społecznością międzynarodową. A przecież tworzy się nowy świat, w którym Polska, chcąc, nie chcąc, będzie musiała jakoś się znaleźć. Przeto, lepiej wiedzieć już teraz, a priori, a nie a posteriori, o tym, co rzeczywiście dzieje się na tym świecie.

Sylwester  Szafarz

Przypisy:
[1]. Goa jest najmniejszą Prowincją Republiki Indii. Przez ponad 450 lat (1510 r. – 1961 r.) znajdowała się ona pod panowaniem kolonialnym Portugalii. Indie odzyskały tę Prowincję w ww. roku dzięki wojskowej ofensywie wyzwoleńczej;
[2]. Źródło: International Monetary Fund, „World Economic Outlook”, October 2016;
[3]. W skład tej Organizacji wchodzą: Bangladesz, Bhutan, Indie, Myanmar, Nepal, Sri Lanka i Tajlandia. BIMSTEC została założona dnia 6 czerwca 1997 r., w Bangkoku. Jej siedzibą jest Dhaka. Łączna liczba ludności tej Organizacji wynosi ponad 1,5 mld obywateli, a wartość dochodu narodowego – 2,7 bln USD, przy łącznej stopie wzrostu gospodarczego w granicach 6,5% rocznie (niezależnie od kryzysu globalnego);
[4]. Nota bene: przed VIII Konferencją w Goa, Indie zorganizowały turniej piłkarski dla drużyn młodzików (poniżej 17 lat) wywodzących się z mocarstw członkowskich BRICS. Wygrali, naturalnie, młodzi piłkarze brazylijscy. Następnie, Prezydenci pozowali do wspólnego zdjęcia z kapitanami tych drużyn;
[5]. W przeliczeniu na dolary, obecna wartość tego rezerwowego funduszu walutowego wynosi ponad 290 mld USD. Udział juana w tej sumie stanowi, póki co, ponad 10%. Decyzja MFW ws. juana zapadła w listopadzie 2015 r., a weszła w życie w dniu 1 października 2016 r. Jest to data symboliczna, gdyż w tym dniu obchodzone jest Święto Narodowe ChRL. W swym handlu zagranicznym, Chiny rozliczają się obecnie w juanach (a nie w dolarach) z około 50 krajami (w tej liczbie z Indiami i z Rosją) i  z głównymi centrami finansowymi świata;
[6]. Źródło: internetowy „Live World Population Clock”, z dnia 26 października 2016 r.;
[7]. Poza Konferencjami „na szczycie”, pracują systematycznie i nieprzerwanie takie instytucje i instancje BRICS, jak, np.: – okresowe narady ministrów resortów: spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, finansów i budżetu, bezpieczeństwa publicznego, gospodarki, pracy i zatrudnienia, rolnictwa, przemysłu, handlu, zdrowia, oświaty, nauki i techniki, telekomunikacji, ochrony środowiska, zwalczania klęsk żywiołowych, migracji i in. Sprawnie współdziałają następujące instytucje: Rada Biznesu BRICS, Ośrodek Naukowo-Badawczy BRICS (tzw. „Think Tank” = „czołg do myślenia” lub „pojemnik na myśli”; słowo „tank” ma kilka znaczeń), Forum Akademickie BRICS, Platforma Technologiczna BRICS – UNIDO, Komitet Współpracy Celnej BRICS, Grupa Robocza BRICS ds. Zwalczania Korupcji, Konferencje Wysokich Przedstawicieli BRICS nt. Bezpieczeństwa Publicznego, Grupa Robocza BRICS  ds. zwalczania narkomanii, Grupa Robocza BRICS ds. walki z terroryzmem, Uniwersytet Internetowy BRICS, Liga Uniwersytetów BRICS, Forum Młodych Dyplomatów, Inicjatywa Badawcza i Innowacyjna BRICS, Rolniczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy BRICS, Grupa Robocza BRICS ds. Współpracy w zakresie ICT, Wspólna Jednostka Zadaniowa BRICS ds. profilaktyki i zarządzania katastrofami żywiołowymi, Forum BRICS ds. Urbanizacji, Rada Miast Bliźniaczych BRICS, Forum Parlamentarne BRICS, Komitet ds. Współpracy Międzybankowej BRICS i in. W roku 2017 odbędą się w Indiach I Targi Handlowe BRICS i in.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Rok 2018 jest rokiem Ireny Sendlerowej, wielkiej narodowej bohaterki, która w czasach niemieckiej okupacji, z narażeniem życia swojego i najbliższych, ratowała żydowskie dzieci z warszawskiego getta. Autorka książki „Sendlerowa w ukryciu” Anna Bikont dokonała wyłomu w jej biografii. Ale po kolei.

Więcej …
 

Ponidzie obejmuje obszar Niecki Nidziańskiej (Doliny Nidy), na której znajduje się powiat Pińczów sąsiadujący od północy z powiatami Jędrzejów i Miechów, ograniczony od południa i wschodu poprzez rzekę Wisłę. To obszar zamieszkały od wieków przez ludność rolniczą, choć w okresie rozwoju kapitalizmu na ziemiach polskich (zabór rosyjski) zaczęły się tutaj kształtować zalążki przemysłu przetwórczego i wydobywczego.

Więcej …
 

Stanisław Dubois zaliczany do grona Wielkich Socjalistów  jest postacią znaną, choć niezbyt upowszechnianą i lubianą przez historyków i media m.in. ze względu na swe usytuowanie polityczne na lewicy Polskiej Partii Socjalistycznej i nietrzymające się konwencji zasady działania. Zawsze wznosił się ponad interes własny, był niepoprawnym idealistą, których w PPS było wielu. On jednak wyróżniał się zawsze swą ideowością i patriotyzmem.

Więcej …
 

 
 
centrum
 
 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Statystyka

Odsłon : 4192666

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Konstytucja

Zmiana władzy w Polsce po okrągłym stole i po tzw. Czerwcowych Wyborach zaowocowała przyjęciem w 1992 roku tzw. Małej Konstytucji, dokumentu przejściowego. Łączył on w sobie czasy Polski Ludowej i jej organizacji państwowej z nowymi czasami, które miały w sobie, jak się okazało, wiele tajemnic i niespodzianek.

Więcej …

Na lewicy

19 maja 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Polska w Europie – Europa w Polsce”. Jej organizatorem był Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

Więcej …
 

W dniu 19 maja 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia”, konferencja na temat jednego z Wielkich Socjalistów – Stanisława Dubois (1901-1942) z cyklu „Poszukiwanie wzoru osobowego” oraz tradycyjne, organizowane rokrocznie spotkanie byłych działaczy ruchu młodzieżowego z okresu Polski Ludowej.

Więcej …
 

W dniu 10 maja 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów. Przedyskutowano aktualną sytuację przed wyborami samorządowymi w Polsce, przyjęto Oświadczenie dotyczące aktualnej sytuacji politycznej i zadań lewicy socjalistycznej w okresie przed wyborami.

Więcej …
 

W dniu 7 maja 2018 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2018 roku odbyły się w całej Polsce manifestacje organizowane przez partie lewicowe i ruch związkowy. PPS zorganizowała swoją manifestację i złożenie wieńców na Placu Grzybowskim w Warszawie.

Więcej …
 

W dniu 30 kwietnia 2018 roku, w 68 rocznicę śmierci Kazimierza Pużaka, Wielkiego Socjalisty, grupa działaczy PPS złożyła kwiaty i zapaliła lampki na jego grobie, na warszawskich Powązkach.

 

99 lat temu, w dniu 23 kwietnia 1919 roku w Krakowie rozpoczęły się: XVI Zjazd PPS, XV Kongres PPSD, XVI Zjazd PPS zaboru pruskiego. Zjazdy podjęły decyzję o połączeniu się w jednolitą Polską Partię Socjalistyczną. Przyjęto zasadę parlamentarnej drogi do socjalizmu.

 

W dniu 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie obradował III Kongres Forum Postępu, porozumienia kilkunastu lewicowych i postępowych organizacji, fundacji, stowarzyszeń i środowisk medialnych.

Więcej …
 

W dniu 14 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.

Więcej …
 

W dniach 26-28 marca 2018 roku odbyła się w Nałęczowie międzynarodowa i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Niezbędność filozofii” pod patronatem prof. Marii Szyszkowskiej.

Więcej …
 

W dniu 27 marca 2018 roku w Warszawie odbyła się dyskusja panelowa "Wkład Ignacego Daszyńskiego i jego towarzyszy w odzyskanie niepodległości przez Polskę".

Więcej …
 

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza była w dniu 23 marca 2018 roku organizatorem spotkania na temat roli socjalistów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wprowadzenia do debaty wygłosili: dr Krystyna Narwicz i red. Andrzej Ziemski.

Więcej …