Obrady Parlamentu Chińskiego

Drukuj PDF

Sylwester  Szafarz  

Przełomowe znaczenie

Jak każe dobra i ugruntowana chińska tradycja oraz praktyka polityczno-parlamentarna, zawsze w I połowie marca odbywają się coroczne posiedzenia obydwu Izb Parlamentu Państwa Środka znane na świecie pod nazwą „Two Sessions”. Tak było też tym razem w wyjątkowym pod wieloma względami roku 2024. Owa wyjątkowość polega m.in. na tym, że ChRL wkracza obecnie w finalną fazę realizacji programu przyjętego na niedawnym XX Krajowym Zjeździe KPCh (16.-22.10.2022.), a w szczególności ważnych strategicznie  zadań wynikających z XIV planu pięcioletniego (2021.-2025.); oraz z przezwyciężania w kraju trudności, kłopotów i problemów spowodowanych przez pandemię Covid-19, przez ostre efekty zjawisk kryzysowych, konflikty i napięcia na świecie oraz przez dawno niespotykane pogorszenie zewnętrznego środowiska dla rozwoju społeczno-gospodarczego ChRL. Jednakże względnie dobre wyniki w tym rozwoju osiągnięte w roku sprawozdawczym (2023.) stanowią zapowiedź i podstawę dla jeszcze lepszych rezultatów w roku 2024. A jest to rok szczególny, w którym przypada 75-ta  rocznica proklamowania  ChRL przez Przewodniczącego Mao Zedonga (01.10.1949.), rocznica, którą naród, partia i państwo chińskie  oraz  jego przyjaciele zagraniczni zechcą zapewne uczcić w odpowiedni sposób - poprzez konkretne wartościowe czyny i dokonania.
Owe ww. dwie Izby Parlamentu chińskiego - to (przypomnijmy): 1.Ogólno-chińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, tym razem XIV kadencji (OZPL, a w terminologii angielskiej: National People’s Congress, NPC; początek obrad dnia 05.03.2024.); Przewodniczący Stałego Komitetu OZPL - Zhao Leji; i 2.Chińska Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna (Doradcza) - CLPKK, też XIV kadencji pod przewodem Wang Huninga; Chinese People’s Political Consultative Conference - CPPCC; początek obrad dnia 04.03.2024.). W skład  OZPL wchodzi 2.977 posłów, a w skład CLPKK - 2.172 delegatów zorganizowanych w 34 grupach merytoryczno-tematycznych. Jak zwykle, również tegoroczne obrady podczas Two Sessions zostały poprzedzone szczegółowymi przygotowaniami, takimi jak np.: Chińska Główna Konferencja nt. Rozwoju Gospodarczego (w grudniu 2023.), Narada  zorganizowana przez Radę Państwa (Rząd) ChRL (w lutym 2024 r.) celem omówienia projektu referatu sprawozdawczego Premiera Li Qianga dla OZPL oraz wiele innych prac przygotowawczych. Referat ten był następnie przedmiotem rozważań i dyskusji wśród posłów, po  czym stanowił on podstawę dla oceny całokształtu działalności rządu i funkcjonowania państwa w roku sprawozdawczym (2023.) oraz  opracowania projektu programu poczynań w roku następnym (2024.). W trakcie przygotowań posłowie zgłosili a priori 12.480 wniosków i propozycji, zaś 1.982 doradców z CLPKK przedstawiło  5.621 propozycji, spośród  których 4.791 zostało zatwierdzonych do realizacji i zrealizowanych w 99,99%. W trakcie obrad Two Sessions posłowie zgłosili  jeszcze dodatkowo 298 propozycji, w wyniku czego łączna liczba tych propozycji, sugestii, głosów krytycznych i komentarzy poselskich osiągnęła 7.000 (!). To mówi samo za siebie. Np. poseł Zhou Jinbo zaproponował utworzenie kompleksowego (podstawowego) systemu emerytalnego dla tych emerytów w wieku powyżej 65 lat, którzy nie otrzymują jeszcze emerytur. Zaś. poseł Gao Wei postulował uaktualnianie katalogu środków narkotyzujących.  Z kolei, inne propozycje poselskie dotyczyły, np., sztucznej inteligencji (AI = Artificial Intelligence), która była jednym z kluczowych wątków w obradach Two Sessions.
Odbywały się one na trzech posiedzeniach plenarnych, z udziałem Przewodniczącego Xi Jinpinga i innych czołowych działaczy partyjno-państwowych najwyższego szczebla, na naradach delegacji terenowych (prowincjonalnych) oraz na konferencjach specjalistycznych (ekonomicznych, społecznych)  itp. Np. Przewodniczący Xi Jinping czynnie uczestniczył w takiej naradzie delegacji z prowincji Jiangsu oraz w spotkaniu z delegacją sił zbrojnych, a Premier Li Qiang wziął udział w konferencji z delegacją parlamentarzystów z prowincji Kwantung (Guangdong). Odbyły się także liczne konferencje prasowe z udziałem posłów i delegatów oraz 5 ministrów (nt.: sztucznej inteligencji, jawności (transparentności) życia publicznego, ochrony środowiska oraz transportu). Spośród nich na szczególną uwagę zasługują wypowiedzi Pana Wang Yi, członka najwyższych władz partyjnych, ministra spraw zagranicznych ChRL, które odbiły sie szerokim echem w świecie (piszę o tym poniżej). Również szefowie Sądu Najwyższego i Prokuratury Krajowej złożyli parlamentarzystom sprawozdania z działalności tych instytucji. W sumie, proces przygotowań  jak i sam przebieg obrad podczas Two Sessions prezentuje się jako innowacyjna, dobrze naoliwiona, bardzo sprawna i nowoczesna   maszyna  funkcjonująca w unikalnym stylu chińskim i jako jedyna w swoim rodzaju w skali globalnej. Nic zresztą w tym dziwnego, bowiem omawiana tematyka  dotyczy drugiego największego mocarstwa światowego, jego ponad 1,4 miliardowej ludności, a także jego troski o trwały pokój, o niezawodne bezpieczeństwo, o owocną współpracę, o nowy ład międzynarodowy i o lepszą wspólną przyszłość dla wszystkich obywateli na Ziemi. Te i im podobne wzniosłe ideały przewijały się złotą nicią w czasie obrad i w uchwałach Two Sessions.

Sprawozdanie i plany rządowe

Przedstawił  je, w imieniu Rady Państwa (Rządu) ChRL, nowy Premier Pan Li Qiang, dla którego był to debiut na forum parlamentarnym. W pierwszej kolejności Premier zaprezentował  bogatą faktografię i ocenę wyników w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa chińskiego w roku 2023. I tak, stopa wzrostu PKB wyniosła 5,2%, a jego wartość = 126 bln juanów (RMB) = 17,5 bln USD = w przeliczeniu; PKB per capita - wzrost o 6,1%, a tam gdzie zlikwidowano skrajne ubóstwo na terenach wiejskich zanotowano ten wzrost o 8,4%; stopa  inflacji = 0,2%; stopa bezrobocia =  ok. 5%; w miastach przybyło 12,44 mln nowych miejsc pracy. Na te cele przeznaczono 300 mld RMB = 41,7 mld USD; całoroczne zbiory zbóż = 695 mln ton. Udział chińskiego przemysłu samochodowego w produkcji i w eksporcie pojazdów elektrycznych sięga 60% tych wskaźników (wolumenów) makro w skali globalnej. Zaś eksport wyrobów z tzw. „nowego tercetu” - pojazdy elektryczne, baterie litowe i fotowoltaika zwiększył się o 30%. Aktualny status waluty chińskiej jest ustabilizowany i zrównoważony a kurs wymienny RMB w stosunku do USD  jest  następujący: 1USD = 7,20 RMB. Już 30% rozliczeń przedsiębiorstw chińskich z partnerami zagranicznymi dokonywanych jest w walucie chińskiej (RMB). Również inne dane i wskaźniki makro świadczą o tym, że w chińskim zrównoważonym i zielonym rozwoju społeczno-gospodarczym nastąpiło wyraźne ożywienie i odrodzenie w niemałej skali, co stanowi solidny fundament postępu w tej dziedzinie w roku 2024 i w latach następnych.
W sprawozdaniu Premiera Li zawarta też była wnikliwa i wszechstronna  analiza ewolucji sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej w roku 2023. A oto najważniejsze komponenty tej analizy: rząd przywiązuje duże znaczenie do zapewnienia krajowi wzrostu o wysokiej jakości i do poszukiwania nowych czynników stymulowania produkcji (development of new production forces)  głównie z wykorzystaniem innowacji, modernizacji oraz postępu naukowo-technicznego. Należy doskonalić funkcjonowanie rządu centralnego i władz terenowych, eliminować zbędny formalizm i biurokrację, co powinno sprzyjać usprawnianiu reform i stymulowaniu poczynań rozwojowych. Polepszenia wymaga  również bezpieczeństwo i higiena pracy oraz dbałość o środowisko naturalne człowieka. Bowiem duże szkody i straty powodowały klęski żywiołowe, jak, np., tajfuny, powodzie, susze, trzęsienia ziemi i in.
Nadal utrzymywały się jednak niektóre rzeczywiste i potencjalne zagrożenia oraz niebezpieczeństwa wewnętrzne, jak np. trudna sytuacja w branży nieruchomości i w sferze rosnącego zadłużenia władz terenowych. O 2.08 mln zmniejszyła się liczba ludności Chin osiągając wielkość 1,40967 mld obywateli. W roku 2023 na świat przyszło (tylko) 9,02 mln noworodków, w związku z czym średnia stopa  urodzin wyniosła 6,39 nowonarodzonych na 1.000 osób. Jest to najniższy wynik w całym okresie od 1950 r. Konieczne jest polepszenie sytuacji w administracji państwowej, ponieważ niektórzy urzędnicy i pracownicy lenią się w pracy, unikają odpowiedzialności lub pracują pobieżnie, „po łebkach” (czyli „in a perfunctory way”) hamując poczynania rozwojowe. Władze państwowe nadal będą zwalczać zdecydowanie przejawy korupcji.   
Chiny musiały przezwyciężyć wiele poważnych trudności i kłopotów głównie zewnętrznej natury. Ale dzięki temu zdobyły one nowe interesujące  i  przydatne doświadczenia w przezwyciężaniu trudności. Jak np. takie, że ożywienie gospodarcze na świecie jest nadal mizerne i że „brakuje mu pary” („global economic growth lacks steam…”). Występuje w dalszym ciągu wiele ostrych konfliktów regionalnych, przejawów protekcjonizmu i unilateralizmu, w wyniku czego spadek popytu zagranicznego wywierał negatywny wpływ również na zmniejszenie popytu krajowego. Wybuchają  kolejne regionalne ogniska napięć i konfliktów, które powodują, że zewnętrzne otoczenie (środowisko) wobec gospodarki chińskiej jest coraz bardziej skomplikowane, ostre i niepewne, zwłaszcza że występują w nim również tzw.„ukryte zagrożenia”.  
Program na 2024 r.: ze sprawozdania Premiera Li wynika, iż zamierzenia programowe dla Chin i najważniejsze propozycje dla świata na rok 2024 stanowić będą wzmocnioną kontynuację i poważne wzbogacenie dokonań z roku 2023. I tak, stopa wzrostu gospodarczego jest określona na około 5%; utworzonych zostanie 12 mln nowych miejsc pracy na obszarach miejskich; stopa bezrobocia w miastach = 5,5%; stopa inflacji = około 3%; wzrost dochodów obywateli  będzie zgodny ze stopą wzrostu gospodarczego (PKB); wydatki rządowe osiągną 4,152 bln RMB (wzrost o 8,6% w porównaniu do roku 2023); 60,783 mld RMB przeznaczonych zostanie na działalność zagraniczną (wzrost o 6,6%) oraz 1,55 bln RMB (= 215 mld USD, w przeliczeniu) na siły zbrojne (wzrost o 7,2%); 22,7602 mld RMB - na umocnienie bezpieczeństwa publicznego (wzrost o 1,4%); 164,936 mld - na oświatę (wzrost o 5%); 370,828 mld RMB - na naukę i technikę (wzrost o 10%); 140,636 mld RMB na magazynowanie zboża, olejów spożywczych i in. (wzrost o 8,1%); zbiory zbóż = ponad 650 mln ton;  łączna wartość obligacji państwowych dla samorządów terenowych = 3,9 bln RMB; przeznacza się 777,315 mld RMB na spłatę oprocentowania długu publicznego (wzrost  o 11,9%); stopa zadłużenia publicznego w stosunku do stopy wzrostu PKB = 3%, zaś dług rządowy wyniesie 4,06 bln RMB czyli wzrośnie o 180 mld RMB w stosunku do roku 2023; zmniejszenie o 2,5% zużycia energii na jednostkę PKB w ramach „rewolucji w energetyce” dokonującej się w Chinach.
Premier Li określił następująco główne zadania makro na rok 2024: wdrażanie i umacnianie systemu sił wytwórczych o nowej jakości; rozwój nauki, techniki i oświaty; stymulowanie popytu wewnętrznego; większa dbałość o środowisko naturalne oraz o ochronę przyrody; zwiększanie efektywności reformowania; podniesienie poziomu polityki otwarcia na świat na zasadzie wzajemnych korzyści (win-win cooperation); lepsze kojarzenie rozwoju i bezpieczeństwa narodowego poprzez skuteczne eliminowanie zagrożeń (ryzyka) szczególnie w kluczowych dziedzinach rozwoju kraju; wydatne ożywienie obszarów wiejskich i rolnictwa (rural revitalization); zintegrowany rozwój pomiędzy miastem a wsią oraz skoordynowany rozwój pomiędzy poszczególnymi regionami; ulepszenie systemu koordynacji pomiędzy poszczególnymi działami życia gospodarczego; zapewnienie zielonego rozwoju o niskim zużyciu węgla; zwiększanie dobrobytu obywateli oraz udoskonalenie zarządzania sprawami społecznymi. Celem nadrzędnym jest „realizowanie postępu wraz z jednoczesnym zapewnieniem stabilizacji oraz promowanie stabilizacji poprzez postęp, a także wdrażanie nowości i dopiero potem odstąpienie od starych rozwiązań”.
W tym duchu Chiny będą  przeobrażały dotychczasowe modele rozwoju oraz wzrostu gospodarczego, wprowadzały poprawki strukturalne, polepszały jakość, efektywność i zwiększały wydajność także w sferze polityki budżetowej. Cel strategiczny polega również na utworzeniu wielkiego zunifikowanego rynku wewnętrznego, na udoskonalaniu i rozszerzaniu polityki otwarcia na świat i współpracy międzynarodowej zgodnie z zasadą wzajemnych korzyści, na promowaniu ogólnoświatowego systemu wolnego handlu oraz inwestycji zagranicznych. Sektor prywatny ma do spełnienia ważną rolę w procesie modernizacji. Zwiększona zostanie pomoc państwa dla obywateli chińskich przebywających poza granicami kraju, a także stosowane będą wymagania sinizacji (schińszczenia)  religii (Nota bene: w ChRL istnieje 6 głównych religii: buddyzm, konfucjanizm, katolicyzm, taoizm, islam, protestantyzm, a także ok. 50 pomniejszych wyznań i wierzeń - s.sz.). Ponadto, państwo chińskie będzie przestrzegało zasady: jeden kraj, dwa systemy w odniesieniu do Hongkongu i do Makao, (a także, zapewne, również w odniesieniu do Tajwanu) oraz będzie popierało „patriotów sprawujących rządy w Hongkongu i w Makao” i wspierało rozwój ważnej strefy ekonomicznej w regionie Wielkiej Zatoki (Greater Bay Area)  obejmującej prowincję Kwantung (Guangdong) oraz Hongkong i Makao. W strefie tej mieszka 87 mln obywateli, a wartość jej PKB w roku 2023 wyniosła 13,6 bln RMB. Zamierza się usprawnić tam komunikację i transport, tak aby można było dojechać do poszczególnych głównych ośrodków strefy w ciągu godziny.
Premier Li podkreślił, że ChRL nadal będzie prowadzić niezależną politykę zagraniczną w oparciu o zasady pokoju oraz pokojowego rozwoju i współistnienia. Będzie również zmierzać zdecydowanie i konsekwentnie do budowania uporządkowanego wielobiegunowego ładu światowego oraz do ustanowienia kompleksowej i wzajemnie korzystnej globalizacji gospodarczej. W sumie, polityka otwarcia na świat zostanie wzniesiona na jeszcze wyższy poziom. W jej ramach Chiny opowiadają się jednoznacznie za nowym rodzajem stosunków międzynarodowych bazujących na uczciwości i na sprawiedliwości oraz przeciwko wszelkim przejawom hegemonizmu, przemocy i despotyzmu. Zgłoszone niedawno przez stronę chińską 3 globalne Inicjatywy ws. rozwoju, bezpieczeństwa i cywilizacji służą promowaniu wspólnych wartości całej ludzkości, reformowaniu systemu zarządzania sprawami światowymi oraz tworzeniu społeczności ludzkiej o wspólnej przyszłości („a human community with a shared future”). Chiny Ludowe zamierzają przystąpić do Partnerskiego Stowarzyszenia Państw położonych na obrzeżach Pacyfiku (Trans-Pacific Partnership).
Jeśli chodzi o stosunki chińsko-amerykańskie, to konieczne jest „spotkanie obydwu największych mocarstw w połowie drogi” oraz przekucie w czyny i w realia uzgodnień prezydenckich z San Francisco. W tym kontekście Premier Li poświęcił wiele uwagi kwestii tajwańskiej.  Skoncentrował się na omówieniu polityki KPCh i ChRL w tej mierze i w Nowej Erze, eksponując znaczenie realizacji pryncypialnej polityki jednych (jedności) Chin (One China Policy) oraz przestrzegania postanowień i uzgodnień zawartych w tzw. Konsensusie z 1992 r. Niezmiennie Chiny sprzeciwiają się zdecydowanie wszelkim poczynaniom separatystów zmierzającym do ustanowienia „niepodległego Tajwanu” oraz aktom ingerencji z zewnątrz w tych sprawach. Celem Chin jest nieuchronne zjednoczenie Tajwanu z Macierzą oraz pokojowy integracyjny rozwój współpracy między obiema stronami Cieśniny Tajwańskiej służący poprawie dobrobytu obywateli z obydwu stron oraz zwiększaniu ich wspólnego wkładu do dzieła odrodzenia narodu chińskiego (national rejuvenation). Dnia 09.03.2024. odbyło się ważne spotkanie delegatów tajwańskich z posłami uczestniczącymi w Two Sessions. W tym spotkaniu uczestniczył, m.in., Pan Wang Huning, Przewodniczący CLPKK.
W referacie sprawozdawczym rządu należne miejsce zajęła również problematyka modernizacji i doskonalenia sił zbrojnych (ChAL-W = Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej). Premier Li powołał się na wskazania Prezydenta Xi Jinpinga, Przewodniczącego Komisji Wojskowej KC KPCh, Naczelnika sił zbrojnych, który nakazał ich umacnianie, modernizację i doskonalenie doktryny strategicznej w Nowej Erze. Partia powinna sprawować „absolutną funkcję przewodnią” w stosunku do wojska. Należy też nieprzerwanie doskonalić system  szkolenia w szeregach sił zbrojnych w sytuacji  analogicznej do tej,  jaka występuje na realnym polu walki oraz umacniać ich gotowość bojową. W ten sposób możliwe będzie zapewnienie suwerenności państwa, bezpieczeństwa jego obywateli oraz odpowiednich warunków dla rozwoju. Nadal niezbędna jest wszechstronna modernizacja sił zbrojnych, z związku z czym konieczne jest doskonalenie współpracy wojska z odpowiednimi instytucjami naukowo-technicznymi oraz z branżami przemysłowymi. Ważnym zadaniem jest także zwiększanie potencjału mobilizacyjnego na rzecz obronności kraju oraz sił rezerwowych; a także umacnianie powiązań i jedności między władzą a wojskiem oraz między społeczeństwem a wojskiem.

*      *      *

Szerokim echem w Chinach i na całym świecie odbiły się ważne treści zawarte w wypowiedzi Pana Wang Yi, Ministra Spraw Zagranicznych, członka najwyższych władz partyjnych, na jego konferencji prasowej dnia 07.03.2024. Oto najważniejsze spośród owych treści: w swych powiązaniach i stosunkach międzynarodowych Chiny opowiadają się za pokojem, za rozwojem oraz za stabilnością, za postępem  i za współpracą  na zasadzie wzajemnych korzyści. Właśnie to wielkie mocarstwo chińskie plasuje się po słusznej stronie historii i jest rzecznikiem postępu człowieczeństwa. Jeśli chodzi o stosunki chińsko-rosyjskie, to układają się one zgodnie z nowymi zasadami współpracy pomiędzy tymi dwoma wielkimi mocarstwami - inaczej niż w okresie „zimnej wojny”. Są to także zasady długotrwałego dobrosąsiedztwa, przyjaźni, współpracy oraz nie zawierania sojuszów i nie konfliktowania się w odniesieniu do jakichkolwiek trzecich stron.
Natomiast stosunki pomiędzy ChRL a USA powinny bazować na podstawach pokojowego współistnienia, bowiem ewentualny konflikt między tymi dwoma największymi mocarstwami świata spowodowałby wręcz niewyobrażalne konsekwencje („unimaginable consequences”). Stany Zjednoczone powinny właściwie  podążać w ślad za głównymi tendencjami współczesności, rozwijać stosunki z Chinami w sposób  aktywny i pragmatyczny, traktować obiektywnie i racjonalnie rozwój Chin oraz zapewniać zgodność pomiędzy swymi słowami i czynami. Po spotkaniu Prezydentów ChRL i USA w San Francisco nastąpiła pewna poprawa w zakresie stosunków wzajemnych, ale określone wyzwania („challenges”) nadal w nich pozostają. Jeśli chodzi natomiast o państwa europejskie, to- poczynając od 14.03.2024.- Chiny wprowadzą ruch bezwizowy, dodatkowo, w stosunku do obywateli sześciu państw: Szwajcarii, Irlandii, Węgier i Austrii oraz, tytułem próby, także wobec Belgii i Luksemburga. Wcześniej obowiązek wizowy został zniesiony w odniesieniu do obywateli: Francji, Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Malezji.
Ponadto, ChRL opowiada się za sprawiedliwym oraz za równoprawnym zarządzaniem sprawami globalnymi, za ustanowieniem uporządkowanego, równoprawnego i wielobiegunowego („multipolar”) ładu światowego oraz za kompleksową globalizacją gospodarczą korzystną dla wszystkich. W tych procesach niektóre mocarstwa nie powinny monopolizować stosunków międzynarodowych, a poszczególne kraje nie powinny być kategoryzowane wedle posiadanego potencjału. „Ostatnie słowo nie powinno należeć do tych, którzy mają większe pięści” („those with bigger fists should not have the final say”). Jeśli zaś chodzi o konflikt palestyńsko-izraelski, to jest on tragicznym wydarzeniem, w stosunku do którego Chiny domagają się natychmiastowego zawieszenia ognia („ceasefire”). Również inne ogniska konfliktów powinny być wygaszane bez ingerencji zewnętrznej, metodami politycznymi z jednoczesnym obiektywnym oraz bezstronnym ocenianiem symptomów, a także źródeł tych konfliktów. W dalszym ciągu Chiny będą rozwijać swą współpracę, wspierać i pomagać państwom Globalnego Południa, szczególnie afrykańskim.
ChRL opowiada się także za pokojowym zjednoczeniem Tajwanu z Macierzą na zasadach jednych (jedności) Chin, które to zasady cieszą się szerokim poparciem w świecie. Chiny nigdy nie zgodzą się na to, aby Tajwan pozostawał oddzielony od Macierzy. Jeśli chodzi o sytuację na Morzu Południowo-Chińskim, to powinna ona ulec uspokojeniu, zaś różnice w tej materii występujące pomiędzy poszczególnymi państwami powinny być eliminowane na drodze dialogu i konsultacji, przy czym ChRL będzie współpracować z państwami członkowskimi ASEAN (Association of South-East Asia Nations). Jeśli zaś chodzi o bariery wznoszone przez niektórych w odniesieniu do sztucznej inteligencji (AI=Artificial Inteligence), to nie należy tworzyć „małych podwórek ogrodzonych wysokim płotem” („small yards with high fences”). W tej materii współpraca pomiędzy wielkimi mocarstwami „jest bardziej niż potrzebna” (tzn.:„more than important”), stwierdził Minister Wang Yi.

*      *      *

W dniu 11.03.2024. odbyło się końcowe posiedzenie plenarne OZPL, na którym przyjęto uchwały (rezolucje), na mocy których zaaprobowano zdecydowaną większością głosów: - referat sprawozdawczy Rady Państwa (Rządu); - poprawki do statutu Rady Państwa; jedna z poprawek umożliwia włączenie gubernatora Banku Centralnego ChRL do składu Rady Państwa; - informację o wykonaniu planu rozwoju społeczno-gospodarczego w roku 2023; - analogiczny plan na rok 2024; - sprawozdanie z działalności Stałego Komitetu OZPL; - informację o wykonaniu budżetu centralnego i budżetów terenowych w roku 2023 oraz o budżetach tego rodzaju na rok 2024; - sprawozdania z działalności Sądu Najwyższego i Prokuratury Krajowej. Pan Zhao Leji, Przewodniczący Stałego Komitetu OZPL, wygłosił przemówienie końcowe, w którym wezwał naród do zdecydowanego skupienia się wokół Kierownictwa KPCh „na czele z Towarzyszem Xi Jinpingiem”. Przemówienie swe zakończył następującym wezwaniem: „zmierzajmy odważnie  naprzód”! („go forward  bravely”!); po czym uczestnicy posiedzenia odśpiewali hymn narodowy z akompaniamentem orkiestry wojskowej.

Sprawozdanie i program CLPKK

Zasadniczy referat sprawozdawczo-programowy prezentujący dokonania II Izby Parlamentu  chińskiego w 2023 r. i zamiary na rok 2024 wygłosił  Pan Wang Huning, Przewodniczący Komitetu Krajowego tej Izby. Jeśli więc chodzi o bilans działalności CLPKK w roku 2023, to wymienić należy, przede wszystkim, następujące  dokonania II Izby: wkład w umacnianie frontu jedności narodu poprzez harmonizowanie stosunków społecznych i politycznych między partiami (jest ich 8 w ChRL - s.sz.), mniejszościami etnicznymi, ugrupowaniami religijnymi oraz obywatelami chińskimi w kraju i za granicą; utworzenie 10 wyspecjalizowanych komisji naukowo-badawczych zajmujących się, m.in., problematyką społeczną, gospodarczą, rolną, prawną, etniczną, religijną i sprawami zagranicznymi; udoskonalenie systemu prac badawczych poprzez unikanie zbędnych dociekań i zmniejszenie obciążeń wynikających z tego tytułu dla najniższych warstw społecznych; udział 1.982 członków CLPKK w pracach 17 grup inspekcyjnych, które badały 202 przypadki tego wymagające oraz w badaniach monotematycznych odnoszących się do 600 przypadków.
Jeśli zaś chodzi o najbliższe plany na rok 2024, to CLPKK będzie doskonalić swe funkcjonowanie jako wysoce wyspecjalizowany parlamentarny organ  doradczy przedstawiający swe kompetentne analizy, rady i sugestie dotyczące, w szczególności, opracowania oraz realizacji planu rozwoju społeczno-gospodarczego w roku 2024. W działalności tej należy brać pod uwagę wiodące doświadczenia oraz lepiej uwzględniać pragnienia i potrzeby obywateli. Wraz z tym trzeba eksponować a priori pojawiające się trudności i „wąskie gardła”  (bottle-necks”) w rozwoju, korygować wcześniejsze prognozy i precyzować zalecenia dla instancji politycznych. Zgodnie ze wskazaniami Prezydenta Xi Jinpinga, CLPKK powinna stymulować budowanie konsensusu społecznego ws. modernizacji Chin, na rzecz rozwoju o wysokiej jakości, stabilności społecznej, także epidemiologicznej. Specjalna strefa ekonomiczna w regionie Wielkiej Zatoki (Kwantung-Hongkong-Makao) będzie również ważnym przedmiotem szczególnego zainteresowania  i analiz doradców z CLPKK. Priorytetowym zadaniem będą również starania o zwiększenie przyrostu naturalnego (demograficznego) w ChRL. Celowi temu ma służyć wprowadzenie specjalnego systemu ubezpieczeń oraz świadczeń społecznych dla matek (tzw. Assisted Repreductive Technologies = ART) w wysokości 100.000 RMB (= 13.895 USD) na osobę. CLPKK będzie też wspierać i pomagać młodzieży z Hongkongu i z Makao, aby mogła ona efektywniej włączać się do stymulowania rozwoju całego kraju.
Ponadto CLPKK będzie wspierać proces budowania społeczności światowej o wspólnej przyszłości, politykę reform i otwarcia na świat w Nowej Erze i na Nowej Drodze. Będzie też promować rozwój współpracy międzynarodowej, m.in., poprzez realizację wyrafinowanych programów w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku  (BRI = Belt&Road Initiative). W ciągu minionego dziesięciolecia Chiny zawarły w tej mierze 240 porozumień o współpracy ze 150 krajami i z 30 organizacjami międzynarodowymi. Co więcej, CLPKK współdziała z 200 partnerskimi instytucjami zagranicznymi z 50 krajów i z 41 ośrodkami naukowo-badawczymi (think-tanks) w ramach tzw. dyplomacji społecznej (people-to-people diplomacy). Jak widać, wybitni doradcy z CLPKK dobrze służą realizacji zadań wynikających z nowej polityki zagranicznej ChRL, z Xiplomacy i z budowy sprawiedliwego wielobiegunowego ładu światowego.
W sumie, odbyły się trzy posiedzenia plenarne CLPKK - ostatnie w dniu 10.03.2024. II Izba Parlamentu zaaprobowała na nim sprawozdanie z swej działalności w roku 2023 i program poczynań na rok 2024. Podjęła także uchwały ws. załatwienia propozycji swych delegatów za rok 2023 i ws. trybu procedowania nowych propozycji zgłoszonych na tegorocznym posiedzeniu Izby XIV kadencji. Uchwalono także na zakończenie obrad ważną rezolucję polityczną.Przemówienie końcowe wygłosił Pan Wang Huning, Przewodniczący Komitetu Krajowego CLPKK.

Podsumowanie i wnioski końcowe

Przedstawiona powyżej faktografia i analiza obrad oraz uchwał Two Sessions ukazują niezwykłe bogactwo, złożoność i różnorodność problematyki, którą zajmowali się parlamentarzyści. Dominowały w niej kwestie przyjemne, ale pojawiały się również zagadnienia mniej przyjemne, trudne i skomplikowane. Mówiono o nich w duchu szczerości i otwartości oraz w dążeniu do optymalnego i rychłego rozwiązywania nabrzmiałych problemów (jak np. w branży nieruchomości i mieszkalnictwa). Rzecz oczywista, chińskie trudności, podobnie jak w przypadku prawie wszystkich krajów świata, są głównie wynikiem ostrych zjawisk kryzysowych i konfliktów występujących na arenie międzynarodowej, nie rozwiązywanych w porę, sprawnie i skutecznie przez nonszalanckich, pazernych i egoistycznych decydentów neoliberalnych. W przypadku chińskim sprawa ma się jednak zupełnie inaczej. Bowiem, jak wykazały obrady podczas Two Sessions, wyniki uzyskane w roku 2023, szczególnie w polityce wewnętrznej, społeczno-gospodarczej i w polityce zagranicznej ChRL są w miarę pozytywne i stanowią optymalny punkt wyjścia w dążeniu do jeszcze lepszych rezultatów w roku 2024 i w latach następnych. Uchwały parlamentarne określiły realne cele merytoryczne i tryb ich osiągnięcia na stale doskonalonej Nowej Drodze i w Nowej Erze socjalizmu o specyfice chińskiej. Ośmielam się stwierdzić, że Parlament położył podwaliny pod nową modernizacyjną rewolucję jakościową w rozwoju Chin oraz, w znacznym stopniu, również całego świata.
W polityce wewnętrznej sensu largo określono wiele nowych istotnych kanonów, głównie autorstwa Przewodniczącego Xi Jinpinga, ojca i promotora socjalizmu o specyfice chińskiej w Nowej Erze i na Nowej Drodze. W sferze nadbudowy, są to, m.in.: - zasada rozwoju o wysokiej jakości szczególnie w przełomowym  roku 2024; - umacnianie jedności i solidarności narodu oraz jego zdecydowanego i zwartego skupienia wokół kierownictwa KPCh na czele z Przewodniczącym Xi Jinpingiem;  - doskonalenie  systemu  demokracji ludowej o specyfice chińskiej;  - umacnianie konsensusu społecznego odnośnie do procesów modernizacji i reformowania; -  podporządkowanie sił zbrojnych absolutnej przewodniej i decydującej roli KPCh; - sinizacja  religii istniejących w Chinach oraz ich dostosowanie do norm i do specyfiki socjalizmu chińskiego; - intensyfikacja procesów kompleksowego reformowania non stop oraz zwiększenie ich efektywności; - sprawniejsze i skuteczniejsze kojarzenie wewnętrznych oraz zewnętrznych czynników stymulowania rozwoju oraz przezwyciężania trudności; i wiele innych.
W sferze bazy (przykładowo): - modernizowanie i doskonalenie modelu rozwoju oraz wzrostu gospodarczego poprzez dostosowania strukturalne, poprawianie jakości i wydajności; - poszukiwanie i wdrażanie nowych (nowoczesnych) metod i sił wytwórczych (produkcyjnych); - odpowiednie wykorzystywanie wiodących technologii, szczególnie cyfryzacji, ekspansji kosmicznej i sztucznej inteligencji; - skuteczniejsze zwalczanie zjawisk patologicznych, jak np. zorganizowana przestępczość, pranie brudnych pieniędzy, korupcja i in.; - tworzenie nowych miejsc pracy szczególnie w miastach oraz dla młodzieży; - efektywne stymulowanie przyrostu demograficznego i dobrobytu społecznego; - eliminowanie wąskich gardeł w rozwoju, jak np. nieruchomości, zadłużenie podmiotów terenowych i in.; - harmonizowanie i koordynowanie współdziałania rozwojowego pomiędzy poszczególnymi regionami, branżami gospodarczymi i innymi podmiotami; - wspieranie i pomaganie Specjalnym Regionom Administracyjnym (Hongkong i Makao) oraz  rozwijanie wszechstronnej współpracy między obiema stronami Cieśniny Tajwańskiej; - ułatwienia i promowanie inwestycji zagranicznych w ChRL; - doskonalenie polityki bankowej, podatkowej, walutowej i kredytowej oraz zwiększanie roli juana (RMB) również jako waluty rozliczeniowej na rynku światowym; - ochrona środowiska naturalnego człowieka i rozwijanie zielonej gospodarki; - promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego z jednoczesną dbałością o bezpieczeństwo i stabilność; - polepszanie systemu zarządzania sprawami społecznymi i gospodarczymi.
W polityce zagranicznej: w wyniku obrad i uchwał Two Sessions ustalone zostały priorytetowe priorytety (jeśli tak można powiedzieć?) i zadania ChRL w  tej sferze oraz w działalności  tego wielkiego mocarstwa na rzecz uzdrowienia i normalizacji sytuacji globalnej. Wśród tych uniwersalnych (ogólnoludzkich) priorytetów chińskich wymienić należy  budowanie nowego wielobiegunowego ładu międzynarodowego opartego na zasadach pokoju, sprawiedliwości, humanizmu, bezpieczeństwa,  partnerskiej współpracy, Nowej Ery oraz lepszej wspólnej przyszłości dla wszystkich mieszkańców Ziemi; - podnoszenie poziomu i poprawianie jakości chińskiej polityki otwarcia na świat; - zapewnienie post kryzysowej regeneracji i normalizacji gospodarki światowej; - likwidowanie anomalii patologicznych np. klimatycznych i stosowanie zasad zielonego rozwoju na całym świecie oraz realizowanie zadań wynikających z Agendy 2030 proklamowanej przez ONZ; - zerwanie ze szkodliwymi i z przestarzałymi naleciałościami z przeszłości, jak np. filozofia i praktyka zimnowojenna, wojny hybrydowe, militaryzacja życia, ingerencja w sprawy wewnętrzne, „kolorowe rewolucje”, dyktatura, hard power, neokolonializm, przepaść między bogatymi a biednymi, unilateralizm, protekcjonizm oraz wyzysk i rabunkowa eksploatacja cudzych bogactw naturalnych itp.; - konieczność pokojowego regulowania sporów i  konfliktów międzynarodowych metodami negocjacji i zabiegów dyplomatycznych.
Jeśli zaś chodzi o dwustronne poczynania chińskiej służby zagranicznej to kluczowe znaczenie dla Chin i dla innych krajów  mają jej starania w zakresie Xiplomacy  oraz nowatorskiej dyplomacji wielkiego mocarstwa w odniesieniu do wszystkich państw, regionów, organizacji międzynarodowych i partii politycznych; -  w szczególności radykalnej poprawy i normalizacji wymaga wszechstronna współpraca chińsko-amerykańska mająca kluczowe znaczenie dla pokoju,  dla bezpieczeństwa i dla rozwoju gospodarczego w świecie; - w tym kontekście niezbędne jest, aby USA zapewniły zgodność swych słów i czynów, realistyczne podejście do ChRL, unikanie prowokacji antychińskich oraz przestrzeganie zasady jednych (jedności) Chin, tzn. zrezygnowanie z tworzenia „suwerennego i niepodległego państwa tajwańskiego”, a także z popierania separatystów, dozbrajania Tajwanu,  słowem konieczne jest stosowanie przez USA  uzgodnień zawartych w komunikatach szanghajskich i w konsensusie z 1992 r. W trakcie Two Sessions potwierdzona została pełna determinacja ChRL ws. pokojowego zjednoczenia Tajwanu z Macierzą, rozwijania przyjaznej współpracy między obiema stronami Cieśniny Tajwańskiej itp.; - Chiny będą też doskonalić swą współpracę z innymi państwami w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, BRICS+, Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz dla dobra i rozwoju tzw. Globalnego Południa, szczególnie Afryki.

Sylwester Szafarz

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Statystyka

Odsłon : 7273532

Temat dnia

Na kogo głosować?

Mówi się, że wybory samorządowe dotyczą spraw lokalnych i nie powinny być polityczne. Ale one bardzo decydują o polityce, o poparciu dla partii, co przekłada się na ich sprawczość.
Jeśli więc mamy określone poglądy polityczne, to trzeba je potwierdzić w tych wyborach.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …
 

W dniu 5 grudnia 2023 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Towarzysza Bogusława Gorskiego Honorowego Przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …
 

W dniu 18 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komitet Warszawski PPS w związku z 131 rocznicą Kongresu Paryskiego, na którym zainicjowano powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 12 listopada 2023 roku w przeddzień 109 rocznicy walk warszawskich robotników pod przywództwem Organizacji Bojowej PPS z wojskami carskimi, w Warszawie na Placu Grzybowskim, pod obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.

Więcej …